BSc Therapi Chwaraeon


 • Asesu
 • Gwneud Diagnosis
 • Trin
 • Adsefydlu
 • Atal
 • Yr unig radd Therapi Chwaraeon achrededig yng Nghymru

Eleni, dathlodd y portffolio Chwaraeon ganlyniadau NSS rhagorol, gyda 98% o Fyfyrwyr yn Fodlon yn Gyffredinol. Mae’r sgôr hwn yn rhoi ein rhaglenni BSc Therapi Chwaraeon yn gyntaf yn y DU am Foddhad Myfyrwyr.

Hon yw’r unig radd Therapi Chwaraeon yng Nghymru a achredir gan y Gymdeithas Therapyddion Chwaraeon, ac fe’i dylunir i addysgu ymarferwyr cymwys ym mhob agwedd ar Therapi Chwaraeon. Gall y Therapydd Chwaraeon graddedig ddewis weithio mewn Clinigau Anafiadau Chwaraeon neu mewn chwaraeon proffesiynol / lled-broffesiynol o fewn y DU neu dramor. 

Ffeithiau Allweddol

Hyd y cwrs:
3 Mlynedd
Dyddiad Dechrau: Medi 2018

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored
E-bost Cyswllt:
kate.evans@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegTherapydd Chwaraeon Graddedig yw un sy’n gymwys ac yn gallu ymdrin ag anafiadau llym ‘Ar ochr y Cae’, perfformio asesiad clinigol i ddatblygu diagnosis, a defnyddio amrywiaeth o ddulliau triniaeth ochr yn ochr â thechnegau adsefydlu penodol chwaraeon i helpu'r athletwr yn ôl i gymryd rhan yn llawn mewn chwaraeon. 

Bydd myfyrwyr ar y rhaglen astudio hon yn dysgu mewn lleoliad ymarferol gyda digonedd o addysgu ymarferol mewn Ystafell Therapi Chwaraeon a Chanolfan Adsefydlu pwrpasol. Mae'r staff yn Therapyddion Chwaraeon Graddedig profiadol, sydd wedi gweithio ym maes chwaraeon proffesiynol, lled-broffesiynol, cenedlaethol a rhyngwladol dros nifer o flynyddoedd.  

Yn y flwyddyn gyntaf, bydd myfyrwyr yn dysgu'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen wrth asesu anafiadau chwaraeon, ynghyd â thechnegau meinwe meddal gan gynnwys tylino ar gyfer chwaraeon a chymorth cyntaf ar ochr y cae. Yn ystod y flwyddyn gyntaf bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i weithio fel ymarferwyr cymorth cyntaf ar ochr y cae a chael profiad clinigol yn ein clinig Tylino ar gyfer Chwaraeon. Ochr yn ochr â’r modylau penodol Therapi Chwaraeon hyn, bydd myfyrwyr hefyd yn astudio ffisioleg dynol cymhwysol a modylau hyfforddi personol. Yn yr ail flwyddyn, addysgir myfyrwyr i gwblhau archwiliad ac asesiad llawn o anaf chwaraewr a gwneud diagnosis, trin yr anaf gyda thechnegau therapi â llaw ac adsefydlu'r athletwr i allu cymryd rhan llawn mewn chwaraeon. 

Ym mlwyddyn olaf y rhaglen, byd myfyrwyr yn astudio rheolaeth trawma chwaraeon, electrotherapi ac yn ymgymryd â 200 awr o arfer clinigol. Caiff yr oriau clinigol hyn eu cefnogi gan ein Clinig Anafiadau Chwaraeon sy’n cefnogi apwyntiadau Therapi Chwaraeon i staff, myfyrwyr a’r cyhoedd, dan oruchwyliaeth y tîm therapi chwaraeon. Hefyd, anogir myfyrwyr i gysylltu â darparwyr lleoliad gwaith lleol a chenedlaethol i adeiladu portffolio helaeth o Brofiad Therapi Chwaraeon.  Yn ogystal, caiff prosiect ymchwil tebyg i draethawd hir mewn maes o ddiddordeb i'r unigolyn ei gwblhau yn y flwyddyn olaf hon.

 • Cyflwyniad i Sgiliau Therapi Chwaraeon 
 • Anafiadau a Chlefydau Cronig 
 • Hyfforddi Personol 
 • Egwyddorion ac Arferion Dulliau Symud y Cymalau Perifferal 
 • Egwyddorion ac Arferion Dulliau Symud y Cymalau fertebrol 
 • Adsefydlu 
 • Asesiad Biomecanyddol o Berfformiad ac Anaf 
 • Ffisioleg Ymarfer Corff 
 • Technegau Therapi Chwaraeon Uwch 
 • Electrotherapi 
 • Rheoli Trawma Chwaraeon 
 • Arfer Proffesiynol (Profiad Clinigol) 
 • Prosiect ymchwil 1 – Erthygl adolygu 
 • Prosiect ymchwil 2 – Ymchwil arbrofol 

Astudir Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ar gampws Caerfyrddin sy’n cynnig profiad dysgu cyfeillgar a phersonol. Mae’r holl gyfleusterau cymdeithasol, hamdden ac addysgol ar y campws hwn, er y bydd rhai profiadau dysgu ymarferol yn cael eu cynnal ar hyd a lled Sir Gâr a Gorllewin Cymru. Mae staff darlithio hefyd wedi’u lleoli ar gampws Caerfyrddin ac mae’n hawdd cysylltu â nhw i’ch cefnogi gyda holl agweddau ar eich astudiaethau. Mae Undeb y Myfyrwyr gweithgar iawn yn darparu amrywiaeth helaeth o weithgareddau chwaraeon a hamdden yn ogystal â chefnogi eich anghenion cymdeithasol. 

Yn ogystal â’r prif sgiliau sydd eu hangen ar Therapydd Chwaraeon bydd myfyrwyr sy’n graddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant hefyd yn cael y sgiliau sydd eu hangen i gynnal asesiadau ffitrwydd ac iechyd ac yn cael y cyfle i ymgymhwyso fel hyfforddwyr campfa a hyfforddwyr personol. Mae cynnal a deall ymchwil hefyd yn sgil allweddol a ddatblygir trwy gydol y radd a chaiff myfyrwyr eu herio’n gyson i adolygu’n feirniadol yr ymchwil diweddaraf a chynnal eu hastudiaethau eu hunain. Yn y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn dylunio a chynnal eu prosiect ymchwil eu hunain mewn maes arbenigol o’u dewis. 

Ar ôl graddio, bydd gan fyfyrwyr y wybodaeth, sgiliau a hyder i weithio fel rhan o dîm neu’n annibynnol fel Therapydd Chwaraeon

Primary Tutors

Secondary Tutors

Er bod y radd yn bennaf cael ei hasesu drwy gyfuniad o waith cwrs ac arholiad ymarferol, bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu portffolio helaeth o arfer proffesiynol a thystiolaeth o astudiaethau achos. 

Disgwylir i fyfyrwyr cyflawni o leiaf 112 o bwyntiau UCAS gyda ffocws ar bynciau seiliedig ar y gwyddorau ac addysg gorfforol. Rhaid i fyfyrwyr hefyd gael o leiaf Gradd C mewn TGAU Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth. Bydd myfyrwyr aeddfed nad oes ganddynt bwyntiau UCAS digonol yn cael eu hystyried yn ôl ru rhinweddau eraill drwy broses gyfweld.   

Mae unrhyw le a gynigir ar y rhaglen BSc (Anrh) Therapi Chwaraeon yn amodol ar ddatgeliad DBS. 

Mae graddau’n bwysig, ond, nid yw ein cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar ganlyniadau academaidd. Mae gennym diddordeb mewn pobl greadigol sy’n arddangos ymrwymiad cryf i’w dewis faes pwnc ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o amrywiaeth eang o gefndiroedd. I asesu addasrwydd myfyriwr ar gyfer eu dewis gwrs, rydym fel arfer yn trefnu cyfweliadau ar gyfer pob ymgeisydd lle caiff eich sgiliau, cyraeddiadau a phrofiad bywyd eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau. 

Bydd myfyrwyr sy’n graddio o’r radd yn cael teitl Therapydd Chwaraeon Graddedig ac yn gymwys i gael aelodaeth lawn y Gymdeithas Therapyddion Chwaraeon. Yn ogystal, byddant yn gallu gwneud cais am aelodaeth o'r Gofrestr gweithwyr proffesiynol Ymarfer Corff. Fel y cyfryw mae myfyrwyr yn orau gweddu mynd yn Therapyddion Chwaraeon neu’n ymgynghorwyr iechyd a ffitrwydd. Gallent hefyd fynd ymlaen i'r rhaglenni Meistr ôl-raddedig. 

£30 ar gyfer gweithgaredd dros nos ymsefydlu i holl fyfyrwyr blwyddyn 1  

Dillad chwaraeon (£80-£120) yn amodol ar y cwrs 

Achrediad i’r Gymdeithas Therapyddion Chwaraeon

 • Bsc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff 
 • BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Maeth Chwaraeon) 
 • BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Hyfforddi Personol) 
 • BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Ffitrwydd Awyr Agored) 
 • BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Ffisioleg Ymarfer Corff Cinigol) 
 • BSc Therapi Chwaraeon 
 • BSc Iechyd Cyhoeddus 
 • BSc Iechyd, Maeth a Ffordd o Fyw 
 • BA Addysg Antur Awyr Agored 
 • BA Addysg Gorfforol 

Darperir yr holl offer sydd ei angen i astudio’r radd hon gan y Brifysgol o fewn y Clinigau Anafiadau Chwaraeon, Labordy Perfformiad Dynol, Labordy Cyfansoddiad y Corff, Pwll Nofio, a Chyfleusterau Ffitrwydd a Hyfforddi. 

Bydd rhaid i fyfyrwyr brynu tracwisg a thopiau hyfforddi’r brifysgol y bydd eu hagen mewn sesiynau ymarferol ac wrth weithio gyda grwpiau allanol. Yn ogystal â hyn efallai y bydd tâl cofrestru’n cael ei godi ar fyfyrwyr sy’n dymuno cyflawni cymwysterau galwedigaethol ychwanegol gan y corff dyfarnu. 

Cynhelir nifer o ddiwrnodau agored yn ystod y flwyddyn ac anogwn darpar fyfyrwyr i ddod i drafod y cwrs gyda'r staff academaidd. Rhestrir dyddiadau’r diwrnodau agored ar wefan y Brifysgol / Ysgolion.