Lampeter Campus

Mae Llanbedr Pont Steffan ynghanol Cymru, tua 4 awr 30 munud mewn car o Lundain neu Fanceinion.

Mae’r meysydd awyr rhyngwladol agosaf yng Nghaerdydd a Birmingham. Daw gwasanaethau rheilffordd mor bell ag Aberystwyth i’r gogledd a Chaerfyrddin i’r de.

Ceir hefyd gwasanaethau TrawsCambria o Gaerdydd ac Abertawe yn y de, a Chaergybi yn y gogledd, gyda gwasanaethau bws cysylltiol i Lambed.

Lleolir y Brifysgol ynghanol Llambed ar yr A485 (wrth deithio o’r de rydym i gyfeiriad Tregaron).‌

Lawrlwythwch map y campws


Dolenni Teithio defnyddiol

O'r de 
Os ydych yn teithio mewn car, daw’r M4 â chi mor bell â gwasanaethau Pont Abraham, ac yna cymerwch yr A48 i gyfeiriad Caerfyrddin (tua 15 munud arall). Ar ddiwedd yr A48, dilynwch yr arwyddion i Landeilo yn y ddau gylchfan cyntaf ac ar y trydydd cylchfan dilynwch yr A485 i Lanbedr Pont Steffan (tua 35 munud arall).

O'r gogledd 
Wrth deithio mewn car o’r gogledd neu’r canolbarth, anelwch am Aberystwyth ac yna cymerwch yr A487 i Aberaeron a’r A482 i Lanbedr Pont Steffan.

Amser teithio

Caerdydd i Lanbedr Pont Steffan
2 awr

Caeredin i Lanbedr Pont Steffan
7 awr

Dulyn i Lanbedr Pont Steffan
5-6 awr

Llundain i Lanbedr Pont Steffan
4 awr 30 munud

Manceinion i Lanbedr Pont Steffan 
4 awr 30 munud

Efrog i Lanbedr Pont Steffan 
5 awr

Y prif orsafoedd agosaf yw -

 • Caerfyrddin ar gyfer Caerdydd, Llundain a De Lloegr
 • Aberystwyth ar gyfer Canolbarth a Gogledd Lloegr a'r Alban.

Gellir teithio o'r gorsafoedd i Lanbedr Pont Steffan mewn tacsi neu mewn bws (gweler isod).

I gael amserlen, ewch i wefan Blue bus Services.

Aberystwyth i Llambed:

Caerfyrddin o/i Llambed:

Stena Sealink (Abergwaun & Chaergybi)

Mae amserau’r llongau fferi a’r cysylltiadau yn amrywio trwy’r flwyddyn a hefyd yn dibynnu ar y tywydd, felly gwell cysylltu’n gyntaf â’r porthladd.

Birmingham (Canolbarth Lloegr)
Hediadau Maes Awyr Birmingham, a Chanolfan Eurohub ar gyfer cyrchfannau yng ngwledydd Prydain ac Ewrop.

Maes Awyr Cymru (Caerdydd)
Mae gan Faes Awyr Cymru-Caerdydd wasanaethau dyddiol rheolaidd i nifer o ddinasoedd yn Ewrop, a gellir gwneud cysylltiadau byd-eang trwy gydol y flwyddyn trwy Amsterdam.  Gallwch hefyd hedfan i Gatwick, Heathrow, Birmingham a Manceinion. 

Cyswllt Bws Maes Awyr Caerdydd 
Mae hwn yn wasanaeth cymharol newydd sy’n mynd â theithwyr o Orsaf Canol Caerdydd i Faes Awyr Caerdydd ac yn ôl, ac mae bysiau’n rhedeg 40 munud wedi’r awr o 8.40 tan 18.40.  

Heathrow
Mae gan Faes Awyr Heathrow bedair terfynfa, a gellir cyrraedd pob un ohonynt ar y tiwb (llinell Piccadilly, terfynfeydd un, dau, a thri yn un orsaf, terfynfa pedwar yng ngorsaf arall. 
Mae cwmnïau hedfan Prydeinig yn hedfan o gwmpas y byd o Derfynfa 4, a phob cwmni hedfan arall o Derfynfeydd 1, 2, neu 3. 

Gatwick
Mae gan Faes Awyr Gatwick ddwy brif derfynfa. Gellir cyrraedd pob terfynfa ar y trên. Mae’r Gatwick Express yn gadael gorsaf Victoria bob 30 munud. Mae llinell gyswllt Thames hefyd yn teithio i Gatwick. 

Manceinion
Gellir cyrraedd Maes Awyr Manceinion yn uniongyrchol ar y trên. Mae Manceinion yn faes awyr rhyngwladol gyda hediadau i gyrchfannau ar draws y byd.

Maes Awyr

 • Maes awyr Gatwick: 01293 517755 
 • Maes awyr Heathrow: 0181 759 4321
 • Maes Awyr Caerdydd (Cymru): 01446 711111
 • Maes awyr Manceinion: 0161 489 3000
 • Maes awyr Birmingham: 0121 767 5511

Tacsi

 • Chris Cabs (Llambed): 07800 718162 
 • R & T Taxis (Llambed): 07794 045888
 • Rob's Taxis (Llambed): 07977 817325
 • Ace Taxis (Caerfyrddin): 01267 222712
 • Taxi (Aberystwyth): 01970 627070

Bws

 • Trawscambria (Gwasanaeth bws): 01970 611977

Trên

 • Ymholiadau Rheilffordd (24 awr): 0345 484950