Mr Phil Ainsworth Med, TAR, BA (Anrh), Diploma de Traductor (Madrid Complutense)

Darlithydd

Ffôn: +44 (0) 1792 481733
E-bost: phil.ainsworth@uwtsd.ac.uk

phil ainsworth

 • Darlithydd Ffrangeg, Sbaeneg ac Ymwybyddiaeth Rhyngddiwylliannol
 • Swyddog Iaith campysau Abertawe
 • Tiwtor Bl 2 ar gyrsiau’r Portffolio Hamdden
 • Tiwtor ar fodylau Lleoliadau a Thraethodau Hir

Yn bennaf oll, rwy’n ieithydd modern, yn rhugl yn Ffrangeg, Sbaeneg, Cymraeg a Saesneg. Gallaf hefyd gyfathrebu ar lefel sylfaenol mewn tua 6 iaith arall. Mae gennyf brofiad helaeth o addysgu gan gynnwys addysgu Saesneg fel iaith dramor, Ffrangeg drwy gyfrwng y Gymraeg a Sbaeneg, Ffrangeg a Chymraeg mewn sefydliadau Addysg Bellach ac uwch. Mae gennyf arbenigedd mewn darparu iaith Fusnes ac rwyf wedi addysgu mewn Coleg Busnes yn y Swistir, cyflwyno hyfforddiant iaith i uwch reolwyr mewn diwydiannau mawr yn Ne Cymru ac wedi bod yn ddarlithydd ar gyrsiau’r portffolio Hamdden a Busnes dros y 22 blynedd diwethaf.

Yn ogystal af addysgu ieithoedd ar nifer o gyrsiau galwedigaethol dros y 22 blynedd ddiwethaf, rwyf wedi meithrin diddordeb mewn Ymwybyddiaeth Ddeallusol a Chyfathrebu Busnes Rhyngwladol. Datblygwyd arbenigedd pellach o fewn rôl fugeiliol fel tiwtor blwyddyn, goruchwylydd traethawd hir a thiwtor lleoliadau.

Dros y 10 mlynedd ddiwethaf, rwyf wedi bod yn gyfrifol am Gynllun Iaith y Brifysgol ac am ddatblygu gwasanaethau a chyfarwyddyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn rhinwedd y swydd hon, rwyf wedi cynrychioli’r Brifysgol ac wedi bod yn offerynnol wrth symud agenda’r Iaith Gymraeg ymlaen ar draws campysau Abertawe y Brifysgol.

Yn ogystal â hyn, rwyf wedi cyflwyno sesiynau Cymraeg fel ail iaith ac addysgeg iaith ar gyrsiau TAR Cynradd ac Uwchradd.

Y tu allan i’r brifysgol, rwyf wedi bod mewn sefyllfa i ddylanwadu ar yr agenda Ieithoedd Modern yng Nghymru trwy’r ffaith y bues yn Uwch Arholwr Ffrangeg Safon Uwch gyda CBAC ac yn arholwr TGAU am 10 mlynedd.

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar gaffael iaith ar gyrsiau galwedigaethol a geiriaduraeth. Ar hyn o bryd, rwy’n cyd-ysgrifennu Geiriadur Cymraeg-Ffrangeg/Ffrangeg-Cymraeg.

 • Aelod o’r Sefydliad Ieithyddion
 • Aelod o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Aelod o Dwristiaeth Bae Abertawe
 • Wedi addysgu Ffrangeg a Sbaeneg ar bob lefel o ddechreuwyr i lefel gradd, gan arbenigo yn y 22 mlynedd ddiwethaf mewn cyrsiau galwedigaethol.
 • Tiwtor Ymwybyddiaeth Rhyngddiwylliannol
 • Tiwtor Cyfathrebu Busnes Rhyngwladol
 • Tiwtor Traethawd Hir
 • Tiwtor Lleoliad
 • Tiwtor blwyddyn ar wahanol gyrsiau o fewn y Portffolios Hamdden a Busnes
 • Addysgeg iaith ar gyrsiau TAR Cynradd ac Uwchradd
 • Wedi cyflwyno’r rhan fwyaf o’r uchod o leiaf yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â Saesneg
 • Caffael iaith ar gyrsiau galwedigaethol
 • Geiriaduraeth
 • Cynllunio iaith a normaleiddio’r Gymraeg ar draws sefydliadau Addysg Uwch
 • Athro iaith profiadol ar lefel addysg uwchradd, drydyddol ac Uwch. O fewn Addysg Uwch, rwyf wedi datblygu arbenigedd mewn darparu iaith alwedigaethol yn bennaf ar gyrsiau Hamdden, Twristiaeth a Busnes.
 • Profiad pellach mewn addysgeg iaith a materion rhyngddiwylliannol sy’n effeithio ar y diwydiannau Twristiaeth a Busnes.
 • Arbenigedd fel uwch arholwr gyda byrddau CBAC ac OCR (Rhydychen/Caergrawnt), gydag arbenigedd helaeth mewn arholi trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal ag yn Saesneg.
 • Aseswr CCAU(C) ar gyfer Adrannau Ieithoedd Modern mewn Prifysgolion
 • Un o ymgynghorwyr prosiectau Twristiaeth Gymunedol yng Ngogledd Cymru
 • Wedi darparu hyfforddiant iaith i ddiwydiannau lleol
 • Uwch Arholwr i CBAC

Yn cyd-ysgrifennu geiriadur Ffrangeg-Cymraeg/Cymraeg-Ffrangeg ar hyn o bryd a fydd yn cael ei gyhoeddi yn 2014