Yn Gam i’r Sector Addysg

PGCE landing page

Mae ein rhaglenni Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon TAR yn gam i’r sector addysg. Rydym yn cynnig rhaglenni sy’n darparu Statws Athro Cymwysedig (SAC) i athrawon ysgolion Cynradd ac Uwchradd ac yn gweithio gyda dros 350 ysgolion yn ne a gorllewin Cymru i ddarparu lleoliadau i'n hathrawon-fyfyrwyr.

Cadwch le yn y diwrnod agored nesaf

 

Pam dewis Y Drindod Dewi Sant i astudio TAR?

  • Mae gennym berthnasoedd gwaith agos iawn gydag ysgolion, ein hawdurdodau lleol a’n consortia rhanbarthol. 
  • Mae gennym bartneriaethau gyda mwy na 120 o ysgolion uwchradd a cholegau a 250 o ysgolion cynradd
  • Rydym yn gyfrifol am gynlluniau treialu rhaglenni astudiaethau ysgol-seiliedig a datblygiad ac arfer ysgol-seiliedig newydd ac arloesol
  • Mae gennym berthnasoedd cryf gyda’n graddedigion sy’n gweithio ar draws y sector ac yn tynnu ar eu harbenigedd i gefnogi dysgu ac addysgu ein myfyrwyr TAR  
  • Dewiswch o blith 16 o wahanol raglenni pynciau uwchradd 
  • Astudio 40-60 o gredydau Lefel 7 sy’n gallu cyfrif tuag at eich MA Addysg

Bydd cymhwyster TAR yn eich paratoi at yrfa addysgu trwy gyfuno astudiaethau dosbarth-seiliedig a lleoliadau ysgol neu goleg-seiliedig ymarferol. Yn Y Drindod Dewi Sant rydym yn ymfalchïo yn lefel y cymorth a roddwn  i’n darpar athrawon, bydd gennych diwtor personol yn y brifysgol yn ogystal â mentor yn yr ysgol/ysgolion y cewch leoliad ynddi/ynddynt a fydd yn eich cefnogi trwy gydol y rhaglen. 

Dewch i ymweld â ni yn un o’n diwrnodau agored i ddysgu rhagor am gael eich hyfforddi i addysgu.  Mewn diwrnod agored, cewch gyfle i gwrdd â’n tiwtoriaid, sgwrsio gyda myfyrwyr-athrawon presennol, cael cyngor ar wneud cais a chymryd rhan mewn sesiwn blas ar addysgu gyda myfyrwyr TAR presennol.  

Gofynion Mynediad

Bydd disgwyl ichi feddu ar radd anrhydedd dda (o leiaf 2:2) a’ch bod wedi graddio o brifysgol, polytechnig neu goleg addysg uwch a gymeradwywyd gan Brifysgol Cymru. Os ydych yn dymuno addysgu mewn ysgolion uwchradd, yna fe ddylai eich gradd fod mor agos i’r pwnc yr hoffech ei addysgu â phosibl.

I ddechrau yn y brifysgol ym mis Medi 2015, mae’n rhaid i’r holl ymgeiswyr TAR yng Nghymru gael gradd B TGAU mewn Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu gwneud eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C mewn Cymraeg.

Os oes gennych chi radd C mewn TGAU Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych yn llwyddo yn agweddau eraill y broses ddethol, cewch gyfle i sefyll prawf cyfwerthedd. Os byddwch yn llwyddiannus, ac yn derbyn eich lle i astudio gyda ni, gallwch ddechrau’r rhaglen yn ôl yr arfer. Mae mynychu’r gweithdai cyn y prawf yn rhan annatod o’r rhaglen profion cyfwerthedd.

Arolwg Profiadau Ôl-raddedigion a Addysgir 2015

Cafodd YDDS ganlyniadau ardderchog yn Arolwg Profiadau Ôl-raddedigion a Addysgir 2015; dyma’r uchafbwyntiau:

  • Cytunodd 91% (272/300) o atebwyr bod y staff yn frwdfrydig am yr hyn y maent yn ei addysgu.
  • Cytunodd 88.2% (253/287) o atebwyr eu bod yn cael eu hannog i ofyn cwestiynau neu i gyfrannu mewn sesiynau a addysgir  (wyneb i wyneb a/neu ar-lein).
  • Cytunodd 84% (257/306) o atebwyr bod y cwrs yn eu symbylu’n ddeallusol.
  • Cytunodd 83.3% (255/306) o atebwyr bod y cwrs wedi cyfoethogi eu gallu academaidd.

Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) 2013/14

Mae gan YDDS raddedigion cyflogadwy – yn Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) 2013/14, mae 97% o fyfyrwyr ôl-raddedig YDDS, sy’n hanu o’r DU, mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.

Grantiau Hyfforddi Athrawon

Cyhoeddir argaeledd cymhelliant Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (HCA) ar gyfer y flwyddyn academaidd ddilynol gan Lywodraeth Cymru bob blwyddyn. Telir y cymhelliannau gan Lywodraeth Cymru i’r darparwr sydd yn ei dro’n talu’r swm priodol i fyfyrwyr cymwys bob mis, unwaith y byddant wedi cofrestru ac wedi cychwyn eu hyfforddiant.

Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi cyhoeddi argaeledd cymhelliant hyfforddiant cychwynnol athrawon (HCA), yn amodol ar y pwnc a lefel y TAR, a fydd yn berthnasol yng Nghymru yn y flwyddyn academaidd 2016/17, fel a ganlyn: