Manteision Busnes

Business benefits

Yn yr hinsawdd economaidd gystadleuol a didrugaredd sydd ohoni, mae angen i fusnesau fod yn ymatebol, yn addasadwy a chanddynt y gallu i ymateb yn gyflym i amodau’r farchnad.

Heb hyfforddiant, ni fydd busnesau’n gallu cadw i fyny gyda newid, bydd strategaethau’n methu ac elwau’n cwympo.

Trwy ganolbwyntio’n ar anghenion unigol y gweithiwr, gall Sgiliau ar gyfer Diwydiant eich helpu i:

  • Oresgyn unrhyw heriau marchnad lafur a recriwtio penodol drwy godi sgiliau technegol a swydd-benodol o’r tu mewn.
  • Mynd i’r afael â’r bwlch sgiliau yn eich tîm, a gwneud yn siŵr bod eich gweithrediad cyfan yn fwy cynhyrchiol o’r top i’r gwaelod.
  • Adnewyddu sgiliau presennol trwyddynt draw i sicrhau bod holl sgiliau’r staff yn parhau i fod yn berthnasol i anghenion eich busnes.
  • Ysbrydoli, cymell a darparu fframweithiau dilyniant gyrfaol clir i staff.
  • Uwchsgilio aelodau’r tîm nad oes ganddynt ddigon o gymwysterau a/neu sy’n tanberfformio.

Pa gefnogaeth a gewch chi?

Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop wedi caniatáu i ni roi cymhorthdal i’r cyrsiau, sy’n ei wneud yn ddichonadwy’n ariannol i bob busnes uchelgeisiol – boed fawr neu fach – i fuddsoddi mewn hyfforddiant. Gyda’n cefnogaeth ni, gall sgiliau staff yrru gwell cynhyrchiant a thwf parhaol eich busnes.

Dyma fydd uwchsgilio’ch staff yn ei wneud i’ch cwmni:

  • Gwell cynhyrchiant, mae staff hyfforddedig yn gwastraffu llai o adnoddau, arian, amser ac yn cynhyrchu gwaith o ansawdd uwch.
  • Staff yn fwy awyddus i aros gyda’ch cwmni.
  • Gwell cymhelliant a morâl (mae 70% o weithwyr yn gweithio’n galetach ar ôl dysgu sgiliau newydd).
  • Gwell gallu i ddatrys problemau, esblygu a defnyddio technoleg newydd.