Abertawe

Llety - Neuaddau Preswyl

Swansea Accommodation

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant bum neuadd breswyl ar ddau wahanol gampws. Mae dros 300 o ystafelloedd ar gael i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf wneud cais amdanynt gyda chymysgedd o ystafelloedd astudio safonol ac ystafelloedd a chanddynt gyfleusterau en-suite.

Pan fydd myfyrwyr yn gwneud cais am le mewn neuadd, gallant ddweud beth yw eu dewis lety ac ymhle y byddent yn hoffi aros. Yna, bydd yr Adran Lety yn dyrannu ystafelloedd mewn neuaddau o fis Ebrill i fis Medi. Gwneir pob ymdrech i roi un o dri phrif ddewisiadau myfyrwyr iddynt, er mae'n bosibl na fydd hyn yn bosibl bob tro, oherwydd y galw am lety.

Hefyd, mae'r Brifysgol yn cadw rhestr o lety preifat i fyfyrwyr yn yr ardal leol. Os oes gennych ddiddordeb, gallwch bori drwy'r hyn sydd ar gael ar hyn o bryd yn y ddolen hon:
http://www.tsdstudentliving.co.uk/Accommodation

Mae pob myfyriwr israddedig yn y flwyddyn gyntaf a chanddynt gynnig cadarn gan y Brifysgol yn cael y cyfle i wneud cais am ystafell ar y campws.

Derbynnir y ceisiadau ar-lein a gall myfyrwyr nodi hyd at dri llety dewisol ar y ffurflen yn ogystal â’r math o ystafell maent yn chwilio amdani. Ceir manylion pob un o’n neuaddau isod:

Campws Townhill

258 ystafell wely/astudio unigol
Nifer fach o fflatiau

Neuadd Gŵyr (63 ystafell gyda chuddyglau cawod en-suite – llety cymysg, toiledau gerllaw)

Neuadd Dyfed (90 ystafell) – llety cymysg

Neuadd Cenydd (105 ystafell a dau fflat at ddefnydd pobl anabl gyda chyfleusterau en-suite) – llety cymysg

Mae gan y Neuaddau ystafelloedd sengl a chanddynt wardrob gosod a basn golchi dwylo. Ceir cawodydd, toiledau ac ystafelloedd ymolchi a rennir ar bob llawr. Mae yna olchdy sy’n derbyn arian ar lawr daear Neuadd Dyfed sydd ar agor bob dydd. Ymhlith y gwasanaethau a ddarperir, mae: dodrefn a ffitiadau, goleuadau, gwres a dŵr yn ogystal â mynediad diwifr i’r rhyngrwyd yn rhad ac am ddim. Ceir popty, popty ping a rhewgell ym mhob Neuadd, ac mae gan bob ystafell oergell fach.

Mae pris ystafelloedd Townhill yn amrywio o £63 i £80.00 yr wythnos.

Campws Mount Pleasant

37 uned ystafell wely/astudio hunanarlwyo (en-suite)
6 uned ystafell wely gefell.

Mae’r llety ym Mount Pleasant y cynnwys 6 uned gefell a 37 uned sengl a chanddynt oll gyfleusterau cawod/toiled en-suite. Mae golchdy sy’n derbyn arian ar y llawr daear. Mae dau gaffi ar y safle (Metro a Metro Xtra) yn ogystal â Choffi Starbucks a Llyfrgell.

Mae’r holl Neuaddau Preswyl yn adeiladau saff a diogel iawn, dim ond gyda cherdyn allwedd y gallwch fynd i mewn i’r adeilad. Hefyd, mae yna Staff Diogelwch Nos ar y campws drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Mae prisiau llety Mount Pleasant yn amrywio o £63 yr wythnos am le mewn ystafell wely gefell i £80.00 yr wythnos am ystafell sengl.

Parcio

Campws Mount Pleasant: Ni chaniateir ceir na beiciau modur i breswylwyr ac eithrio myfyrwyr a chanddynt problemau symudedd.

Campws Townhill: Mae’n rhaid cofrestru pob cerbyd modur sy’n cael ei barcio gan breswylwyr yng Nghampws Townhill gyda’r staff diogelwch pan fyddwch yn cyrraedd. Ar gyfer 2014/12015 fe fydd yna ffi o £200 y flwyddyn i breswylwyr barcio ar y safle.

Mae yna siediau beiciau ar y ddau gampws.

Llyfryn Gwybodaeth Llety Abertawe 2017/18 

Ffurflen Gais 

Awgrymwn fod unrhyw fyfyrwyr sy’n dychwelyd ac yn dymuno gwneud cais am neuadd breswyl ar y campws yn cysylltu â’r Adran Llety gan ein bod yn cadw nifer benodol o ystafelloedd yn ôl i fyfyrwyr sy’n dychwelyd.

Hefyd, mae yna nifer o fflatiau hunangynhaliol ar y campws sydd ar gael i’n myfyrwyr ôl-raddedig. Mae cost y rhain yn amrywio o £69 i £80 yr wythnos ac maent ar safle Townhill.

I wneud cais neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’n swyddfa yn accommodation@uwtsd.ac.uk neu ffoniwch ein rhif ffôn yn ystod y dydd 01792 482086 i drafod eich gofynion.

Rydym yn cymryd pob cais am lety ar-lein a gallwch gyflwyno’ch dewisiadau ar gyfer ymhle yr hoffech aros drwy ddilyn y camau a ganlyn;

 1. Cysylltwch â’r Adran Llety naill ai mewn e-bost (accommodation@uwtsd.ac.uk) neu dros y ffôn (01792 482082) i roi gwybod inni os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am le mewn neuadd. Yr unig fanylion y bydd arnom eu hangen yw eich enw a’ch dyddiad geni.
 2. Yna, byddwn yn cysylltu â chi gyda’r ddolen i’w defnyddio i wneud cais, ynghyd â’ch rhif adnabod myfyriwr fel y gallwch ei ddefnyddio i greu cyfrif i chi’ch hunan ar y system cyn gwneud cais.
 3. Unwaith y byddwn wedi cael eich cais, bydd staff yr adran yn edrych i weld pa ystafelloedd sydd ar gael a gwneud cynnig ichi. Yn anffodus, oherwydd bod galw mawr am leoedd, ni allwn warantu y bydd pob myfyriwr yn cael eu dewis cyntaf o lety, ond fe wnawn ein gorau i ddyrannu ystafelloedd mewn ffordd mor deg â phosibl.
 4. I dderbyn eich cynnig dylech lenwi a dychwelyd y ffurflen datganiad ynghyd â’ch blaendal o £250, a fydd yn cael ei ddefnydio'n fond ar eich cyfer ar gyfer y flwyddyn academaidd.
 5. Yn olaf, cewch gadarnhad o rif eich ystafell, y neuadd yn ogystal â’r cyfarwyddiadau y dylech eu dilyn pan fyddwch yn cyrraedd y neuadd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso ichi gysylltu â’r Adran Llety.

Gall myfyrwyr nad ydynt wedi cael cynnig llety Prifysgol neu y mae’n well ganddynt fyw y tu allan i'r campws bori drwy’r eiddo a gofrestrwyd gydag Y Drindod Dewi Sant yn y ddolen isod:

http://www.tsdstudentliving.co.uk/Accommodation

Hefyd, gall myfyrwyr ymuno â’n tudalen Facebook llety preifat;

https://www.facebook.com/groups/49774515879/

* Sylwch nad yw’r Brifysgol yn derbyn cyfrifoldeb dros y wybodaeth a roddir gan y Landlord, cyfrifoldeb y myfyriwr yw gwirio a yw’r wybodaeth sydd ar y safle’n gywir. Nid yw’r Brifysgol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb o gwbl dros y wybodaeth sydd ar y safle nac yn cymeradwyo, argymell na gwarantu addasrwydd unrhyw lety sydd ynddi.

P’un a ydych yn byw’n agos i’r Brifysgol neu’n dod o bellach i ffwrdd, mae neuaddau preswyl y Brifysgol yn opsiwn ichi. O ganlyniad i’r galw am Neuaddau preswyl, gofynnwn am rai meini prawf cyn bod myfyrwyr yn gymwys i wneud cais, a cheir manylion y rhain isod. Fodd bynnag, hoffwn awgrymu bod myfyrwyr a chanddynt ddiddordeb yn llety’r Brifysgol yn cadw mewn cysylltiad â’r Swyddfa Llety ar 01792 482086 sy’n gallu rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi. Nid yw myfyrwyr ôl-raddedig yn gorfod bodloni’r un meini prawf ac rydym yn awgrymu eu bod yn cysylltu â ni am wybodaeth bellach os hoffent aros ar y campws.

Sylwch, hyd yn oed os ydy myfyriwr yn bodloni’r holl feini prawf isod, nid oes sicrwydd y bydd lle ar y campws iddynt gan fod nifer yr ymgeiswyr y aml yn fwy na nifer yr ystafelloedd sydd ar gael. Fel arfer, bydd tua 90% o ymgeiswyr yn llwyddo i gael lle mewn neuadd.

Bydd myfyriwr yn gallu gwneud cais am le ar y campws ar yr amod;

Bod ganddynt gynnig cadarn gan y Brifysgol:
Ni all myfyriwr wneud cais am le mewn neuadd oni bai eu bod ganddynt gynnig cadarn gan y Brifysgol.

Wedi ichi gyflwyno’ch cais am le mewn neuadd breswyl, efallai y bydd aelod o Adran Llety’r Brifysgol yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion.

Bydd unrhyw fyfyriwr nad yw’n llwyddo cael lle mewn neuadd breswyl yn cael help gan yr Adran Llety i ddod o hyd i lety preifat yn agos i’r Brifysgol. Mae mwyafrif y myfyrwyr sy’n byw mewn tai preifat yn mwynhau profiad positif a boddhaus. Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant restr gyfredol o landlordiaid ac eiddo yn ardal Abertawe. Gallwch bori’r rhestr yma: http://www.tsdstudentliving.co.uk/Accommodation

Os bydd gan fyfyrwyr unrhyw gwestiynau am yr uchod, cysylltwch â’r Adran Llety ar 01792 482086 neu mewn e-bost accommodation@uwtsd.ac.uk

Mae holl lety Campws Abertawe yn fforddiadwy iawn, ac mae'r prisiau'n amrywio o £63.00 i £80.00 yr wythnos. Mae'r holl filiau cyfleustodau a mynediad diwifr i'r rhyngrwyd wedi'u cynnwys yn y pris. Hyd y contract yw'r flwyddyn academaidd lawn, o fis Medi i fis Mehefin.

Ceir rhestr lawn o brisiau neuaddau preswyl yma: Llety Abertawe - Prisiau 2015-16

 

Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n derbyn cynnig o lety yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol gadw at y telerau ac amodau.

Telerau ac Amodau Preswyl i fyfyrwyr ar gyfer 2014/15.

Telerau ac Amodau Preswyl i fyfyrwyr ar gyfer 2015/16.

Mae copi o’r telerau ac amodau ar gael ar y ddolen uchod. Hoffwn atgoffa myfyrwyr y dylent gyfeirio at y telerau ac amodau drwy gydol cyfnod y contract.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynghylch y Rheoliadau i Fyfyrwyr mewn Neuaddau Preswyl at y Swyddog Llety – (e-bost: accommodation@uwtsd.ac.uk)

Polisïau

YDDS – Polisi Profion PAT

Mae'r Brifysgol wedi trefnu peth yswiriant cynnwys ar eich cyfer ar gyfer 2015/16 gydag Endsleigh, un o'r prif ddarparwyr yswiriant myfyrwyr. Mae'n bwysig eich bod yn edrych ar yr yswiriant hwn, felly dilynwch y camau isod i sicrhau eich bod yn deall yr amddiffyniad a ddarparwyd yn llawn. 

Rhowch y rhif polisi HH1234 i mewn yn endsleigh.co.uk/reviewcover i wirio manylion eich polisi.

Ewch i'r ddolen adolygu sicrwydd yswiriant i:

Wirio beth sydd wedi'i yswirio.

Gweld beth yw'r prif eithriadau a chyfyngiadau.

Gwirio tâl-dros-ben eich polisi.

Gwirio sut i wneud hawliad.

Ymestynwch a phersonolwch eich polisi i amddiffyn gliniaduron, ffonau ac eiddo gwerthfawr eraill.

Mae'n bwysig eich bod yn darganfod beth yn union y mae'r yswiriant yn ei gynnwys, oherwydd efallai y gwelwch nad yw'r polisi'n ddigonol a bod angen ichi ei ymestyn fel ei fod yn amddiffyn eich holl eiddo, y tu fewn i'ch ystafell a thu allan iddi.

Unwaith y byddwch wedi cael ystafell mewn neuadd, efallai y bydd arnoch eisiau dechrau meddwl am beth i’w ddod gyda chi i’r campws.

Siop ar-lein yw UniKitOut sy’n cynnig arbedion ENFAWR ar lawer o’r eitemau a ganlyn:

 • Pecynnau Dillad Gwely
 • Pecynnau Cegin
 • Pecynnau Ystafell Ymolchi a Thyweli
 • Pecynnau Cyfun Myfyrwyr
 • Offer Trydanol
 • Ategolion a llawer iawn mwy!

Unwaith y byddwch yn prynu eitemau, gallwch ofyn iddynt gael eu hanfon yn uniongyrchol i’ch ystafell fel eu bod yn aros yno amdanoch chi pan fyddwch yn cyrraedd.

Porwch drwy eu cynigion ar-lein heddiw yma: http://www.unikitout.com/collections/University-of-Wales-Trinity-St-David 

 

Beth fydd ar gael i mi yn fy ystafell?

Mae holl ystafelloedd neuaddau preswyl yn llawn celfi, sy’n cynnwys gwely a matres, desg a chadair astudio, basn golchi dwylo, drych, wardrob, oergell fach, silffoedd, cadair esmwyth a chabinet erchwyn a chist o ddroriau.

Bydd rhestr eiddo wedi’i llunio ar eich cyfer, ac fe fydd hon yn eich ystafell.

Oes angen trwydded deledu arna’i?

Mae’n rhaid i bob ystafell a chanddi deledu ynddi gael trwydded deledu. Hefyd, efallai y bydd ar fyfyrwyr angen trwydded os ydynt yn defnyddio gliniadur i wylio’r teledu arno. Ceir rhagor o wybodaeth yn http://www.tvlicensing.co.uk.

Gan fod cyswllt cyfryngau Virgin ym mhob ystafell, mae teledu cebl ar gael am ffi fisol a gallwch ddewis cael sianeli Ffilmiau a Chwaraeon hefyd am ffi ychwanegol. Hefyd, mae dros 50 o sianeli digidol ar gael drwy Freeview, ond nid oes yna erial ar doeau neuaddau preswyl. Bydd rhaid i fyfyrwyr ddod â’u herialau dan do eu hunain gyda nhw i gael signal. Ceir rhagor o wybodaeth yn http://freeview.co.uk

Oes yna ffôn yn fy ystafell?

Mae soced ffôn yn cael ei gyflenwi gan Virgin media ym mhob ystafell a gallwch dalu am hwn ar gontract misol.

Oes yna gyswllt â’r rhyngrwyd yn fy ystafell?

Bydd gan bob ystafell wely mewn neuadd breswyl fynediad at gyswllt rhyngrwyd diwifr rhad ac am ddim. Bydd myfyrwyr yn cael enw defnyddiwr a chyfrinair pan fyddant yn cofrestru. Hefyd, mae Virgin Media ar y safle am ddwy wythnos gyntaf y tymor os hoffech gael Bandeang yn eich ystafell, yn amodol ar ffi fisol. Gall myfyrwyr brynu’r pecyn gwasanaeth oddi wrth y cynrychiolwyr a threfnu dyddiad addas i’w osod.

Oes angen i mi drefnu yswiriant ar gyfer fy eiddo?

Mae yswiriant eiddo myfyrwyr wedi’i ddarparu drwy Endsleigh ar gyfer pob myfyriwr sy’n byw yn ein neuaddau preswyl. Mae hyn yn cwmpasu ystod o eiddo y tu fewn i’ch ystafell, gan gynnwys gliniaduron, offer chwaraeon a thrydanol, dillad a bwyd wedi’i rewi. Mae’r Brifysgol wedi trefnu hyn heb unrhyw gost ychwanegol i’r myfyrwyr. Os hoffech wirio beth sydd wedi’i gynnwys yn yr yswiriant, edrychwch ar y dystysgrif yswiriant yn adran Endsleigh uchod.

Beth sydd arna’i angen dod gyda fi?

Mae’n rhaid i fyfyrwyr ddod â’u dillad gwely, tyweli, cambrenni cot, offer coginio (yn cynnwys cyllyll a ffyrc a llestri), cynnyrch glanhau a golchi, cadachau golchi llestri, tyweli sychu llestri, bwyd ayyb. Byddwn yn anfon rhestr o eitemau rydym yn eu hargymell mewn neges e-bost cyn ichi gyrraedd y campws. 

Oes yna wasanaeth bws?

Mae gwasanaeth bws rheolaidd yn rhedeg rhwng y safleoedd a chanol y ddinas yn ystod y tymor. Bydd amserlenni bws yn cael eu rhoi i fyfyrwyr pan fyddant yn cyrraedd y neuaddau preswyl.

A ddylwn i osgoi dod ag unrhyw eitemau gyda fi?

Ymhlith yr eitemau nad ydym yn eu caniatáu mae: canhwyllau, ffyn arogldarth, goleuadau tylwyth teg, sosbenni ffrïo, anifeiliaid anwes yn cynnwys pysgod aur, nwyddau gwyn mawr (yn cynnwys oergellau bach), darnau mawr o ddodrefn neu offer am resymau iechyd a diogelwch a rhesymau diogelwch tân.

Ga'i ddod â fy nghar gyda fi?

Ni chaniateir i fyfyrwyr preswyl barcio ar gampws Mount Pleasant. Mae lleoedd parcio ar gael ar gampws Townhill am ffi benodol. Mae gwasanaeth bws rheolaidd yn rhedeg rhwng y safleoedd a chanol y ddinas.

Ga'i ddod â fy meic gyda fi?

Gall myfyrwyr ddefnyddio’r rheseli beicio a’r sied beiciau sydd ar gael ar y campws. Gallwch gasglu’r allweddi i’r sied beiciau o’r Dderbynfa. Ni chaniateir cadw beic, beic modur, moped neu fodur arall a yrrir gan betrol mewn Neuaddau Preswyl.

Pa gyfleusterau golchi dillad sydd ar gael?

Mae peiriannau golchi dillad a sychwyr sy’n derbyn arian yng nghampysau Mount Pleasant a Townhill. Maent ar lawr daear y Neuaddau Preswyl.

Pwy sy’n gyfrifol am lanhau?

Mae pob myfyriwr sy’n byw mewn neuadd breswyl yn gyfrifol am gadw’r llety’n dwt ac yn daclus. Bydd tîm o lanhawyr yn dod i mewn i’r adeilad bob dydd rhwng 8yb a 12yh i lanhau’r coridorau a’r ceginau, ond disgwylir i fyfyrwyr lanhau eu hystafelloedd eu hunain.

O ble y gallaf gasglu fy mhost?

Bydd llythyron yn cael eu dosbarthu i’r myfyrwyr sydd mewn neuaddau preswyl yn uniongyrchol, ond bydd rhaid casglu eitemau mawr o bost neu barseli o’r dderbynfa naill ai yng nghampws Mount Pleasant neu Townhill.

Ga'i aros ar y campws yn ystod y gwyliau?

Mae eich cytundeb trwydded yn cynnwys defnyddio’ch ystafell am 38 wythnos, sy’n cynnwys gwyliau’r Nadolig a’r Pasg.  Os hoffech aros ar y campws yn ystod gwyliau’r haf, gallwch wneud trefniadau gyda’r Swyddog Llety.

 

UUK - Cod Ymarfer

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cytuno i'r Cod Ymarfer Llety, ac yn ei gefnogi'n llawn. Rydym yn gwneud ein gorau i roi amgylchedd byw saff ac sy'n rhoi mwynhad i'n myfyrwyr ac rydym yn argymell eich bod yn darllen y cod ymarfer cyn symud i'ch ystafell mewn neuadd.

Dyluniwyd y cod ei hun fel datganiad o arfer da sy'n gallu newid a chael ei fireinio yn sgil profiad ac sy'n annog gwell rheolaeth o'r llety. Mae'r cod ar gael yn y ddolen a ganlyn:

www.universitiesuk.ac.uk

Mae'r cod yn sicrhau bod preswylwyr yn elwa o bolisïau a gweithdrefnau clir sy'n gysylltiedig â'r canlynol:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Gwaith CYnnal a Chadw a Thrwsio
 • Lles Myfyrwyr
 • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a materion disgyblu
 • Ansawdd yr Amgylchedd