Swyddi Gwag

Cynorthwy-wyr Meithrin Achlysurol

Disgrifiad Swydd

Meithrinfa ddydd a adeiladwyd yn bwrpasol yw Y Gamfa Wen. Fe'i ceir ar gampws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae'r feithrinfa'n darparu amgylchedd diogel a chroesawgar lle caiff plant y gofal a'r sylw gorau posibl. Mae digon o le i chwarae yma, y tu mewn a'r tu allan, ynghyd ag offer o ansawdd uchel a staff cymwys iawn, a chyfuna’r holl bethau hyn i ddarparu profiad a fydd yn cyfoethogi'r plant.


Mae'r Meithrinfa yn chwilio am weithwyr achlysurol i ymuno â’r tîm, sy’n wych gyda babanod a phlant ac sy’n gallu hwyluso a gofalu mewn amgylchedd o hwyl a gofal. Yn benodol rydym ni’n chwilio am ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg. Bydd angen cymhwyster gofal plant a phrofiad, a rhaid bod yn hyblyg.


Canolbwynt swydd Cynorthwy-wyr Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu, a dulliau blaengar yn cael eu gweithredu er mwyn cyfoethogi datblygiad pob plentyn unigol o fewn y grŵp.


Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).


Os oes gennych ddiddordeb mewn gwaith achlysurol cysylltwch a Rheolwr y Feithrinfa, Nia Maynard, ar 01267 676645 / nia.maynard@uwtsd.ac.uk

Campws: Campws Caerfyrddin

Cyflog: Isafswm cyflog

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 31.03.2018

Ffôn: 01267 676645

E-bost: adnoddaudynol@pcydds.ac.uk

Manylion Pellach