Beth a ddywed ein myfyrwyr

dosbarth_celf_1

Bu inni siarad gyda rhai o’n graddedigion TAR ynghylch eu profiadau fel darpar athrawon a gofynnwyd iddynt a oedd ganddynt unrhyw gyngor.

“Cyn inni fynd i’n lleoliad addysgu cyntaf, sef ar ôl hanner tymor mis Hydref, cawn ein haddysgu sut i gynllunio a threfnu llwythi gwaith, sut i ysgrifennu cynlluniau gwaith yn ogystal â’r ddamcaniaeth y tu ôl i strategaethau addysgu a dysgu.

Cawn hefyd gyfle i weithio drwy’r profiadau micro-addysgu yn y Brifysgol, yn y dosbarth Celf, ac mae hynny’n wych. Mae hyn wir yn rhoi hyder ichi, ac mae’n brofiad gwych o sut i gyflwyno gwers yn briodol.

Cawn gyfle i ddatblygu ein portffolios trwy gydol y cwrs, ac erbyn diwedd y flwyddyn mae gennym gynlluniau gwaith gwych ac amrywiol i’w dangos i’n hysgolion pan fyddwn mewn cyfweliad, ac mae’n adlewyrchiad ardderchog o’r hyn rydym wedi’i wneud drwy’r flwyddyn.

Mae’r staff ar y cwrs yn anhygoel o gefnogol ac maent yn barod i helpu bob cam o’r ffordd. Maent wedi bod yn amhrisiadwy; tîm rhagorol o bobl i weithio gyda nhw.

I mi, mae’r cwrs wedi bod yn rhagorol. Rwy’n falch fy mod wedi llwyddo ac wedi gallu cydbwyso ymrwymiadau teuluol, yn ogystal â chwblhau’r cwrs. Bu’n hwb enfawr i’m hyder ac rwy’n wirioneddol edrych ymlaen at ddechrau arni yn y gweithle.” -  Sharon Morgan, TAR Celf a Dylunio

 

“Ewch amdani. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael peth profiad mewn ysgol i’ch paratoi at yr hyn sydd i ddod. Bu’n bron i mi beidio â gwneud cais, ond mynd ar y cwrs hwn yw’r peth gorau a wnes i erioed.” - Kayleigh Pratt, TAR Mathemateg

 

“Mae gennyf gariad mawr at fy mhwnc, ac rwy’n caru’r cyfle i drosglwyddo’r brwdfrydedd hwn i blant, a rhannu gyda nhw’r holl fanteision a phleser a ddaw drwy ddysgu iaith... Rhowch gynnig ar bopeth - arbrofwch, a pheidiwch â bod ofn gwyro oddi ar y cynllun gwreiddiol.” - Emily Roberts, TAR Ieithoedd Tramor Modern

 

Dywed Robert Abraham, a raddiodd o’r cwrs TAR Cemeg yn 2014: “Mae gwyddoniaeth yn agwedd allweddol ar fywyd bob dydd ac felly, mae deall y pwnc hwn yn hanfodol i fywyd yn yr oes sydd ohoni.” Dywed ai treulio amser gyda disgyblion ar y lleoliadau addysgu oedd uchafbwynt y cwrs. Mae e wedi cael cymorth gan ei diwtor prifysgol a’r mentor ysgol i’w helpu i weithi’i ffordd drwy’r cwrs. “Bu’r ddau fentor yn hollbwysig wrth fy helpu i gyrraedd y fan hon.”

Hefyd, mae Robert wedi cael profiad o gymryd rhan mewn noson rieni, a roddodd iddo “fewnolwg da i fywyd disgyblion yn eu cartrefi”. Mae ei weithgaredd allgyrsiol arall ychydig yn fwy anarferol, ond fe fu’r un mor fanteisiol. “Rwyf wedi cynnal dosbarth crefft ymladd, a alluogodd imi ddatblygu perthynas agosach gyda’r disgyblion.” - Robert Abraham, TAR Cemeg

 

"Mae’r daith ar y cwrs wedi rhoi llawer o foddhad imi, yn broffesiynol ac yn bersonol. Mae’r cynnydd rwyf wedi’i wneud yn ystod y cwrs wedi rhoi llawer o foddhad imi. Rwyf wedi tyfu fel oedolyn ifanc ac fel gweithiwr proffesiynol addysgu cymwysedig”. – Katie Pritchard, TAR Daearyddiaeth

 

"Blwyddyn brysur, wobrwyol, heriol a gweithgar. Hefyd, cewch gyfle i wneud ffrindiau newydd sydd ar yr un daith â chi!”. -Hollie Labunsky, TAR Astudiaethau Busnes 

 

“Cefais fy nenu at addysgu oherwydd fy mod yn cael boddhad llwyr o’i wneud. Dydw i byth yn diflasu arno oherwydd bod technoleg yn esblygu o hyd. Roeddwn i wedi cyffroi am y TGAU Cyfrifiadura newydd ac am addysgu pobl ifanc y sgiliau sydd arnynt eu hangen i greu systemau newydd yn hytrach na’u defnyddio nhw. Rwyf wedi dechrau dau Glwb Tecno yn ystod amser cinio o’r enw Alpha ac Omega, ac yma, rwyf wedi bod yn addysgu’r rhaglen SCRATCH. Tyfodd nifer y disgyblion oedd yn dod i’r clwb o ddau i ugain mewn wythnosau.

 

Creodd fy nisgyblion blwyddyn 7 gêm o’r enw ‘Three Player Wars’ a gafodd ei ddethol i’w roi ar wefan Massachusetts Institute of Technology (MIT). Rwy’n caru’r ffaith fod y disgyblion yn gyson meddwl am syniadau newydd a phan fyddwch chi’n dangos iddynt sut i’w gweithredu, fe glywch y gair ‘WOW’!

Mae’r ‘WOW ffactor’ y hollbwysig wrth addysgu. Maent yn deall hunanwerthuso oherwydd eu bod yn gyson chwilio am ffyrdd i wella’u syniadau ac maent yn rhoi gwaith cartref iddyn nhw eu hunain. Nid oes llawer o bynciau’n rhoi’r un lefel o ymgysylltiad ichi, ac rwyf wrth fy modd “ - Steven Crawford, TAR Cyfrifiadura gyda TGCh

 

“Mae gennyf gariad at addysgu dylunio a thechnoleg oherwydd yr ystod o brosesau a’r deunyddiau sy’n rhan ohono. Mae’r cyfleoedd i ddisgyblion fod yn greadigol yn helaeth ac rydw i a’r myfyrwyr yn eu mwynhau.” - Daniel Price, TAR Dylunio a Thechnoleg