Partneriaethau Cydweithredol

Cynigia’r Brifysgol raglenni astudio i’w darparu trwy bartneriaethau cydweithredol â sefydliadau eraill yn y DU a thramor.

Mae darpariaeth gydweithredol yn bwysig i’r Brifysgol am ei bod yn ffordd o drefnu bod ei rhaglenni ar gael i fyfyrwyr o ystod eang o ardaloedd daearyddol ac yn cynnig iddynt brofiad addysg byd-eang o’r iawn ryw. Mae hefyd o fudd i sefydliadau partner y Brifysgol, a’r myfyrwyr sy’n astudio yno, trwy gynnig cysylltiadau gwerthfawr ag addysg uwch yn y DU, cyfleoedd ymchwil a datblygiad staff, cyfleoedd ar gyfer dilyniant myfyrwyr a’r manteision sydd ar gael i holl gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.


Cofrestr Darpariaeth Gydweithredol

I weld Cofrestr ein Darpariaeth Gydweithredol, ewch i:- Dolen yma ar gyfer y Gofrestr

Cyfieithiad o'r gweddill ar waith - gweler y fersiwn Saesneg fan hyn


Llawlyfr Gweithrediadau Partner Cydweithredol

Ysgrifennwyd llawlyfr Gweithrediadau Partner yn bennaf er mwyn arwain sefydliadau partner, er bod llawer o'r wybodaeth a geir ynddo hefyd yn berthnasol i staff y Brifysgol sy’n rhan o bartneriaethau cydweithredol.  Nod y Llawlyfr yw rhoi arweiniad cyffredinol ynghylch gweithredu rhaglen gydweithredol, a chadarnhau ymrwymiad y Brifysgol wrth ddarparu gwasanaeth o ansawdd i’w sefydliadau, i’w galluogi i weithredu’n effeithiol. 

Yn y llawlyfr ceir cynnwys o'r Llawlyfr Ansawdd Academaidd a chyfeirir at y penodau a’r atodiadau priodol ar gyfer manylion pellach, fel y bo’n berthnasol. I weld y llawlyfr ewch yma:-


Arweiniad i Fyfyrwyr

Lluniwyd Arweiniad i Fyfyrwyr ar Reoliadau’r Brifysgol i fyfyrwyr mewn sefydliadau partner er mwyn darparu gwybodaeth am yr amrywiol weithdrefnau a rheoliadau ynghylch rhaglen y Brifysgol.  

Mae’r canllawiau hyn ar gyfer myfyrwyr ar raddau a addysgir ac nid ydynt yn cynnwys myfyrwyr graddau ymchwil. I weld y canllawiau i fyfyrwyr ewch yma:


Adnoddau llyfrgell

Er y darperir adnoddau dysgu craidd i fyfyrwyr gan bob sefydliad partner, gall y Brifysgol ddarparu rhai adnoddau ychwanegol i’w myfyrwyr mewn sefydliadau partner. Manylion i’w cael yma.


Cynnwys

Bydd y Swyddfa Academaidd yn rhoi trosolwg ar waith sicrhau ansawdd ar gyfer partneriaethau. Prif gysylltiadau’r Swyddfa Academaidd yw:

Mrs Elisa Tavares Llewellyn, Pennaeth Partneriaethau Cydweithredol
Ffôn: 01792 481095
E-bost: elisa.tavares.llewellyn@uwtsd.ac.uk

Mr Gwion Ramage, Uwch Swyddog Gweinyddol (Partneriaethau Cydweithredol) 
Ffôn: 01267 676653
E-bost: g.ramage@uwtsd.ac.uk

Darpara’r Gofrestrfa gymorth ym maes cofrestru myfyrwyr, arholiadau a byrddau arholi.  Prif gysylltiadau’r Gofrestrfa yw:

Miss Nicola Williams, Swyddog Gwasanaethau’r Gofrestrfa
Ffôn: 01267 225145
E-bost: N.Williams@uwtsd.ac.uk

Yn ogystal, darperir hefyd gymorth i bartneriaethau gan ystod o swyddogion ac adrannau eraill oddi mewn i’r Brifysgol.  Ar gyfer manylion cyswllt staff yn y Cyfadrannau, yn ogystal â’r Cydlynydd Partneriaeth, Cyfarwyddwr Rhaglen ac Arweinydd Timau Partneriaethau, cysylltwch â staff y Swyddfa Academaidd yn y lle cyntaf.


Digwyddiad Partneriaethau Cydweithredol 29 Tachwedd 2016

Mae trydedd gynhadledd PCYDDS ar gyfer partneriaid cydweithredol yn cymryd lle ar 29 Tachwedd 2016 yng Nghaerdydd.
Gellid gweld yr agenda a’r sleidiau o’r cyflwyniadau isod: