Mrs Alison Rees Edwards BA, MA

Darlithydd

Caerfyrddin

Ffôn: +44 (0) 1267 676615
E-bost: a.rees-edwards@uwtsd.ac.uk

alison rees edwards

Cyfarwyddwr Rhaglen Dros Dro FdA Plentyndod Cynnar
Arweinydd Tîm y Bartneriaeth ar gyfer Colegau Partner
Cydlynydd Modwl
Helpu gyda Derbyn Myfyrwyr

Aelod o:

 • Fwrdd Cyfadran y Brifysgol;
 • Gweithgor Marchnata’r Gyfadran;
 • Pwyllgor Materion Cymraeg y Brifysgol.

Wedi i mi adael yr ysgol, magais deulu cyn ystyried gyrfa. Wrth i fy mhlant ddechrau yn yr ysgol a’r Cylch Meithrin, astudiais BTEC mewn Astudiaethau Datblygu Plant yng Ngholeg Ceredigion. Gweithiais fel NNEB mewn ysgol gynradd am rai blynyddoedd lle cefais brofiad amhrisiadwy o weithio gyda phlant a chanddynt amrywiaeth o anawsterau dysgu fel dyslecsia, dyspracsia a syndrom Asperger.

Yn 2005, penderfynais ymuno â Llwybr Dysgu Hyblyg y radd BA Blynyddoedd Cynnar yma yn Y Drindod. Golygodd hyn weithio yn ystod y dydd ac astudio gyda’r nos. Cefais radd anrhydedd dosbarth cyntaf yn 2008 ac ymunais â’r Brifysgol fel tiwtor ar y prosiect Geiriau Bach. Cefais Gymrodoriaeth cyfrwng Cymraeg Prifysgol Cymru ac ar hyn o bryd rwy’n darlithio yn yr Ysgol Plentyndod Cynnar.

 • Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Plant yng Nghymru

Mae gennyf ddiddordeb mewn holl agweddau ar fywyd plentyn ifanc, gyda diddordeb arbennig mewn anghenion addysgol arbennig, pwysigrwydd chwarae, caffael iaith a dwyieithrwydd.

Rwy’n darlithio ar nifer o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig, sy’n cynnwys themâu a phynciau fel:

 • Sgiliau astudio academaidd i fyfyrwyr
 • Damcaniaethau datblygiad dynol
 • Datblygiad iaith
 • Cynhwysiant
 • Iechyd a lles plant ifanc
 • Rwy’n goruchwylio traethodau hir israddedig

Ymhlith fy meysydd ymchwil a’m diddordeb academaidd mae: datblygiad iaith plant ifanc, gan gynnwys dwyieithrwydd a phlant ag anghenion ychwanegol. Rwyf wedi ymgymryd ag ymchwil ar fanteision therapi cerddoriaeth i blant ifanc sydd ar y sbectrwm awtistiaeth. Rwyf hefyd yn ymddiddori mewn agweddau myfyrwyr at addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

 • Sgiliau astudio i fyfyrwyr
 • Datblygiad iaith plant ifanc
 • Arfer cynhwysol
 • Plant ag anghenion ychwanegol
 • Dwyieithrwydd
 • Creadigrwydd plant ifanc
 • Pwysigrwydd darllen i/gyda phlant ifanc

Penodau mewn Llyfrau

Thomas, S. a Rees Edwards, A. (2010) ‘Chwarae Plant’ yn  Siencyn, S.W. (gol), Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer. Caerfyrddin: Cyhoeddiadau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.