Sgiliau ar gyfer Diwydiant

pesron working on a laptop

Drwy hyfforddi eich staff, rydych yn gwella sgiliau unigolion gan hybu llwyddiant eich gwaelodlin.

Skills for Industry LogoMae’r prosiect Sgiliau ar gyfer Diwydiant wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac mae e wedi’i anelu at fusnesau sydd wedi’u lleoli yn ne orllewin Cymru a chanddynt ddiddordeb mewn datblygu sgiliau eu gweithwyr ac i sicrhau bod ganddynt y set sgiliau sydd eu hangen i addasu a chofleidio newid i'w helpu i ffynnu, llwyddo a thyfu. Gall cwmnïau’r sector preifat gan gynnwys BBaChau a sefydliadau gwirfoddol elwa o’r prosiect hwn.

Trwy ddarparu hyfforddiant sy’n berthnasol i waith, yn benodol i’r sector a chanddo gymhorthdal sylweddol, fe fydd yn cefnogi busnesau sy'n gweithredu ar draws amrywiaeth o sectorau.

Eich ymrwymiad

Er bod Sgiliau ar gyfer Diwydiant wedi’i sefydlu i’ch helpu chi i leihau eich costau hyfforddi yn sylweddol, fe fydd yn gofyn am ymrwymiad ariannol. Bydd angen ichi gyfrannu canran o gost yr hyfforddiant a fydd yn amodol ar faint eich busnes, 30% i fusnesau bach, 40% i fusnesau canolig eu maint a 50% i fusnesau mawr.

Ydy’ch busnes chi’n gymwys?

Os ydy’ch busnes wedi’i leoli yn y rhanbarth (Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gâr, Sir Benfro a Cheredigion) yna, gall eich gweithwyr elwa o’r hyfforddiant â chymhorthdal.

European Social fund Logo  Part of UK Map