Caerfyrddin

Llety ar Gampws Caerfyrddin

Carmarthen Accommodation

Mae holl lety Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin i’w gael ar y prif gampws. Yn ffodus, mae modd i ni gynnig llety i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf mewn neuaddau preswyl arlwyedig. Gall myfyrwyr yr ail a'r drydedd flwyddyn, a myfyrwyr ôl-raddedig, ddewis ein fflatiau hunanarlwyo en-suite.

Mae ein campws cymharol fach yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn elwa ar awyrgylch cymunedol, clos ac mae cyfleusterau chwaraeon a hamdden ardderchog ar y safle.

Mae campws y Brifysgol i’r gorllewin i dref sirol Caerfyrddin, ac mae'n hawdd ei gyrraedd, â’r M4 wrth law, rheilffordd prif linell yng Nghaerfyrddin a maes awyr rhyngwladol taith awr i ffwrdd mewn car, yng Nghaerdydd.

Gallwn gynnig llety i 631 o fyfyrwyr, mewn dewis o ystafelloedd gwely sengl a rhanedig.

Hefyd, gallwn gynnig llety i fyfyrwyr anabl. Gofynwn i fyfyrwyr anabl gysylltu â'r Swyddfa Llety cyn gynted â phosibl gyda manylion eu gofynion.

Fel arfer cynigir llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn y Neuaddau Preswyl ag Arlwyaeth - Myrddin, y Tŵr a Non

Mae’r llety yn un safonol; ceir basn ymolchi ym mhob ystafell a rhanna'r myfyrwyr gyfleusterau ystafell ymolchi. 

Gellir darparu ar gyfer myfyrwyr ag anghenion arbennig o ran diet, cysylltwch â’r Swyddfa Llety i’w trafod.

Mae cysylltiad â’r rhyngrwyd ar gael ymhob ystafell heb unrhyw gost ychwanegol.

 • Mae Myrddin yn cynnwys 127 o ystafelloedd safonol i un unigolyn ynghyd â 6 ystafell hunanarlwyo i un unigolyn.  Mae pob uned yn cynnwys cyfleusterau ystafell ymolchi ac ardal fach i baratoi lluniaeth. 
 • Adeilad uchel yw’r Twr ac iddo olygfeydd gwych o Sir Gaerfyrddin o'r lloriau uchaf. Mae 45 o ystafelloedd safonol i un unigolyn, gan rannu cyfleusterau ystafell ymolchi.  Mae ardal fach i baratoi lluniaeth ar bob llawr. 
 • Mae Non yn cynnwys 1 ystafell i unigolyn anabl, 2 fflat annibynnol a 69 o ystafelloedd safonol i un unigolyn.  Mae'n llai rhanedig na'r neuaddau eraill, ac felly'n ddelfrydol i fyfyrwyr mwy cymdeithasol. Ar gael i fyfyrwyr benywaidd yn unig.  

Prisiau Neuaddau ag Arlwyaeth Caerfyrddin 2017/18

Mae cyfnod y drwydded am 38 wythnos, gan redeg o 24 Medi 2017 tan 16 Mehefin 2018.  Nid oes angen ymadael ag ystafelloedd yn ystod gwyliau’r Nadolig a’r Pasg.

Mae pris y llety yn cynnwys dau bryd bwyd y dydd (Brecwast a Phryd Nos) o ddydd Llun i ddydd Gwener. Sylwer na fydd arlwyaeth ar gael yn ystod cyfnod y Nadolig 18 Rhagfyr 2017 i 5 Ionawr 2018, na dros y Pasg 30 Mawrth 2018 i 20 Ebrill 2018.

Rhaid i bob myfyriwr dalu ffi neilltuo ystafell o £250 cyn pen pythefnos ar ôl dynodi llety ar ei gyfer. Cedwir y ffi hon yn fond ar gyfer y sesiwn. Rhoddir gwybod i fyfyrwyr am unrhyw daliadau ar gyfer difrod/dirwyon a achosir yn ystod eu harhosiad ac fe’u hanfonebir am y swm hwn.

Gallwch wneud cais am lety os ydych wedi derbyn cynnig ‘Amodol' neu ‘Ddiamod’ gan y Brifysgol: : Ffurflen Gais am Lety Preswyl 2017/18

Mae gwybodaeth bellach ynghylch ein Neuaddau Preswyl yng Nghaerfyrddin ar gael drwy lyfryn i’w lawrlwytho yn y ddolen hon:  Llyfryn Gwybodaeth Llety Caerfyrddin 2017/18

‌‌‌I fyfyrwyr yn yr ail a’r drydedd flwyddyn neu ôl-raddedigion, mae llety hunanarlwyo ar gael ar y campws.

Mae Archesgob Noakes yn cynnwys 36 o ystafelloedd en-suite mawr y gellir eu rhentu i un neu ddau unigolyn, hefyd mae 288 o ystafelloedd en-suite i un unigolyn.  Mae pob fflat yn cynnwys cegin fawr ar wahân sy’n addas i fyfyrwyr sydd am arlwyo iddynt eu hunain.

Mae cysylltiad â’r rhyngrwyd ar gael ym mhob ystafell ac mae’r gost wedi’i chynnwys yn ffi’r llety.

Mae ein fflatiau hunanarlwyo’n boblogaidd dros ben, felly cynghorir myfyrwyr i gysylltu â’r Swyddfa Llety cyn gynted ag y bo modd.

Mae'n bosibl y bydd nifer fechan iawn o'r ystafelloedd hyn ar gael i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf, yn enwedig myfyrwyr aeddfed, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau unigol.

: Campws Caerfyrddin - Prisiau Neuaddau

Dylai unrhyw fyfyrwyr sy'n dychwelyd ac yn dymuno gwneud cais am le mewn Neuadd Breswyl yng Nghaerfyrddin ar gyfer blwyddyn academaidd 2017-18 glicio yma i weld y ffurflen gais.

Bydd angen i fyfyrwyr nad ydynt wedi cael cynnig ystafelloedd yn y Brifysgol neu y mae’n well ganddynt fyw oddi ar y campws wneud eu trefniadau eu hunain.

Dilynwch y ddolen hon, a fydd yn rhoi ichi fanylion eiddo sydd ar gael gan landlordiaid lleol.

http://www.tsdstudentliving.co.uk/Accommodation

* Sylwch nad yw’r Brifysgol yn derbyn cyfrifoldeb dros y wybodaeth a roddir gan y Landlord, cyfrifoldeb y myfyriwr yw gwirio a yw’r wybodaeth sydd ar y safle’n gywir. Nid yw’r Brifysgol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb o gwbl dros y wybodaeth sydd ar y safle nac yn cymeradwyo, argymell na gwarantu addasrwydd unrhyw lety sydd ynddi.

Y Swyddog Llety

Jean Thomas
Ffôn: 01267 676819
E-bostjean.thomas@tsd.uwtsd.ac.uk

Mae'r Brifysgol wedi trefnu peth yswiriant cynnwys ar eich cyfer ar gyfer 2015/16 gydag Endsleigh, un o'r prif ddarparwyr yswiriant myfyrwyr. Mae'n bwysig eich bod yn edrych ar yr yswiriant hwn, felly dilynwch y camau isod i sicrhau eich bod yn deall yr amddiffyniad a ddarparwyd yn llawn. 

Rhowch y rhif polisi HH1234 i mewn yn endsleigh.co.uk/reviewcover i wirio manylion eich polisi.

Ewch i'r ddolen adolygu sicrwydd yswiriant i:

Wirio beth sydd wedi'i yswirio.
Gweld beth yw'r prif eithriadau a chyfyngiadau.
Gwirio tâl-dros-ben eich polisi.
Gwirio sut i wneud hawliad.

Ymestynwch a phersonolwch eich polisi i amddiffyn gliniaduron, ffonau ac eiddo gwerthfawr eraill.

Mae'n bwysig eich bod yn darganfod beth yn union y mae'r yswiriant yn ei gynnwys, oherwydd efallai y gwelwch nad yw'r polisi'n ddigonol a bod angen ichi ei ymestyn fel ei fod yn amddiffyn eich holl eiddo, y tu fewn i'ch ystafell a thu allan iddi.

 

Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n derbyn cynnig o lety yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol gadw at y telerau ac amodau.

Telerau ac Amodau Preswyl i fyfyrwyr ar gyfer 2014/15.
Telerau ac Amodau Preswyl i fyfyrwyr ar gyfer 2015/16.

Mae copi o’r telerau ac amodau ar gael ar y ddolen uchod. Hoffwn atgoffa myfyrwyr y dylent gyfeirio at y telerau ac amodau drwy gydol cyfnod y contract.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynghylch y Rheoliadau i Fyfyrwyr mewn Neuaddau Preswyl at y Swyddog Llety – (e-bost: accommodation@uwtsd.ac.uk)

Polisïau

YDDS – Polisi Profion PAT

P'un ai ydych yn byw'n agos i'r Brifysgol neu'n dod o bellach i ffwrdd, mae Neuaddau Preswyl y Brifysgol yn opsiwn i chi. Dyrennir ystafelloedd ar sail y cyntaf i'r felin.

Gall myfyrwyr sy'n dychwelyd wneud cais am lety, ond ni ddyrennir ystafell iddynt oni bai bod pob ffi llety sy'n ddyledus wedi'i dalu i'r Brifysgol.

Bydd yr Adran Llety'n ceisio dyrannu pob ystafell ar y campws mewn ffordd mor deg â phosib i sicrhau bod gan bob myfyriwr siawns dda o gael lle. Os bydd pob ystafell ar y campws yn llawn, fe wnawn ein gorau i'ch helpu i ddod o hyd i lety o ansawdd, a fforddiadwy y tu allan i'r campws.

Unwaith y byddwch wedi cael ystafell mewn neuadd, efallai y bydd arnoch eisiau dechrau meddwl am beth i’w ddod gyda chi i’r campws.

Siop ar-lein yw UniKitOut sy’n cynnig arbedion ENFAWR ar lawer o’r eitemau a ganlyn:

 • Pecynnau Dillad Gwely
 • Pecynnau Cegin
 • Pecynnau Ystafell Ymolchi a Thyweli
 • Pecynnau Cyfun Myfyrwyr
 • Offer Trydanol
 • Ategolion a llawer iawn mwy!

Unwaith y byddwch yn prynu eitemau, gallwch ofyn iddynt gael eu hanfon yn uniongyrchol i’ch ystafell fel eu bod yn aros yno amdanoch chi pan fyddwch yn cyrraedd.

Porwch drwy eu cynigion ar-lein heddiw yma: http://www.unikitout.com/collections/University-of-Wales-Trinity-St-David 

Beth fydd ar gael i mi yn fy ystafell?

Mae holl ystafelloedd neuaddau preswyl yn llawn celfi, sy’n cynnwys gwely a matres, desg a chadair astudio, basn golchi dwylo, drych, wardrob, silffoedd a chabinet erchwyn.

Bydd rhaid ichi lenwi rhestren ar gyfer yr ystafell pan fyddwch yn cyrraedd.

Oes angen trwydded deledu arna’i?

Mae’n rhaid i bob ystafell a chanddi deledu ynddi gael trwydded deledu. Hefyd, efallai y bydd ar fyfyrwyr angen trwydded os ydynt yn defnyddio gliniadur i wylio’r teledu arno. Ceir rhagor o wybodaeth yn http://www.tvlicensing.co.uk.

Oes yna gyswllt â’r rhyngrwyd yn fy ystafell?

Bydd gan bob ystafell wely mewn neuadd breswyl fynediad at gyswllt rhyngrwyd diwifr rhad ac am ddim. Bydd myfyrwyr yn cael enw defnyddiwr a chyfrinair pan fyddant yn cofrestru yn ogystal â chebl ethr-rwyd ar gyfer cyswllt gwifrog

Oes angen i mi drefnu yswiriant ar gyfer fy eiddo?

Mae yswiriant eiddo myfyrwyr wedi’i ddarparu drwy Endsleigh ar gyfer pob myfyriwr sy’n byw yn ein neuaddau preswyl. Mae hyn yn cwmpasu ystod o eiddo y tu fewn i’ch ystafell, gan gynnwys gliniaduron, offer chwaraeon a thrydanol, dillad a bwyd wedi’i rewi. Mae’r Brifysgol wedi trefnu hyn heb unrhyw gost ychwanegol i’r myfyrwyr. Os hoffech wirio beth sydd wedi’i gynnwys yn yr yswiriant, edrychwch ar y dystysgrif yswiriant yn adran Endsleigh Insurance uchod.

Beth sydd arna’i angen dod gyda fi?

Mae’n rhaid i fyfyrwyr ddod â’u dillad gwely, tyweli, cambrenni cot, offer coginio (yn cynnwys cyllyll a ffyrc a llestri), cynnyrch glanhau a golchi, cadachau golchi llestri, llieiniau sychu llestri, bwyd ayyb. Byddwn yn anfon rhestr o eitemau rydym yn eu hargymell mewn neges e-bost cyn ichi gyrraedd y campws.

Oes yna wasanaeth bws?

Mae gwasanaeth bws rheolaidd yn rhedeg rhwng y safleoedd a'r dref. Bydd amserlenni bws yn cael eu rhoi i fyfyrwyr pan fyddant yn cyrraedd y neuaddau preswyl.

A ddylwn i osgoi dod ag unrhyw eitemau gyda fi?

Ymhlith yr eitemau nad ydym yn eu caniatáu mae: canhwyllau, ffyn arogldarth, goleuadau tylwyth teg, ffriwr sglodion, anifeiliaid anwes yn cynnwys pysgod aur, darnau mawr o ddodrefn neu offer am resymau iechyd a diogelwch a rhesymau diogelwch tân.

Ga'i ddod â fy nghar gyda fi?

Caniateir i breswylwyr ddod â'u ceir, a bydd rhaid iddynt wneud cais am Gerdyn Parcio ar Ddiwrnod Cofrestru.

Ga'i ddod â fy meic gyda fi?

Gall myfyrwyr ddefnyddio’r rheseli beiciau a’r sied beiciau sydd ar gael ar y campws. Ni chaniateir cadw beic, beic modur, moped neu fodur arall a yrrir gan betrol mewn Neuaddau Preswyl.

Pa gyfleusterau golchi dillad sydd ar gael?

Mae peiriannau golchi dillad a sychwyr sy’n derbyn arian ar gael rhwng blociau 1 a 2 Archesgob Noakes a Blociau 3 a 4 Archesgob Noakes. 

Pwy sy’n gyfrifol am lanhau?

Mae pob myfyriwr sy’n byw mewn neuadd breswyl yn gyfrifol am gadw’r llety’n dwt ac yn daclus. Bydd tîm o lanhawyr (dynion a merched) yn dod i mewn i’r neuaddau a arlwyir bob dydd (Llun i Gwener) rhwng 8yb a 12yh i lanhau’r ystafelloedd ymolchi, y coridorau. Sylwch nad ydynt yn golchi llestri. Disgwylir i fyfyrwyr lanhau eu hystafelloedd eu hunain.

O ble y gallaf gasglu fy mhost?

Gallwch gasglu llythyrau o'r Caban Diogewlch, sydd yn nhu cefn Adeilad Dewi, rhwng yr amseroedd a ganlyn:

Hanner dydd i 1.00yh

4.30yh i 5.30yh

9.00yh i 10.00yh

Ga'i aros ar y campws yn ystod y gwyliau?

Mae eich cytundeb trwydded yn cynnwys defnyddio’ch ystafell am 38 wythnos, sy’n cynnwys gwyliau’r Nadolig a’r Pasg.  

UUK - Cod Ymarfer

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cytuno i'r Cod Ymarfer Llety, ac yn ei gefnogi'n llawn. Rydym yn gwneud ein gorau i roi amgylchedd byw saff ac sy'n rhoi mwynhad i'n myfyrwyr ac rydym yn argymell eich bod yn darllen y cod ymarfer cyn symud i'ch ystafell mewn neuadd.

Dyluniwyd y cod ei hun fel datganiad o arfer da sy'n gallu newid a chael ei fireinio yn sgil profiad ac sy'n annog gwell rheolaeth o'r llety. Mae'r cod ar gael yn y ddolen a ganlyn:

www.universitiesuk.ac.uk

Mae'r cod yn sicrhau bod preswylwyr yn elwa o bolisïau a gweithdrefnau clir sy'n gysylltiedig â'r canlynol:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Gwaith CYnnal a Chadw a Thrwsio
 • Lles Myfyrwyr
 • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a materion disgyblu
 • Ansawdd yr Amgylchedd