Abertawe

Llety - Neuaddau Preswyl

Swansea Accommodation

Yn ninas Abertawe, mae amrywiaeth eang o neuaddau preswyl i fyfyrwyr a llety preifat ar gael.

Gall y Swyddfa Llety roi arweiniad i chi ar yr amrywiol ddewisiadau o lety sydd ar gael yn Abertawe.

Os ydych yn bwriadu byw oddi cartref tra byddwch yn y Brifysgol, mae’n debygol bod llety ar frig eich rhestr o bethau i’w hystyried. Yn ninas Abertawe, mae amrywiaeth eang o neuaddau preswyl i fyfyrwyr a llety preifat ar gael.  Gall y Swyddfa Llety roi arweiniad i chi ar yr amrywiol ddewisiadau llety sydd ar gael yn Abertawe a darparu cymorth yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol. Bydd cyfle i ymweld â rhai o’r neuaddau preswyl ar Ddiwrnodau Agored y Brifysgol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â’r Swyddfa Llety.

Gall y Swyddfa Llety roi arweiniad i chi ar yr amrywiol ddewisiadau llety sydd ar gael yn Abertawe a bydd yn parhau i gynnig cymorth parhaus yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â’r Swyddfa Llety.

Bydd y ffurflenni cais ar gael o Ebrill 2018.

Gall myfyrwyr nad ydynt wedi cael cynnig llety Prifysgol neu y mae’n well ganddynt fyw y tu allan i'r campws bori drwy’r eiddo a gofrestrwyd gydag Y Drindod Dewi Sant yn y ddolen isod:

http://www.tsdstudentliving.co.uk/Accommodation

* Sylwer bod y manylion ar Studentpad  yn cael eu darparu gan y landlordiaid ac mai eu barn a’u disgrifiadau nhw sy’n cael eu mynegi yn yr adrannau hyn. Nid yw’r eiddo’n cael ei archwilio gan y Swyddfa Llety ac nid yw manylion yr eiddo’n cael eu gwirio am gywirdeb. Gan nad yw’r manylion hyn yn rhan o unrhyw gontract o reidrwydd, mae’n rhaid i fyfyrwyr sicrhau eu hunain bod y manylion yn gywir trwy archwilio’r eiddo neu ddull arall.

P’un a ydych yn byw’n agos i’r Brifysgol neu’n dod o bellach i ffwrdd, mae neuaddau preswyl y Brifysgol yn opsiwn ichi. O ganlyniad i’r galw am Neuaddau preswyl, gofynnwn am rai meini prawf cyn bod myfyrwyr yn gymwys i wneud cais, a cheir manylion y rhain isod. Fodd bynnag, hoffwn awgrymu bod myfyrwyr a chanddynt ddiddordeb yn llety’r Brifysgol yn cadw mewn cysylltiad â’r Swyddfa Llety ar 01792 482086 sy’n gallu rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Sylwch, hyd yn oed os ydy myfyriwr yn bodloni’r holl feini prawf isod, nid oes sicrwydd y bydd lle ar yn letty Pryfysgol iddynt gan fod nifer yr ymgeiswyr y aml yn fwy na nifer yr ystafelloedd sydd ar gael.

Bydd myfyriwr yn gallu gwneud cais am llety y Pryfysgol ar yr amod;

Bod ganddynt gynnig cadarn gan y Brifysgol:
Ni all myfyriwr wneud cais am le mewn neuadd oni bai eu bod ganddynt gynnig cadarn gan y Brifysgol.

Wedi ichi gyflwyno’ch cais am le mewn neuadd breswyl, efallai y bydd aelod o Adran Llety’r Brifysgol yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion.

Os bydd gan fyfyrwyr unrhyw gwestiynau am yr uchod, cysylltwch â’r Adran Llety ar 01792 482086 neu mewn e-bost accommodation@uwtsd.ac.uk

Mae holl lety Campws Abertawe yn fforddiadwy iawn, ac mae'r prisiau'n amrywio o £63.00 i £80.00 yr wythnos. Mae'r holl filiau cyfleustodau a mynediad diwifr i'r rhyngrwyd wedi'u cynnwys yn y pris. Hyd y contract yw'r flwyddyn academaidd lawn, o fis Medi i fis Mehefin.

Ceir rhestr lawn o brisiau neuaddau preswyl yma: Llety Abertawe - Prisiau 2015-16

 

Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n derbyn cynnig o lety yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol gadw at y telerau ac amodau.

Telerau ac Amodau Preswyl i fyfyrwyr ar gyfer 2014/15.

Telerau ac Amodau Preswyl i fyfyrwyr ar gyfer 2015/16.

Mae copi o’r telerau ac amodau ar gael ar y ddolen uchod. Hoffwn atgoffa myfyrwyr y dylent gyfeirio at y telerau ac amodau drwy gydol cyfnod y contract.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynghylch y Rheoliadau i Fyfyrwyr mewn Neuaddau Preswyl at y Swyddog Llety – (e-bost: accommodation@uwtsd.ac.uk)

Polisïau

YDDS – Polisi Profion PAT

Mae'r Brifysgol wedi trefnu peth yswiriant cynnwys ar eich cyfer ar gyfer 2015/16 gydag Endsleigh, un o'r prif ddarparwyr yswiriant myfyrwyr. Mae'n bwysig eich bod yn edrych ar yr yswiriant hwn, felly dilynwch y camau isod i sicrhau eich bod yn deall yr amddiffyniad a ddarparwyd yn llawn. 

Rhowch y rhif polisi HH1234 i mewn yn endsleigh.co.uk/reviewcover i wirio manylion eich polisi.

Ewch i'r ddolen adolygu sicrwydd yswiriant i:

Wirio beth sydd wedi'i yswirio.

Gweld beth yw'r prif eithriadau a chyfyngiadau.

Gwirio tâl-dros-ben eich polisi.

Gwirio sut i wneud hawliad.

Ymestynwch a phersonolwch eich polisi i amddiffyn gliniaduron, ffonau ac eiddo gwerthfawr eraill.

Mae'n bwysig eich bod yn darganfod beth yn union y mae'r yswiriant yn ei gynnwys, oherwydd efallai y gwelwch nad yw'r polisi'n ddigonol a bod angen ichi ei ymestyn fel ei fod yn amddiffyn eich holl eiddo, y tu fewn i'ch ystafell a thu allan iddi.

Unwaith y byddwch wedi cael ystafell mewn neuadd, efallai y bydd arnoch eisiau dechrau meddwl am beth i’w ddod gyda chi i’r campws.

Siop ar-lein yw UniKitOut sy’n cynnig arbedion ENFAWR ar lawer o’r eitemau a ganlyn:

 • Pecynnau Dillad Gwely
 • Pecynnau Cegin
 • Pecynnau Ystafell Ymolchi a Thyweli
 • Pecynnau Cyfun Myfyrwyr
 • Offer Trydanol
 • Ategolion a llawer iawn mwy!

Unwaith y byddwch yn prynu eitemau, gallwch ofyn iddynt gael eu hanfon yn uniongyrchol i’ch ystafell fel eu bod yn aros yno amdanoch chi pan fyddwch yn cyrraedd.

Porwch drwy eu cynigion ar-lein heddiw yma: http://www.unikitout.com/collections/University-of-Wales-Trinity-St-David 

 

UUK - Cod Ymarfer

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cytuno i'r Cod Ymarfer Llety, ac yn ei gefnogi'n llawn. Rydym yn gwneud ein gorau i roi amgylchedd byw saff ac sy'n rhoi mwynhad i'n myfyrwyr ac rydym yn argymell eich bod yn darllen y cod ymarfer cyn symud i'ch ystafell mewn neuadd.

Dyluniwyd y cod ei hun fel datganiad o arfer da sy'n gallu newid a chael ei fireinio yn sgil profiad ac sy'n annog gwell rheolaeth o'r llety. Mae'r cod ar gael yn y ddolen a ganlyn:

www.universitiesuk.ac.uk

Mae'r cod yn sicrhau bod preswylwyr yn elwa o bolisïau a gweithdrefnau clir sy'n gysylltiedig â'r canlynol:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Gwaith CYnnal a Chadw a Thrwsio
 • Lles Myfyrwyr
 • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a materion disgyblu
 • Ansawdd yr Amgylchedd