Llety ar Gampws Llambed

Lampeter Accommodation

Mae holl lety’r Drindod Dewi Sant yn Llambed i’w gael ar y prif gampws. Fel arfer, gall y myfyrwyr sy’n dewis byw yn y dref neu yn yr ardal oddi amgylch ddod o hyd i dai neu fythynnod addas i’w rhannu.

Gallwn letya'r rhan fwyaf o fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf ar y campws lle mae ystafelloedd ar gael hefyd i fyfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn a myfyrwyr ôl-raddedig.

Mae ein campws cymharol fach yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn elwa o naws gymunedol agos ac mae cyfleusterau chwaraeon a hamdden ardderchog ar y safle.

Gallwn gynnig llety i 623 o fyfyrwyr, mewn dewis o ystafelloedd gwely sengl a rhai a rennir.

O ran llety’r Brifysgol ceir rhyw 15 o wahanol breswylfeydd amrywiol eu maint, o dai 6/7 ystafell i neuaddau 21-71 ystafell. Mae’r rhan fwyaf o ystafelloedd yn rhai hunanarlwyo ac mae gan nifer o ystafelloedd gyfleusterau en-suite a mynediad i’r anabl.

Gallwn gynnig llety i fyfyrwyr ag anabledd yn ein neuaddau en-suite ac mae gan nifer o ystafelloedd yn Neuadd Lloyd-Thomas gyfleusterau megis ystafelloedd ymolchi y gellir eu cyrraedd ac arwynebeddau gwaith amrywiol eu huchder. Dylai myfyrwyr anabl gysylltu â’r swyddog llety â manylion eu gofynion cyn gynted ag y bo modd.

Anfonir ffurflenni cais am lety gan y Gofrestrfa at ymgeiswyr sydd wedi derbyn lle yn y Brifysgol.

‌‌‌Gwarantir ystafelloedd yn y Brifysgol i bob myfyriwr yn y flwyddyn gyntaf sydd wedi gwneud cais am lety erbyn 19/06/15. Gellir cynnig llety i rai myfyrwyr yn ein neuaddau preswyl ag arlwyaeth.

Mae’r trefniadau canlynol ar gael i fyfyrwyr newydd:

  • Hunanarlwyo Safonol - Coridorau â rhwng 6 a 7 ystafell a nifer fach o dai, lle rhennir cegin, cawod a thoiled.

Mae’r llety yn un safonol; ceir basn ymolchi ym mhob ystafell a rhanna'r myfyrwyr gyfleusterau ystafell ymolchi.

  • Hunanarlwyo en-suite - Coridorau â rhwng 4 ac 11 ystafell mewn fflatiau annibynnol, a chawod a thoiled ym mhob ystafell a lle rhennir cegin. Mae'n bosibl y bydd nifer fechan o'r ystafelloedd hyn ar gael i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf, yn enwedig myfyrwyr aeddfed, yn amodol ar eu hamgylchiadau unigol.

Ceir rhestr lawn o brisiau'r neuaddau preswyl yn y ddolen isod:

Campws Llambed - Prisiau Neuaddau 2015-16

Dyrennir ystafelloedd ar sail y cyntaf i'r felin.

Mae'r contract yn rhedeg am 38 wythnos o 20 Medi 2015 i 11 Mehefin 2016. Nid oes rhaid gwagio'r ystafelloedd dros wyliau'r Nadolig na'r Pasg..

Rhaid i bob myfyriwr dalu ffi neilltuo o £250 a hynny cyn pen pythefnos ar ôl dyrannu'r llety i chi. Bydd y ffi hon yn cael ei chadw'n fond ar gyfer y sesiwn. Byddwn yn rhoi gwybod i fyfyrwyr am unrhyw daliadau ar gyfer difrod/dirwyon a gyfyd yn ystod eu harhosiad a byddwn yn anfon anfoneb atynt i'r perwyl hwn.

Cewch wneud cais am lety ar yr amod bod gennych gynnig 'Ag Amodau' neu 'Diamod' gan y Brifysgol.

Cliciwch yma i weld Ffurflen Gais Llety Llambed.

Llyfryn Gwybodaeth Llety Llambed 2017/18

‌‌Llety’r Brifysgol

Ceir rhestr lawn o brisiau'r flwyddyn academaidd 2015/16 yn y ddolen isod:

Campws Llambed - Prisiau Neuaddau 2015/16

Gall myfyrwyr sy'n dychwelyd wneud cais am lety, ond ni ddyrennir ystafell iddynt oni bai bod yr holl ffioedd llety sy'n ddyledus i'r Brifysgol wedi'u talu.

Dylai unrhyw fyfyriwr sy'n dychwelyd ac yn dymuno gwneud cais am le mewn Neuadd Breswyl yn Llambed ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18 glicio yma i fynd i'r ffurflen gais ar-lein.

Bydd angen i fyfyrwyr nad ydynt wedi cael cynnig llety yn y Brifysgol neu y mae'n well ganddynt fyw y tu allan i’r campws wneud eu trefniadau eu hun.

Os cliciwch ar y ddolen isod, cewch eich cymryd i wefan tai y Brifysgol sy'n cynnwys manylion eiddo sydd ar gael gan landlordiaid lleol.

http://www.tsdstudentliving.co.uk/Accommodation

* Sylwch nad yw’r Brifysgol yn derbyn cyfrifoldeb dros y wybodaeth a roddir gan y Landlord, cyfrifoldeb y myfyriwr yw gwirio a yw’r wybodaeth sydd ar y safle’n gywir. Nid yw’r Brifysgol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb o gwbl dros y wybodaeth sydd ar y safle nac yn cymeradwyo, argymell na gwarantu addasrwydd unrhyw lety sydd ynddi.

Swyddog Llety

Ann Harris
Ffôn: 01570 424995
E-bost: a.harris@ydds.ac.uk

Mae'r Brifysgol wedi trefnu peth yswiriant cynnwys ar eich cyfer ar gyfer 2015/16 gydag Endsleigh, un o'r prif ddarparwyr yswiriant myfyrwyr. Mae'n bwysig eich bod yn edrych ar yr yswiriant hwn, felly dilynwch y camau isod i sicrhau eich bod yn deall yr amddiffyniad a ddarparwyd yn llawn. 

Rhowch y rhif polisi HH1234 i mewn yn endsleigh.co.uk/reviewcover i wirio manylion eich polisi.

Ewch i'r ddolen adolygu sicrwydd yswiriant i:

Wirio beth sydd wedi'i yswirio.
Gweld beth yw'r prif eithriadau a chyfyngiadau.
Gwirio tâl-dros-ben eich polisi.
Gwirio sut i wneud hawliad.

Ymestynwch a phersonolwch eich polisi i amddiffyn gliniaduron, ffonau ac eiddo gwerthfawr eraill.

Mae'n bwysig eich bod yn darganfod beth yn union y mae'r yswiriant yn ei gynnwys, oherwydd efallai y gwelwch nad yw'r polisi'n ddigonol a bod angen ichi ei ymestyn fel ei fod yn amddiffyn eich holl eiddo, y tu fewn i'ch ystafell a thu allan iddi.

Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n derbyn cynnig o lety yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol gadw at y telerau ac amodau a bennir gan y Brifysgol. Ceir copi o'r rhain isod:

Telerau ac Amodau Preswyl i fyfyrwyr ar gyfer 2014/15.

Telerau ac Amodau Preswyl i fyfyrwyr ar gyfer 2015/16.

Mae copi o’r telerau ac amodau ar gael ar y dolenno uchod. Hoffwn atgoffa myfyrwyr y dylent gyfeirio at y telerau ac amodau drwy gydol cyfnod y contract.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynghylch y Rheoliadau i Fyfyrwyr mewn Neuaddau Preswyl 2015-16 at y Swyddog Llety, Ann Harris: a.harris@uwtsd.ac.uk)

Polisïau

YDDS – Polisi Profion PAT

P'un ai ydych yn byw'n agos i'r Brifysgol neu'n dod o bellach i ffwrdd, mae Neuaddau Preswyl y Brifysgol yn opsiwn i chi. Dyrennir ystafelloedd ar sail y cyntaf i'r felin.

Gall myfyrwyr sy'n dychwelyd wneud cais am lety, ond ni ddyrennir ystafell iddynt oni bai bod pob ffi llety sy'n ddyledus wedi'i dalu i'r Brifysgol.

Bydd yr Adran Llety'n ceisio dyrannu pob ystafell ar y campws mewn ffordd mor deg â phosib i sicrhau bod gan bob myfyriwr siawns dda o gael lle. Os bydd pob ystafell ar y campws yn llawn, fe wnawn ein gorau i'ch helpu i ddod o hyd i lety o ansawdd, a fforddiadwy y tu allan i'r campws

Unwaith y byddwch wedi cael ystafell mewn neuadd, efallai y bydd arnoch eisiau dechrau meddwl am beth i’w ddod gyda chi i’r campws.

Siop ar-lein yw UniKitOut sy’n cynnig arbedion ENFAWR ar lawer o’r eitemau a ganlyn:

* Pecynnau Dillad Gwely
* Pecynnau Cegin
* Pecynnau Ystafell Ymolchi a Thyweli
* Pecynnau Cyfun Myfyrwyr
* Offer Trydanol
* Ategolion a llawer iawn mwy!

Unwaith y byddwch yn prynu eitemau, gallwch ofyn iddynt gael eu hanfon yn uniongyrchol i’ch ystafell fel eu bod yn aros yno amdanoch chi pan fyddwch yn cyrraedd.

Porwch drwy eu cynigion ar-lein heddiw yma: http://www.unikitout.com/collections/University-of-Wales-Trinity-St-David

Beth fydd ar gael i mi yn fy ystafell?

Mae holl ystafelloedd neuaddau preswyl yn llawn celfi, sy’n cynnwys gwely a matres, desg a chadair astudio, basn golchi dwylo, drych, wardrob, silffoedd a chabinet erchwyn.

Bydd rhaid ichi lenwi rhestren ar gyfer yr ystafell pan fyddwch yn cyrraedd.

Oes angen trwydded deledu arna’i?

Mae’n rhaid i bob ystafell a chanddi deledu ynddi gael trwydded deledu. Hefyd, efallai y bydd ar fyfyrwyr angen trwydded os ydynt yn defnyddio gliniadur i wylio’r teledu arno. Ceir rhagor o wybodaeth yn http://www.tvlicensing.co.uk.

Oes yna gyswllt â’r rhyngrwyd yn fy ystafell?

Bydd gan bob ystafell wely mewn neuadd breswyl fynediad at gyswllt rhyngrwyd diwifr rhad ac am ddim. Bydd myfyrwyr yn cael enw defnyddiwr a chyfrinair pan fyddant yn cofrestru yn ogystal â chebl ethr-rwyd ar gyfer cyswllt gwifrog

Oes angen i mi drefnu yswiriant ar gyfer fy eiddo?

Mae yswiriant eiddo myfyrwyr wedi’i ddarparu drwy Endsleigh ar gyfer pob myfyriwr sy’n byw yn ein neuaddau preswyl. Mae hyn yn cwmpasu ystod o eiddo y tu fewn i’ch ystafell, gan gynnwys gliniaduron, offer chwaraeon a thrydanol, dillad a bwyd wedi’i rewi. Mae’r Brifysgol wedi trefnu hyn heb unrhyw gost ychwanegol i’r myfyrwyr. Os hoffech wirio beth sydd wedi’i gynnwys yn yr yswiriant, edrychwch ar y dystysgrif yswiriant yn adran Endsleigh Insurance uchod.

Beth sydd arna’i angen dod gyda fi?

Mae’n rhaid i fyfyrwyr ddod â’u dillad gwely, tyweli, cambrenni cot, offer coginio (yn cynnwys cyllyll a ffyrc a llestri), cynnyrch glanhau a golchi, cadachau golchi llestri, llieiniau sychu llestri, bwyd ayyb. Byddwn yn anfon rhestr o eitemau rydym yn eu hargymell mewn neges e-bost cyn ichi gyrraedd y campws.

Oes yna wasanaeth bws?

Bydd amserlenni bws yn cael eu rhoi i fyfyrwyr pan fyddant yn cyrraedd y neuaddau preswyl.

A ddylwn i osgoi dod ag unrhyw eitemau gyda fi?

Ymhlith yr eitemau nad ydym yn eu caniatáu mae: canhwyllau, ffyn arogldarth, goleuadau tylwyth teg, ffriwr sglodion, anifeiliaid anwes yn cynnwys pysgod aur, darnau mawr o ddodrefn neu offer am resymau iechyd a diogelwch a rhesymau diogelwch tân.

Ga'i ddod â fy nghar gyda fi?

Caniateir i breswylwyr ddod â'u ceir, a bydd rhaid iddynt wneud cais am Gerdyn Parcio ar Ddiwrnod Cofrestru.

Ga'i ddod â fy meic gyda fi?

Gall myfyrwyr ddefnyddio’r rheseli beiciau a’r sied beiciau sydd ar gael ar y campws. Ni chaniateir cadw beic, beic modur, moped neu fodur arall a yrrir gan betrol mewn Neuaddau Preswyl.

Pa gyfleusterau golchi dillad sydd ar gael?

Mae peiriannau golchi dillad a sychwyr sy’n derbyn arian ar gael rhwng Neuadd John Richards a Neuadd Edwin Morris,ac mae yna ystafell golchi dillad arall y tu ôl i'r Hen Adeilad. 

Pwy sy’n gyfrifol am lanhau?

Mae pob myfyriwr sy’n byw mewn neuadd breswyl yn gyfrifol am gadw’r llety’n dwt ac yn daclus. Bydd tîm o lanhawyr (dynion a merched) yn dod i mewn i’r neuaddau safonol bob diwrnod gwaith rhwng 8yb a 3.00yh i lanhau’r ystafelloedd ymolchi, y ceginau a'r coridorau. Yn y neuaddau en-suite, dim ond y ceginau a'r coridorau y bydd y glanhawyr yn eu glanhau. Sylwch nad ydynt yn golchi llestri. Disgwylir i fyfyrwyr lanhau eu hystafelloedd eu hunain.

O ble y gallaf gasglu fy mhost?

Gallwch gasglu llythyrau a phost cofnodedig gan y staff diogelwch, yn Nerbynfa'r Hen Adeilad. Rhoddir llythyron mewn twll colomen yn Undeb y Myfyrwyr.

Ga'i aros ar y campws yn ystod y gwyliau?

Mae eich cytundeb trwydded yn cynnwys defnyddio’ch ystafell am 38 wythnos, sy’n cynnwys gwyliau’r Nadolig a’r Pasg.  

UUK - Cod Ymarfer

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cytuno i'r Cod Ymarfer Llety, ac yn ei gefnogi'n llawn. Rydym yn gwneud ein gorau i roi amgylchedd byw saff ac sy'n rhoi mwynhad i'n myfyrwyr ac rydym yn argymell eich bod yn darllen y cod ymarfer cyn symud i'ch ystafell mewn neuadd.

Dyluniwyd y cod ei hun fel datganiad o arfer da sy'n gallu newid a chael ei fireinio yn sgil profiad ac sy'n annog gwell rheolaeth o'r llety. Mae'r cod ar gael yn y ddolen a ganlyn:

www.universitiesuk.ac.uk

Mae'r cod yn sicrhau bod preswylwyr yn elwa o bolisïau a gweithdrefnau clir sy'n gysylltiedig â'r canlynol:

  • Iechyd a Diogelwch
  • Gwaith CYnnal a Chadw a Thrwsio
  • Lles Myfyrwyr
  • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a materion disgyblu
  • Ansawdd yr Amgylchedd