Llun Seicoleg

Mae’r Ysgol Seicoleg a Chwnsela yn cynnig cyrsiau ar ddau gampws, sef campws Townhill yn Abertawe a champws Caerfyrddin.

Mae’r Ysgol Seicoleg a Chwnsela yn cynnig cyrsiau ar ddau gampws, sef campws Townhill yn Abertawe a champws Caerfyrddin.

Campws Abertawe

Yn Abertawe cynigir graddau mewn Seicoleg sydd wedi’u hachredu gan y BPS ynghyd ag amrywiaeth sylweddol o gyrsiau yn ymwneud â sgiliau ac arferion ym maes Cwnsela ac arferion Gofal ehangach.

Mae staff yr Ysgol yn Abertawe yn cynnig cyfuniad cyffrous o arbenigedd mewn seicoleg arbrofol, seicoleg iechyd cymhwysol, arfer cwnsela therapiwtig ac ymagweddau seicotherapiwtig. Mae’r cyfuniad amrywiol hwn o sgiliau a phrofiad yn cyfoethogi’r meysydd addysgu ac ymchwil o fewn y rhaglenni ac yn creu amgylchedd dysgu cyffrous a dynamig lle gall myfyrwyr ar bob lefel lwyddo a datblygu sgiliau academaidd, sgiliau ymchwil a sgiliau trosglwyddadwy cadarn.

Mae gan yr Ysgol gysylltiadau cryf â’r Gymuned leol trwy ei gwaith yn ymgysylltu â’r gymuned a’r Clinig Cwnsela Cymunedol, ynghyd ag elusennau cenedlaethol a’r GIG. Yn ogystal â hyn mae ganddi broffil ymchwil cynyddol yn genedlaethol a rhyngwladol.

Campws Caerfyrddin

Mae’r rhaglen BSc Seicoleg Gymhwysol ar gampws Caerfyrddin yn cynnig cyfle unigryw i fyfyrwyr ddysgu am seicoleg yn y ‘byd go iawn’.

Yng Nghaerfyrddin, rydym am annog ein myfyrwyr i edrych a meddwl y tu hwnt i’r gwerslyfr, i ddeall sut mae seicoleg yn berthnasol yn ein bywydau bob dydd. Er enghraifft, byddwn yn gofyn cwestiynau megis sut y gallwn leihau bwlio yn ein hysgolion; sut mae rhai pobl yn dewis y partner oes ‘cywir neu anghywir’; beth sy’n ysgogi pobl i gyflawni troseddau, a sut y gallwn gefnogi troseddwyr a dioddefwyr yn dilyn ymchwiliadau troseddol?

Yn ogystal â chymhwyso damcaniaethau ac ymchwil seicolegol i fywyd modern, bydd y cwrs hwn yn gwella eich sgiliau meddwl beirniadol a’ch sgiliau cyfathrebu gwyddonol gan ganolbwyntio’n bennaf ar gael swydd i raddedigion neu ddilyn astudiaeth ôl-raddedig mewn maes perthynol ar ôl cwblhau’r radd.

(ENGLISH MEDIUM COURSES)

Abertawe (Townhill)

 • BSc Psychology (BPS Accredited) 
 • BA Counselling Studies & Psychology (BPS Accredited)
 • BA Education Studies & Psychology (BPS Accredited)
 • BSc Mental Health
 • MSc Applied Social and Health Psychology

 

Caerfyrddin

 • BSc Applied Psychology

Mae proffil ymchwil yr Ysgol wedi mynd o nerth i nerth dros y blynyddoedd diwethaf. Bydd y gweithgarwch ymchwil hwn yn parhau i fod o fudd uniongyrchol i fyfyrwyr ar y rhaglenni Seicoleg gan eu bod yn gallu elwa o ddarlithoedd a seminarau sy’n seiliedig ar ymchwil. Caiff myfyrwyr o bob blwyddyn gyfle i gymryd rhan weithredol mewn ymchwil fel cyfranogwyr ac ymchwilwyr o fewn yr Ysgol. Mae’r Clinig Cwnsela Cymunedol yn gweithredu’n llwyddiannus ac mae eisoes yn darparu cyfleoedd ymchwil cynyddol ar gyfer y tîm Cwnsela. Mae prif arbenigedd ymchwil yr Ysgol yn canolbwyntio ar bedwar prif faes, sef:

 • Ymchwil i ffynonellau straen a strategaethau ymdopi i deuluoedd â phlant sydd wedi cael niwed i’r ymennydd.
 • Ymchwil seicolegol gymdeithasol arbrofol sy’n golygu mesur agweddau ac emosiynau (yn cynnwys effaith cyfryngau cymdeithasol ac amgylcheddau dysgu rhithwir).
 • Gwerthuso ymyriadau cwnsela a seicolegol ar gyfer unigolion sydd â phroblemau iechyd corfforol neu seicolegol, yn cynnwys y rhai sydd â risg genetig.
 • Ymchwil arbrofol gwybyddol ym meysydd perfformiad dynol ac arbenigedd.

Cyflawnwyd nifer o’n llwyddiannau diweddar trwy gyfuno meysydd o arbenigedd ymchwil unigol oedd gennym eisoes o fewn y tîm mewn ffyrdd newydd er mwyn mynd i’r afael â meysydd ymchwil pwysig sy’n berthnasol i'r byd gwleidyddol a chymdeithasol sydd ohoni. Mae’r ymagwedd arloesol hon, ynghyd â chynnal cysylltiadau cydweithredol allanol llwyddiannus oedd gennym eisoes, wedi rhoi’r Ysgol mewn safle cryf ar gyfer adeiladu diwylliant ymchwil cynyddol gyffrous dros y pum mlynedd nesaf.

Ymchwil Ôl-raddedig

Mae diwylliant ymchwil ôl-raddedig yr ysgol ehangach yn parhau i chwilio am gyfleoedd i ddatblygu, yn cynnwys cyfleoedd ymchwil MPhil/PhD a rhaglen Ôl-raddedig/Meistr mewn Arfer Cwnsela. Mae’r Ysgol yn parhau i gynnal seminarau a gweithdai ystadegau ôl-raddedig rheolaidd (gweler atodiad un) ac mae hefyd wedi sefydlu Clwb Cyfnodolion misol sy’n agored i fyfyrwyr ôl-raddedig a darlithwyr. Yn ychwanegol at y llwybrau ymchwil ôl-raddedig traddodiadol hyn, mae’r radd Meistr mewn Arfer Cwnsela hefyd yn cyfrannu at ddiwylliant ymchwil ôl-raddedig yr Ysgol drwyddi draw.

 

Mae’r Ysgol yn cynnig cyfuniad o boblogaeth amrywiol o fyfyrwyr a thîm darlithio profiadol, gweithgar ym maes ymchwil, gyda nifer ohonynt yn parhau i ymarfer yn broffesiynol yn eu meysydd. Mae hyn yn creu amgylchedd dysgu ysgogol sy’n cyfoethogi mwynhad myfyrwyr o’r cwrs. Mae’r cyfleusterau seicoleg pwrpasol a'r awyrgylch cadarnhaol yn creu profiad dysgu cyffrous i fyfyrwyr a gyfoethogir ymhellach drwy gael tîm o ddarlithwyr sy’n cydweithio’n agos â’i gilydd, a chyda’r myfyrwyr eu hunain. Mae’r addysgu a’r dysgu i fyfyrwyr yn canolbwyntio ar:

 • annog sgiliau meddwl beirniadol, datrys problemau ac ymchwilio
 • gwella’r ddealltwriaeth o’r cyswllt rhwng cysyniadau damcaniaethol a chymwysiadau ymarferol
 • cynorthwyo ac arwain myfyrwyr ar bob lefel trwy seminarau mewn grwpiau bach a systemau tiwtora personol
 • cefnogi datblygiad ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy a sgiliau cyflogadwyedd ymhlith myfyrwyr

Mae’r Ysgol o’r farn fod cyflogadwyedd yn nod allweddol wrth gyflwyno’r rhaglen.

Mae strwythur, natur a chynnwys y rhaglenni a gynigir o fewn yr Ysgol yn caniatáu i’n myfyrwyr ddatblygu sgiliau dadansoddol a throsglwyddadwy cryf a groesawir gan nifer o sectorau yn cynnwys Addysg, Gofal Cymdeithasol, Nyrsio a’r galwedigaethau cysylltiedig, Busnes ac AD.  Mae’r rhaglenni’n rhoi i fyfyrwyr set gadarn o sgiliau meddwl beirniadol, sgiliau dadansoddi a datrys problemau, yn ychwanegol at lawer o sgiliau trosglwyddadwy eraill a ystyrir yn rhai dymunol gan nifer o gyflogwyr a chyrsiau ôl-raddedig.  Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau TG a rhifedd cadarn yn ogystal â sgiliau ysgrifennu beirniadol cryf.