Ein Campysau a Lleoliad

Darganfod ein Lleoliadau

Campusau Abertawe, Caerfyrddin a Llambed

Mae gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – gyda phob un yn cynnig gwahanol fath o brofiad i fyfyrwyr, er bod gan bob un yr un ymdeimlad o gymuned fach a chyfeillgar.

Hefyd, rydym yn cynnig rhaglen ôl-raddedig yn ein Academi Llais Rhyngwladol Cymru yng Nghaerdydd ac ystod o raglenni busnes a rheolaeth yn ein campws yn Llundain ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

Mae pob un o’n tri phrif gampws yn cynnig:

  • Lleoliadau godidog ger peth o arfordir a chefn gwlad mwyaf syfrdanol y byd.
  • Cymunedau dysgu saff a chyfeillgar lle byddwch yn dod i adnabod pawb yn gyflym iawn.
  • Yr holl adnoddau dysgu a gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr y bydd arnoch eu hangen i lwyddo ar eich cwrs.
  • Cyfleusterau a llety lleol i gyfoethogi eich profiad o fod yn fyfyriwr a’ch helpu i deimlo’n gartrefol.
  • Undeb y Myfyrwyr ar y campws i gynnig cyngor a chynrychiolaeth, yn ogystal â chlybiau, chwaraeon, cymdeithasau ac adloniant.

Caerfyrddin

Carmarthen Campus

Wedi’i sefydlu ym 1848, mae campws Caerfyrddin yn amgylchedd bywiog a chyfeillgar yn y dref hon ger arfordir Cymru. Mae ganddo wir ymdeimlad o gymuned a gyda llety, cyfleusterau dysgu, chwaraeon, adloniant a rhaglen celfyddydau a diwylliannol clodfawr i gyd o fewn ychydig ganllath, mae popeth y bydd arnoch ei angen yn hawdd ei gyrraedd. Darganfod Rhagor 

Llambed

Lampeter Campus

Mae campws Llambed yn gartref i sefydliad Addysg Uwch cyntaf Cymru, ac fe’i sefydlwyd yn 1822 gyda thrydedd Siarter Frenhinol hynaf unrhyw brifysgol yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt, gan ddyddio’n ôl i 1828. Wedi’i leoli mewn lleoliad gwledig eidylig, mae’n gartref i Gyfadran y Dyniaethau’r Brifysgol, ac yn darparu profiad personol i fyfyrwyr mewn amgylchedd cymuned cefnogol.
Darganfod Rhagor 

Abertawe

Campws Abertawe

Wedi’u sefydlu ym 1853, mae gan gampysau Abertawe enw da am raglenni arloesol a arweinir gan ddiwydiant ac a yrrir gan yrfaoedd. Fe’u darperir yn ninas y glannau blaenllaw Cymru, a chanddi gyfleoedd chwaraeon a hamdden ar ei harfordir syfrdanol, siopau a bywyd nos gwych, ac awyrgylch cosmopolitan. Darganfod Rhagor 

WIAV, Caerdydd

WIAV

Mae Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) wedi’i lleoliad yng Nghaerdydd ac mae’n darparu amgylchedd arbenigol iawn ac unigryw ar gyfer nifer fach o gantorion eithriadol sydd yng nghyfnod proffesiynol cynnar eu gyrfa, sy’n cael eu dethol a’u recriwtio o bob rhan o’r byd, i ddatblygu a mireinio eu dawn i’r safonau proffesiynol uchaf. Darganfod Rhagor

Llundain

London Campus

Mae YDDS Llundain yn ddatblygiad newydd sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr rhyngwladol astudio ystod o raglenni yn un o ardaloedd harddaf a mwyaf diogel Llundain.

Cynigir y rhaglenni hyn gan Ysgol Fusnes y Brifysgol ac fel y cyfryw maent o’r ansawdd a’r safon academaidd uchaf yn rhan o’n hymrwymiad i’n nifer gynyddol o fyfyrwyr rhyngwladol. Darganfod Rhagor