BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw

 • BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw
 • BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw
 • BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw
 • BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw
 • BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw
 • BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw
 • BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw
 • BSc Iechyd, Maetheg a Ffordd o Fyw

Dyluniwyd y rhaglen radd hon ar gyfer unigolion sydd â diddordeb brwd mewn maeth ac iechyd. Bydd y cwrs o ddiddordeb arbennig i’r rheiny sy’n dymuno gweithio mewn lleoliad cymunedol i wella maeth, iechyd a ffordd o fyw pobl eraill.

Eleni dathlodd y rhaglen BSc Iechyd, Maeth a Ffordd o Fyw ganlyniadau NSS gwych, gyda sgôr o 91% am Foddhad Cyffredinol Myfyrwyr. Cafodd y portffolio o raglenni yn yr Ysgol sgôr uchel ym mhob maes bron, gyda graddedigion yn canmol eu profiadau dros y dair blynedd ddiweddaf.

Pam dewis astudio Iechyd, Maeth a Ffordd o Fyw yn Y Drindod Dewi Sant?

 • Mae modylau ymarferol yn eich caniatáu i gael profiad o weithio gyda’r gymuned e.e. hybu iechyd
 • Mae myfyrwyr yn gymwys i wneud cais i gofrestru gyda’r Gymdeithas Maeth pan fyddant yn graddio.
 • Cyfleoedd i gael dyfarniadau galwedigaethol ychwanegol o fewn yr ysgol e.e. cymorth cyntaf / Hyfforddwr Campfa / Hyfforddwr Personol
 • Rhaglenni cyfnewid i’r UD ar gael yn yr ail flwyddyn
 • Modwl lleoliad gwaith yn yr ail flwyddyn.

FacebookTwitter You Tube‌‌ ‌‌

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: LB54
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd yn llawn amser / 6 blynedd yn rhan amser

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Y Gyfadran Berfformio
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegYn y rhaglen hon, byddwn yn archwilio i bwysigrwydd cynnal ffordd o fyw iach ar gyfer lles yr unigolyn.

Byddwch yn dysgu sut y mae maetheg ac ymarfer corff yn effeithio ar y corff ac ar iechyd a lles yr unigolyn. Yn ogystal â hyn, byddwch yn archwilio'r ffactorau seicolegol a chymdeithasegol sy’n gallu dylanwadu ar ymddygiad cysylltiedig ag iechyd.

Mae’r cwrs yn cynnwys modylau a fydd yn eich caniatáu i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch cymhwysiad o strategaethau hybu iechyd cyfredol.

Cewch y cyfle i ddefnyddio offer y labordy i gael profiad ymarferol o ddefnyddio meddalwedd dadansoddi dietegol, ac o asesu lefelau iechyd a ffitrwydd unigolion.

Blwyddyn 1:

Modylau Gorfodol

 • Maeth er mwyn Iechyd
 • Cyflwyniad i Ffisioleg Ymarfer Corff
 • Datblygiad ac Arfer Proffesiynol
 • Cyflwyniad i Seicoleg Iechyd ac Ymarfer Corff
 • Gwyddor Maeth
 • Iechyd, Ymarfer Corff a Chymdeithas
 • Anafiadau a Chlefydau Cronig

Blwyddyn 2:

Modylau Gorfodol

 • Dadansoddiad Dietegol
 • Ymchwil i Iechyd a Gweithgarwch Corfforol
 • Seicoleg Ymarfer Corff a Gweithgarwch Corfforol
 • Hybu Iechyd ar Waith
 • Maeth ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Modylau Dewisol

 • Lleoliad Gwaith
 • Iechyd a Lles mewn Addysg
 • Lleoliad Gwaith
 • Ffisioleg Ymarfer Corff
 • Darganfod Ffyrdd o Fyw Awyr Agored

Blwyddyn 3

Modylau Gorfodol

 • Maeth Cymhwysol a Dadansoddiad Dietegol
 • Safbwyntiau ar Iechyd a Gweithgarwch Corfforol
 • Maeth Iechyd y Cyhoedd
 • Iechyd a Chynhwysiant Cymdeithasol
 • Polisïau a Strategaethau Cyhoeddus mewn Iechyd

Modylau Dewisol

 • Astudiaethau Annibynnol 
 • Adolygiad Llenyddiaeth mewn Iechyd a Gweithgarwch Corfforol
 • Ymchwil Arbrofol i Iechyd a Gweithgarwch Corfforol

Mae’r cwrs hwn yn wahanol i radd 'maeth yn unig' gan ei fod yn ymgorffori agweddau eraill ar iechyd fel ymarfer corff. Felly, mae’r radd yn archwilio iechyd o ymagwedd gyfannol ac yn ystyried y materion seicolegol, ffisiolegol a chymdeithasegol sy'n gysylltiedig ag iechyd a ffordd o fyw.

Caiff llawer o elfennau penodol maetheg y cwrs eu hastudio fel grŵp cwrs sy'n caniatáu am well cymorth gan diwtoriaid. Fodd bynnag, mae yna nifer o gyfleoedd i integreiddio gyda myfyrwyr o gyrsiau gradd eraill yn ystod y modylau a rennir.

Cynhelir y cwrs dros 3 diwrnod yr wythnos ar gyfer myfyrwyr llawn amser ac 1.5 diwrnod ar gyfer myfyrwyr rhan amser. Mae’r strwythur hwn yn helpu llawer o fyfyrwyr a allai fod yn rheoli ymrwymiadau eraill fel gwaith neu ofal plant ac mae’n arbed costau teithio.

Mae’r BSc Iechyd, Maeth a Ffordd o Fyw yn cael ei astudio ar gampws Caerfyrddin sy’n cynnig profiad dysgu cyfeillgar a phersonol iawn. Mae’r holl staff darlithio wedi’u lleoli ar y campws ac mae’n hawdd cysylltu â nhw ar gyfer tiwtorialau i gefnogi’ch astudiaethau. Mae gan gampws Caerfyrddin bwll nofio ac ystafell iechyd sydd ar gael i’w ddefnyddio gan myfyrwyr ac mae Undeb y Myfyrwyr yn darparu amrywiaeth eang o weithgareddau chwaraeon a hamdden.

Mae cynnwys rhai o’r dyfarniadau galwedigaethol ychwanegol a gynigir yn yr Ysgol wedi’i fewnosod yn uniongyrchol yn y cwrs gan alluogi i fyfyrwyr gyflawni’r dyfarniadau am ffracsiwn o’r gost y byddai darparwr preifat yn ei godi. Mae’r staff darlithio yn Gymrodorion o’r Academi Addysg Uwch ac mae ganddynt Raddau Meistr neu gymwysterau Doethurol. Maent i gyd yn ymchwilio'n weithredol ar hyn o bryd ac wedi gweithio neu yn gweithio gyda phrosiectau yn y gymuned.

 • Peter Herbert
 • Conway Davies

Caiff y sgiliau sydd eu hangen i ddadansoddi ymchwil cysylltiedig ag iechyd a maeth eu trosglwyddo ac i drosglwyddo hyn i gymwysiadau ymarferol ‘byd go iawn’ ar gyfer iechyd unigol a chymunedol eu datblygu a’u hasesu dros y tair blynedd y byddant yn astudio. I gyflawni hyn, caiff ffocws academaidd cryf y radd ei gefnogi gan fodylau ymarferol mewn hybu iechyd, dadansoddi diet a ffitrwydd ac asesu iechyd.

Yn ystod eu hamser ar y cwrs, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gyflwyno dadl gytbwys â thystiolaeth trwy eu gwaith ysgrifenedig ffurfiol, yn ogystal â thrwy cyflwyniadau unigol a grŵp. Yn y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn dylunio a chynnal eu prosiect ymchwil neu bortffolio beirniadol eu hunain mewn maes arbenigol o’u dewis.

Mae’r mathau o asesiad yn cynnwys: traethodau, adroddiadau labordy, cyflwyniadau (grŵp ac unigol), tasgau ymarferol, arholiadau (papurau a welwyd ac na welwyd).

96 pwynt UCAS neu’n amodol ar gyfweliad.

Mae graddau’n bwysig, ond, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym diddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd.

I asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau.

Mae graddedigion y cwrs BSc Iechyd, Maeth a Ffordd o Fyw yn dilyn ystod o lwybrau gyrfaol. Ymhlith yr enghreifftiau o lle mae’r graddedigion hyn yn byw, mae:

 • Cynorthwyydd Dieteteg (GIG)
 • Prif Swyddog Iechyd
 • Swyddog Iechyd a Lles (dros 50)
 • Addysgu mewn Ysgolion Uwchradd (technoleg bwyd) (yn dilyn astudiaethau TAR)
 • Rheoli cyfleustra ymarfer corff

Mae myfyrwyr eraill wedi cwblhau, neu’n wrthi’n gwneud astudiaethau ôl-raddedig ar ffurf graddau MSc mewn pynciau cysylltiedig â maeth, iechyd ac ymarfer corff. 

£30 ar gyfer gweithgaredd ymsefydlu dros nos i holl fyfyrwyr blwyddyn 1

Dillad chwaraeon (£80-£120) yn amodol ar y cwrs.

Yn ogystal â chyflawni gradd, bydd myfyrwyr yn dangos y galluoedd sydd eu hangen gan y Gymdeithas Maeth i’w galluogi i wneud cais am statws cysylltiol ar ôl graddio.

Mae yna ffocws cryf ar uchelgeisiau gyrfaol at y dyfodol yn gynnar iawn yn y cwrs a ddatblygir trwy leoliadau gwaith yn y flwyddyn gyntaf a’r ail flwyddyn (dewisol).

Caiff y sgiliau sydd eu hangen i ddadansoddi ymchwil cysylltiedig ag iechyd a maeth eu trosglwyddo i gymwysiadau ymarferol ‘byd go iawn’ ar gyfer iechyd unigol a chymunedol eu datblygu a’u hasesu dros y tair blynedd y byddant yn astudio. I gyflawni hyn, caiff ffocws academaidd cryf y radd ei gefnogi gan fodylau ymarferol mewn hybu iechyd, dadansoddi diet a ffitrwydd ac asesu iechyd.

Yn ystod eu hamser ar y cwrs, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gyflwyno dadl gytbwys â thystiolaeth trwy eu gwaith ysgrifenedig ffurfiol, yn ogystal â thrwy cyflwyniadau unigol a grŵp. Yn y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn dylunio a chynnal eu prosiect ymchwil neu bortffolio beirniadol eu hunain mewn maes arbenigol o’u dewis.

Anogir myfyrwyr i ymgymryd â chyrsiau galwedigaethol pellach yn y maes astudio (llawer ohonynt â chymhorthdal) a fydd yn darparu cymwysterau ychwanegol a phrofiad i gyd-fynd â'u gradd.