BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw


 • BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw
 • BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw
 • BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw
 • BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw
 • BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw
 • BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw
 • BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw
 • BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw

Byddai’r rhaglen radd hon o ddiddordeb arbennig i’r rheini sy’n dymuno gweithio mewn lleoliad cymunedol, yn gwella iechyd a ffordd o fyw gyda phwyslais cryf ar faetheg.  Disgwylir bod gan y rheini sy’n gwneud cais am y cwrs ddiddordeb byw mewn maetheg, iechyd ac ymarfer corff. 

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: LB54
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd yn llawn amser / 6 blynedd yn rhan amser

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Y Gyfadran Berfformio
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegPwysigrwydd cynnal ffordd o fyw sy’n iach er lles yr unigolyn sy’n cael sylw yn y rhaglen radd hon.

Byddwch yn dysgu sut mae maetheg ac ymarfer corff yn effeithio ar y corff ac ar iechyd a lles yr unigolyn.  Hefyd byddwch yn archwilio'r ffactorau seicolegol a chymdeithasegol a allai ddylanwadu ar ymddygiad yn gysylltiedig ag iechyd.

Mae’r cwrs yn cynnwys modylau a fydd yn caniatáu ichi ddatblygu’ch gwybodaeth am strategaethau hybu iechyd cyfredol a’ch defnydd ohonynt.  

Cewch gyfle i ddefnyddio offer y labordy i ennill profiad ymarferol o ddefnyddio meddalwedd i ddadansoddi’r diet ac o asesu lefel iechyd a ffitrwydd unigolion

 • Maeth ar gyfer Iechyd
 • Cyflwyniad i Ffisioleg Ddynol
 • Iechyd a Chlefydau
 • Datblygiad ac Arfer Proffesiynol
 • Cyflwyniad i Seicoleg Iechyd ac Ymarfer Corff
 • Iechyd a Ffordd o Fyw
 • Gwyddor Maetheg
 • Asesu Ffitrwydd yn gysylltiedig ag Iechyd
 • Cymdeithaseg Iechyd
 • Cinesioleg
 • Ymarfer Corff, Anafiadau a Chymorth Cyntaf
 • Dadansoddi Dietegol
 • Dulliau Ymchwil
 • Seicoleg Iechyd ac Ymarfer Corff
 • Darganfod Ffyrdd o Fyw yn yr Awyr Agored
 • Lleoliad Gwaith
 • Hybu Iechyd ar Waith
 • Maetheg mewn Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol
 • Therapïau Cyflenwol
 • Iechyd mewn Addysg
 • Lleoliad Gwaith
 • Safbwyntiau ar Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol
 • Anghydraddoldebau Dietegol (Cymru a’r Byd)
 • Traethawd Hir (yn cael ei gyflawni dros y flwyddyn academaidd) 

Mae’r cwrs hwn yn wahanol i radd 'maetheg yn unig’ am ei fod yn ymgorffori agweddau eraill ar iechyd megis ymarfer corff.  Felly mae’r radd yn archwilio iechyd drwy ddull holistig gan ystyried y materion seicolegol, ffisiolegol a chymdeithasegol sy’n gysylltiedig ag iechyd a ffordd o fyw.  

Bydd myfyrwyr ar y cwrs yn astudio llawer o’r elfennau maetheg penodol fel grŵp ar ei ben ei hun sy’n caniatáu mwy o gefnogaeth gan diwtoriaid.  Fodd bynnag mae nifer o gyfleodd i integreiddio â myfyrwyr ar gyrsiau gradd eraill yn ystod y modylau a rennir.  

Mae amserlen y cwrs yn rhedeg dros 3 diwrnod yr wythnos i fyfyrwyr llawn amser ac 1.5 diwrnod i fyfyrwyr rhan amser.  Mae’r strwythur hwn o gymorth i lawer o fyfyrwyr sydd efallai’n rheoli ymrwymiadau eraill megis gwaith neu ofal plant. Hefyd mae'n arbed ar gostau teithio.

Astudir y radd BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw ar gampws Caerfyrddin sy’n cynnig profiad dysgu cyfeillgar a phersonol iawn.  Mae’r holl staff darlithio wedi’u lleoli ar y campws ac maent ar gael yn hawdd ar gyfer tiwtorialau i gefnogi'ch astudiaethau.  Ar gampws Caerfyrddin mae pwll nofio ac ystafelloedd iechyd sydd ar gael i'w defnyddio gan fyfyrwyr ac mae Undeb y Myfyrwyr yn darparu  dewis helaeth o weithgareddau chwaraeon a hamdden.

Mae cynnwys rhai o’r dyfarniadau galwedigaethol ychwanegol a gynigir yn yr Ysgol yn rhan annatod o’r cwrs, sy’n caniatáu i’r myfyriwr ennill y dyfarniadau am gyfran fach iawn o’r costau y byddai darparwr preifat yn eu codi. Mae’r staff darlithio’n Gymrodorion yn yr Academi Addysg Uwch ac yn meddu ar raddau Meistr neu Ddoethur.  Maent oll yn ymchwilio’n weithredol ar hyn o bryd ac wedi gweithio neu wrthi’n gweithio gyda phrosiectau yn y gymuned.  

 • Alison Connaughton
 • Hayley Herbert
 • David Gardner
 • Peter Herbert
 • Conway Davies
 • Nalda Wainwright
 • Andy Williams
 • Geraint Forster

Datblygir ac asesir sgiliau dehongli ymchwil yn gysylltiedig ag iechyd a maetheg a’i droi’n gymwysiadau ymarferol at les iechyd unigolion a'r gymuned dros y tair blynedd o astudio.  Er mwyn cyflawni hyn, cefnogir ffocws academaidd cryf y radd gan fodylau ymarferol mewn hybu iechyd, dadansoddi dietegol ac asesiadau ffitrwydd ac iechyd.  

Tra byddant ar y cwrs, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gyflwyno dadl gytbwys â thystiolaeth drwy'u gwaith ysgrifenedig ffurfiol, yn ogystal â thrwy gyflwyniadau unigol a grŵp.  Yn y flwyddyn olaf bydd myfyrwyr yn cynllunio ac yn cynnal eu prosiect ymchwil neu bortffolio beirniadol eu hunain mewn maes arbenigol o'u dewis.

Mae mathau penodol o asesiadau’n cynnwys: traethodau, adroddiadau labordy, cyflwyniadau (grŵp ac unigol), tasgau ymarferol, arholiadau (papurau a welir ymlaen llaw a phapurau nas gwelir ymlaen llaw).  

240 o bwyntiau UCAS neu’n amodol ar gyfweliad 

Mae graddedigion y cwrs BSc. Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw bellach yn dilyn amrywiaeth o yrfaoedd.  Mae enghreifftiau o ble mae’r graddedigion yn gweithio ar hyn o bryd yn cynnwys: wedi’i gyflogi fel cymorthwy-ydd dieteteg (GIG), o fewn hybu iechyd, rheoli cyfleuster ffitrwydd ac fel swyddog ar gynllun cerdded.  

Mae myfyrwyr eraill wedi cwblhau, neu wrthi’n cwblhau astudiaethau ôl-raddedig ar ffurf cyrsiau TAR (technoleg bwyd) gyda'r bwriad o fynd yn athro ysgol uwchradd.  Mae opsiynau ôl-raddedig eraill y mae myfyrwyr wedi’u dewis yn y gorffennol yn cynnwys graddau Meistr mewn pynciau’n gysylltiedig â maetheg ac ymarfer corff.  

Yn ogystal ag ennill gradd, bydd myfyrwyr yn arddangos y cymwyseddau y mae’u hangen ar y Gymdeithas Faetheg er mwyn eu galluogi i wneud cais am statws aelod cysylltiol ar ôl graddio. 

Mae ffocws cryf ar ddyheadau o ran gyrfa yn y dyfodol gan ddechrau’n gynnar yn y cwrs a’i ddatblygu drwy leoliadau gwaith yn y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn (dewisol).  Datblygir sgiliau dehongli ymchwil yn gysylltiedig ag iechyd a maetheg a’i droi’n gymwysiadau ymarferol at les iechyd unigolion a'r gymuned dros y tair blynedd o astudio.  Er mwyn cyflawni hyn, cefnogir ffocws academaidd cryf y radd gan fodylau ymarferol mewn hybu iechyd, dadansoddi dietegol ac asesiadau ffitrwydd ac iechyd.  

Tra byddant ar y cwrs, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gyflwyno dadl gytbwys â thystiolaeth drwy'u gwaith ysgrifenedig ffurfiol, yn ogystal â thrwy gyflwyniadau unigol a grŵp.  Yn y flwyddyn olaf bydd myfyrwyr yn dylunio ac yn cynnal eu prosiect ymchwil neu bortffolio beirniadol eu hunain mewn maes arbenigol o'u dewis.  Anogir myfyrwyr i ymgymryd â chyrsiau galwedigaethol pellach yn y maes astudio (llawer ohonynt â chymhorthdal) a fydd yn darparu cymwysterau a phrofiad ychwanegol i ategu eu gradd.