Ms Sioned Saer BA

Darlithydd

Ffôn: 01267 676916
E-bost: s.saer@uwtsd.ac.uk

sioned saer

 • Aelod rhan amser o’r Ysgol Plentyndod Cynnar.
 • Cydlynydd y modwl Diogelu Plant
 • Rhannu cyfrifoldebau cyflwyno ac asesu ystod o fodylau ar lefel israddedig.
 • Cyflwyno darlithoedd Diogelu Plant i raglenni israddedig eraill fel y Graddau Sylfaen a ‘r rhaglenni Ôl-raddedig mewn Addysg Blynyddoedd Cynnar.

Ar ôl hyfforddi ac arbenigo mewn Amddiffyn Teuluoedd gyda Heddlu Dyfed Powys, gadewais yr Heddlu yn 1996 i sefydlu meithrinfa ddydd fawr, ac rwy’n dal i fod yn gyfrifol am hwn ac rwy’n cymryd rhan mewn pob agwedd ar ofal blynyddoedd cynnar. Ar ôl cwblhau’r rhaglen radd BA Addysg Blynyddoedd Cynnar trwy’r llwybr dysgu hyblyg yn 2004, ymunais â’r Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn 2005, fel darlithydd rhan amser ar y cychwyn.

Yn 2006, ymunais â’r Ysgol fel aelod llawn amser yn ffocysu ar faterion Amddiffyn Plant yn ogystal â modylau Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Roeddwn hefyd yn gydlynydd y Dystysgrif AU mewn Rheolaeth Meithrinfa. Ar hyn o bryd, rwy’n aelod rhan amser sy’n rhannu fy amser rhwng y brifysgol a’m busnes gofal plant lle rwy’n cyflogi 20 aelod o staff. Yn 2013, bu i mi gwblhau cwrs Hyfforddiant i Hyfforddwyr ym mhencadlys NSPCC ac ar hyn o bryd rwy’n gweithio tuag at fod yn Ymgynghorydd Diogelu achrededig.

 • Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Plant yng Nghymru
 • Mudiad Meithrin

Sicrhau fy mod yn gwybod polisïau a deddfwriaethau cyfredol

Mae fy niddordebau academaidd yn cynnwys diogelu plant, lles plant ifanc ac arweinyddiaeth a rheolaeth.

Rwy’n darlithio ar nifer o fodylau israddedig, gan gynnwys:

 • Ymchwil dros a gyda phlant ifanc;
 • Cadw Plant yn Saff: Lles a Diogelu
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar
 • Siarad gyda’n Gilydd
 • Yr Ymarferydd Adfyfyriol

Ymhlith fy meysydd ymchwil a diddordebau ymchwil mae diogelu, hawliau plant a lles plant. Rwyf wedi cwblhau hyfforddiant arbenigol mewn amddiffyn plant a phob agwedd ar ddiogelu ac rwy’n gweithio gyda’r Ysgol a’r Gyfadran er mwyn sicrhau bod polisïau’n gyfredol.

 • Lles plant ifanc
 • Hawliau plant
 • Amddiffyn plant
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn y Blynyddoedd Cynnar

Rwyf wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau Datblygiad Proffesiynol, gan gynnwys:

 • Lles plant ifanc
 • Amddiffyn Plant
Pennod mewn Llyfr
Gealy, A. a Saer, S. (2010) ‘Y Plentyn  Creadigol’ yn  Siencyn, S.W. (gol), Y Cyfnod Sylfaen 3-7 oed Athroniaeth, Ymchwil ac Ymarfer. Caerfyrddin: Cyhoeddiadau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Aelod o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol