Rhaglen Sgiliau Gwybodaeth Gwanwyn 2018: Datblygwch eich sgiliau Digidol a’ch Sg

Sut ydw i'n ...?

Ydych chi’n gwybod popeth am e-lyfrau?
Angen perffeithio eich sgiliau cyfeirnodi?
Eisiau arbed amser a chael y wybodaeth ddiweddaraf o’r ansawdd gorau mor gyflym â phosibl?
Eisiau dod yn arbenigwr gwybodaeth?

Gall ein tîm o staff arbenigol eich helpu.  Mae ein rhaglen Sgiliau Gwybodaeth wedi’i llunio i’ch helpu i gyflawni eich gorau a byddwn yn teithio fan hyn a fan draw yn ystod y tymor sydd i ddod, felly cadwch lygad allan amdanom.  Yn ogystal â hyn mae gennym gyfres o ddigwyddiadau y gallwch neilltuo lle ar eu cyfer ym mhob lleoliad a sesiynau galw heibio arbenigol ar gyfer y rhai sy’n cychwyn ar eu traethawd hir.   Ceir rhagor o fanylion gan gynnwys dyddiadau ac amserau isod ond os hoffech ragor o wybodaeth neu help gan ein harbenigwyr gwybodus a chyfeillgar, cysylltwch ag: InfoSkills@uwtsd.ac.uk

Digwyddiadau:

Fake News: How to sort Fact from Fiction!

Pam ddylwn i fynychu’r sesiwn hon?

Byddwch yn ymchwilio i beryglon gwybodaeth anghywir a newyddion ffug ac yn diweddaru a datblygu eich sgiliau chwilio a thrin newyddion, gan ddefnyddio adnoddau ac offer ar-lein dibynadwy ac o ansawdd da.

Yn ystod y sesiwn hon byddwch yn:

 • Ymchwilio beth mae newyddion ffug yn ei olygu
 • Ymchwilio i’w hanes a’i darddiad
 • Edrych ar enghreifftiau o straeon newyddion ffug
 • Ystyried ei achos a’i effeithiau
 • Dysgu sut i adnabod newyddion ffug
 • Dysgu sut i ddod o hyd i ffynonellau credadwy
 • Datblygu rhai awgrymiadau chwilio ymarferol
 • Dysgu sut i chwilio a gosod hysbysiadau newyddion gan ddefnyddio NewsBank

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Cyflwynir gan

21/02/2018

12pm

Caerfyrddin
Ystafell 2 yn Y Cwad
 

Sam Scoulding

28/02/2018

12pm

Mount Pleasant,
Ystafell Gyfrifiaduron
yn Llyfrgell Owen 
 

Sam Scoulding

08/03/2018

12pm

Llyfrgell Campws Busnes Abertawe, Ystafell Seminar 

Sam Scoulding

13/03/2018

12pm

Llyfrgell Llambed
Ystafell Ddarllen 1 Athrofa Confucius
 
 Rachael Whitfield

Archebwch lle

_____________________________________________________________

Quality over Quantity on the web

Pam ddylwn i fynychu’r sesiwn hon?

Byddwch yn datblygu eich sgiliau meddwl beirniadol, ac yn cael cyngor ymarferol ar werthuso ansawdd gwefannau, a datblygu uwch sgiliau chwilio’r rhyngrwyd yn y brifysgol.

Yn ystod y sesiwn byddwch yn:

 • Archwilio pam mae ansawdd gwybodaeth yn bwysig
 • Gwerthuso ansawdd gwefannau
 • Datblygu uwch sgiliau chwilio’r rhyngrwyd
 • Dysgu sut i osgoi llên-ladrad
 • Ystyried y defnydd cywir o ddyfyniadau a chyfeirnodi
 • Mynd i'r afael â materion Hawlfraint
Dyddiad Amser Lleoliad Cyflwynir gan
12/02/2018     1pm         
Caerfyrddin,
Ystafell 2 yn Y Cwad                                    
 
Emily Hywel           
19/02/2018 10am 
Llyfrgell Campws Busnes Abertawe,
Ystafell Seminar       
                         
Emily Hywel
09/03/2018 10am
Mount Pleasant,
Ystafell Gyfrifiaduron yn Llyfrgell Owen 
  
Emily Hywel
06/03/2018 12pm 
Llyfrgell Llambed,
Ystafell  Ddarllen 1 Athrofa Confucius   
    
Rachael Whitfield

Archebwch lle

_____________________________________________________________

Employability Skills: From Higher Education to the Workplace

Pam ddylwn i fynychu’r sesiwn hon?

Byddwch yn nodi’r sgiliau trosglwyddadwy a ddatblygir mewn addysg uwch ac yn archwilio sut y gall sgiliau digidol a sgiliau gwybodaeth yn benodol wella’ch cyflogadwyedd.

Yn ystod y sesiwn byddwch yn:

 • Ystyried yr economi wybodaeth
 • Adnabod y sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt
 • Defnyddio adnoddau i ddatblygu'r sgiliau hyn ymhellach
 • Ymchwilio i drosglwyddo sgiliau academaidd i fod yn sgiliau yn y gweithle
 • Dysgu sut i ddefnyddio rhwydweithiau ar-lein i aros yn gyfredol
 • Datblygu eich sgiliau gwybodaeth wrth fireinio canlyniadau ar gyfer swyddi perthnasol
Dyddiad Amser Lleoliad  Cyflwynir gan    
13/02/2018     11am       
Llyfrgell Campws Busnes Abertawe
Ystafell Seminar     
 
Ellie Downes    
16/02/2018 10am
Caerfyrddin
Ystafell 2 yn y Cwad
 
Ellie Downes
28/02/2018 12pm
Llyfrgell Llambed
Ystafell Ddarllen 1 Athrofa Confucius    
 
Rachael Whitfield
05/03/2018 10am
Mount Pleasant
Ystafell Gyfrifiaduron yn Llyfrgell Owen   
     
Ellie Downes

Archebwch lle

_____________________________________________________________

Getting started with your dissertation – drop-ins

Neges i bawb ar eu hail flwyddyn...
 
Ddim yn gwybod ble i ddechrau ar eich traethawd hir?
Angen dod o hyd i ragor o wybodaeth?
Methu dod o hyd i’r wybodaeth mae ei hangen arnoch?
 
Gallwn eich helpu i roi cynllun ar waith a chychwyn arni.  Galwch heibio gyda theitl eich traethawd hir ac fe wnawn ni eich helpu i:
 • Lunio strategaeth chwilio uwch i chwilio’n drwyadl y llenyddiaeth academaidd ar eich pwnc a mireinio’r canlyniadau.
 • Dod o hyd i ffynonellau gwybodaeth arbenigol am eich pwnc.
 • Nodi cronfeydd data ac adnoddau allweddol yn eich maes pwnc
 • Llunio cynllun data i’ch cynorthwyo i gadw golwg ar y wybodaeth rydych chi'n ei defnyddio e.e. gan ddefnyddio Refworks neu Endnote.
 • Cynghori ar Hawlfraint, yn enwedig os yw eich gwaith yn golygu defnyddio delweddau
 
Cynlluniwch nawr!  Byddwch yn arbed amser, yn cael y canlyniadau gorau ac yn mynd yn syth at y pwynt.
 

Lleoliad

Ystafell         Dyddiad Amser
Campws Caerfyrddin Ystafell 2 yn y Cwad    16/03/2018  11am-12pm   
Campws Llambed
Ystafell Ddarllen 1 Athrofa Confucius Llyfrgell Llambed   
20/03/2018      12pm-1pm    
Abertawe - Campws Dinefwr Ardal gylchgronau ar lawr gwaelod y llyfrgell 29/03/2018   12pm-1pm
Abertawe - Campws Mount Pleasant   Ystafell Gyfrifiaduron yn Llyfrgell Owen 23/03/2018 12pm-1pm
Campws Busnes Abertawe Ystafell Seminar yn y Llyfrgell 19/03/2018 11am-12pm
Campws Townhill Llyfrgell Townhill 26/03/2018 11am-12pm