MA Addysg Gorfforol

Datblygwyd y rhaglen Addysg Gorfforol i fodloni anghenion graddedigion a rhai proffesiynol sy’n gweithio yn y sector addysg. Mae’n dod ag astudiaethau damcaniaethol dwfn ac arfer proffesiynol ynghyd i ddatblygu lefel uwch o ddealltwriaeth o faterion sy’n gysylltiedig ag Addysg Gorfforol.

 

Lleoliad:
Dysgu cyfunol sy’n cyfuno astudio o bell gyda dysgu ar y campws a gweithdai penwythnos mewn lleoliadau hygyrch yng Ngogledd
a De Cymru.

Ffeithiau Allweddol

Hyd y cwrs:
Llawn Amser: 2 flynedd Rhan Amser: 3-4 blynedd

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
E-bost Cyswllt:
n.wainwright@pcydds.ac.uk
 Mae manteision posibl addysg gorfforol a’r angen amdani yn gwbl amlwg yn sgil pryderon cynyddol ynghylch iechyd plant a phobl ifanc a goblygiadau hir dymor segurdod. Bydd y cwrs hwn yn mynd i’r afael â’r materion hyn ac yn archwilio i lawer o agweddau ar ddysgu mewn cyd-destun corfforol, athroniaethau personol Addysg Gorfforol, rheoli’r cwricwlwm Addysg Gorfforol a bodloni anghenion pob dysgwr i ddatblygu Llythrennedd Gorfforol drwy gydol eu hoes.


Trwy gydol y rhaglen cewch gyfle i ymgymryd ag astudiaeth uwch o arfer Addysg Gorfforol yn y cyd-destun lleol, cenedlaethol a rhyngwladol newidiol. Hefyd, mae’n darparu patrwm astudio hyblyg i fyfyrwyr sy’n ceisio datblygiad proffesiynol o fewn y maes hwn.


Y rhaglen hon yw’r unig un o’i math yng Nghymru ac o ganlyniad, mae’n denu myfyrwyr o bob cwr o’r DU. Bob blwyddyn, rydym hefyd yn croesawu myfyrwyr o bob cwr o’r byd gan gynnwys Ewrop, isgyfandir India a Gogledd America.

Cyflwynir y rhaglen fel pecyn ‘dysgu cyfunol’, torrir pob modwl yn ddau weithdy penwythnos ac fe’u cyfoethogir gan ddysgu o bell a dysgu ar-lein.

Rhennir y rhaglen MA yn ddwy ran; byddwch yn cwblhau pedwar modwl a addysgir gyda chyfanswm o 120 credyd, wedi’u dilyn gan draethawd hir yn rhan dau. Bydd eich goruchwylydd traethawd hir ar gael i’ch arwain trwy’r cyfnod ymchwil annibynnol. Gall myfyrwyr sy’n cwblhau tri neu chwe modwl 20 credyd raddio gyda dyfarniad Tystysgrif Ôl-raddedig neu Ddiploma Ôl-raddedig yn eu trefn.

Gradd Anrhydedd (2:1 neu uwch) mewn disgyblaeth cytras neu gymhwyster proffesiynol cyfwerth a phriodol neu brofiad  proffesiynol sylweddol neu berthnasol.