Swyddi Gwag

00668 - Swyddog Prosiect

Disgrifiad Swydd

Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol

Rhan Amser (14 awr yr wythnos), Cyfnod Penodol am 1 flwyddyn

Mae rôl y Swyddog Prosiect yn ganolog wrth gyflawni deilliannau ‘Cyfaill Celfyddyd’, prosiect a ariennir drwy grant Prosiectau Strategol Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a Choleg Sir Gâr. E-adnodd Cymraeg yw “Cyfaill Celfyddyd” wedi’i anelu at ddysgwyr Safon Uwch, myfyrwyr AB ac AU. Y Drindod Dewi Sant yw’r prif bartner, lle bydd y Swyddog Prosiect yn cael ei gyflogi a’i leoli.

Y nodau cyffredinol yw:

  • denu rhagor o ddysgwyr i astudio Celf a Dylunio trwy gyfrwng y Gymraeg
  • datblygu ymhellach y berthynas rhwng ysgolion, y sector AB ac AU mewn Celf a Dylunio

Bydd yr adnodd yn darparu peth cymorth cwricwlwm ar bob lefel o ddysgu, yn gwella hyder dysgwyr mewn astudiaethau Celf a Dylunio trwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn hyrwyddo cyflogadwyedd a chyfleoedd yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt. Rydym wedi ymgynghori ag athrawon, darlithwyr a chynrychiolwyr eraill o’r sector Celf a Dylunio wrth osod y nodau a’r amcanion hyn.

Bydd yr e-adnodd ar gael ar Lyfrgell Adnoddau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (ac yn cael ei hyrwyddo trwy sianeli/wefannau eraill) a bydd yn cynnwys astudiaethau achos ar fideo o artistiaid o Gymru ynghyd â chynnwys academaidd sylfaenol, geiriau allweddol Cymraeg ym maes Celf a Dylunio, a chysylltiadau ag adnoddau defnyddiol eraill.

Bydd y Swyddog Prosiect yn cwrdd â Thîm y Prosiect ar gyfnodau y cytunir arnynt i adrodd ar gynnydd, casglu adborth a mynd i’r afael â syniadau i wella’r adnodd (o fewn cwmpas y prosiect).

Lleolir y Swyddog Prosiect yng Ngholeg Celf a Dylunio Abertawe a bydd yn adrodd (yn uniongyrchol) i Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol ynglŷn â rheolaeth feunyddiol y prosiect yn ogystal â materion cyflogaeth.

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. 

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Lleoliad: Campws Abertawe

Cyflog: £25,728 - £28,936 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 21.12.2017

Ffôn: 01267 676842

E-bost: adnoddaudynol@pcydds.ac.uk

Manylion Pellach