Cyrsiau TAR Uwchradd

myfyrwyr-TAR

Mae’r cwrs TAR Uwchradd yn rhaglen hyfforddi 36 wythnos symbylol ac ymdrechgar a’i nod yw paratoi myfyrwyr at fod yn athrawon medrus. Mae’r rhaglen yn adnewyddu ac ymestyn gwybodaeth pwnc myfyrwyr ac yn rhoi iddynt gyfle i gael Statws Athro Cymwysedig (SAC) a gwneud gwahaniaeth i fywydau ac uchelgeisiau pobl ifanc.

Caiff y cwrs ei rannu’n ddwy adran, sef prifysgol-seiliedig ac ysgol/coleg-seiliedig. Addysgir yr adran 12 wythnos prifysgol-seiliedig gan staff uchel iawn eu parch a chanddynt brofiad helaeth o ddarpariaeth ysgolion  uwchradd. Bydd ein tiwtoriaid yn eich cyflwyno i wahanol agweddau ar addysgu, gan gynnwys cynllunio gwersi, paratoi a dethol adnoddau, ymagweddau addysgu ar gyfer cyrsiau arholiadau, rheoli dosbarth, ac asesu cyflawniad.

Yna, byddwch yn treulio’r 24 wythnos arall yn cael Profiad Addysgu Proffesiynol (PAP) ar ddau leoliad yn ein hysgolion/colegau partner sefydledig rhwng Sir Benfro a Sir Fynwy. Ar y ddau leoliad yma, bydd athro profiadol yn gweithredu fel mentor i chi ac fe fydd yn cadw mewn cysylltiad agos â’ch tiwtoriaid yn y brifysgol i sicrhau bod eich galluoedd addysgu’n cael eu datblygu’n ddidrafferth. Bydd y lleoliadau ar gael naill ai mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg neu rhai cyfrwng Saesneg.

Bydd y cwrs y cynnwys pedwar aseiniad ysgrifenedig, a chaiff y PAP ei asesu drwy arsylwadau addysgu gan fentoriaid lleoliad profiadol a thiwtoriaid prifysgol yn erbyn y SAC.

Prif Bwyntiau:

  • Gan ein rhaglen ni mae un o’r cyfraddau cyflogaeth uchaf yng Nghymru.
  • Mae ein campws mewn man delfrydol i wasanaethu ar De Cymru gyfan.
  • Mae adnoddau pwnc a TGCh rhagorol ar gael i’n myfyrwyr.
  • Bydd dod yn athro’n rhoi ichi foddhad gwaith unigryw wrth ichi arwain datblygiad pobl ifanc yn eich pwnc arbenigol.
  • Mae addysgu’n cynnig cyflog cychwynnol deniadol (£21,804) a llawer o gyfleoedd am ddyrchafiad, o athro dosbarth i bennaeth cyfadran i bennaeth.

Celf a Dylunio

Mae’r cwrs wedi’i ddylunio i’ch galluogi chi i fod yn athro Celf a Dylunio hyderus, creadigol, dychmygus a chanddo gariad at eich pwnc a’r frwdfrydedd sydd ei hangen i wneud dysgu’n brofiad llawn mwynhad i ddisgyblion. Mae gweithdai ymarferol i gyfoethogi sgiliau yn rhan bwysig o’r cwrs a rhoiddur pwyslais ar y defnydd o gelf cyfoes trwy gysylltiadau ag asiantaethau allanol fel amgueddfeydd ac orielau Cymru, Artes Mundi ac oriel Saatchi.

Bioleg

Bydd y cwrs hwn yn cynnig cyfleoedd cyffrous ichi addysgu Bioleg fel pwnc arbenigol mewn ysgolion uwchradd. Fe fydd yn apelio i Fiolegwyr brwdfrydig sydd eisoes wedi astudio’r pwnc i lefel israddedig ac fe fydd hefyd yn rhoi ichi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd arnoch eu hangen i addysgu gwyddorau eraill fel athro anarbenigol.

Astudiaethau Busnes

Y cwrs hir-sefydledig hwn yw’r prif ddarparwr athrawon Astudiaethau Busnes yng Nghymru ac mae ganddo enw da heb ei ail yn y sector. Rydym yn ceisio cadw’r enw da hwn drwy adeiladu’r arloesiadau a’r syniadau diweddaraf ym maes Astudiaethau Busnes i’r TAR Astudiaethau Busnes.

Cemeg

Bydd y cwrs yn rhoi ichi’r sgiliau a’r profiad sydd arnoch eu hangen i addysgu Cemeg ar draws yr ystod oedran uwchradd 11-18 lawn, gan arbenigo mewn Cemeg, gyda chyrsiau cyflenwol mewn Ffiseg a Bioleg. Byddwch yn dysgu sut i wneud eich gwybodaeth yn hygyrch ac yn ddiddorol i fyfyrwyr drwy weithredu ystod o ymagweddau addysgu a thechnegau ar gyfer rheoli gweithgareddau yn y dosbarth.

Cyfrifiadura a TGCh

Mae’r cwrs hwn yn rhoi i hyfforddeion y sgiliau y mae arnynt eu hangen i addysgu Cyfrifiadura a TGCh yn y sector uwchradd (yn cynnwys cyfrwng Cymraeg os bydd galw am hyn). Mae hwn yn amser cyffrous i addysg Cyfrifiadura a TGCh. Cewch gyfle i archwilio i ffyrdd newydd ac arloesol o addysgu gan ddefnyddio cymwysiadau diddorol ac sy’n ennyn brwdfrydedd dysgwyr.

Dylunio a Thechnoleg

Mae’r TAR Uwchradd mewn Dylunio a Thechnoleg yn galluogi i ddarpar athrawon ddefnyddio’u sgiliau arbenigol, yn ogystal â chynnig cyfle iddynt ennill sgiliau newydd yn y cwricwlwm Dylunio a Thechnoleg. Mae’r cwrs yn rhoi i ddarpar athrawon yr her a’r ysbrydoliaeth i addysgu ar draws yr ystod oedran uwchradd mewn DaTh. Mae parodrwydd i fod yn greadigol a meithrin ymagwedd arloesol yn hanfodol!

Saesneg

Bydd y rhaglen hyfforddi gwerth chweil hon yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i lwyddo fel athro Saesneg. Fe roddwn ichi gyfleoedd i wir ddatblygu eich sgiliau a dod yn rhan o alwedigaeth ddeinamig a phwysig ar adeg ddiddorol a chyffrous i Saesneg fel pwnc dosbarth.

Daearyddiaeth

Bydd astudio ar gyfer eich TAR mewn daearyddiaeth uwchradd yn YDDS yn rhoi ichi gyfle delfrydol i ddeall yn llawn cymhlethdodau addysgeg, gan ymestyn eich gwybodaeth pwnc a datblygu’ch arferion addysgu proffesiynol. Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd sy’n gefnogol ac yn heriol, ac fe gewch fynediad at hyfforddiant ar arweiniad o ansawdd uchel trwy gydol y profiad.

Hanes

Caiff y cwrs TAR Hanes ei ddylunio ar y cyd gan diwtoriaid ac athrawon i roi ichi gyfleoedd i addysgu mewn ffyrdd arloesol ac amrywiol mewn amgylchedd cefnogol. Yn ystod y flwyddyn, cewch gyfle i ymweld â’r Ffosydd a safleoedd hanesyddol eraill er mwyn datblygu eich dealltwriaeth o ddysgu hanes y tu allan i’r dosbarth.

Mathemateg 11-18

Mae’r cwrs hwn yn galluogi hyfforddeion addysgu Mathemateg i fyny i, ac yn cynnwys, Safon Uwch yn y sector uwchradd. Mae’r rhaglen yn llwyddo i integreiddio agweddau damcaniaethol ac ymchwil perthnasol gydag arferion  dosbarth, yn adnewyddu ac ymestyn gwybodaeth ac astudiaethau mathemategol myfyrwyr, ac yn rhoi’r cyfle i wneud gwahaniaeth i fywydau a dyheadau pobl ifanc.

Mathemateg 11-16 gyda TGCh

Mae’r cwrs hwn yn rhoi i hyfforddeion y sgiliausydd eu hangen i addysgu Mathemateg i fyny i, ac yn cynnwys, TGAU a TGCh CA3 yn y sector uwchradd. Mae’r rhaglen yn llwyddo i integreiddio agweddau damcaniaethol ac ymchwil perthnasol gydag arferion  dosbarth, yn adnewyddu ac ymestyn gwybodaeth ac astudiaethau mathemategol myfyrwyr, ac yn rhoi’r cyfle i wneud gwahaniaeth i fywydau a dyheadau pobl ifanc.

Ieithoedd Tramor Modern

Bydd y cwrs Ieithoedd Tramor Modern (ITM) yn paratoi myfyrwyr at addysgu eu hiaith darged i ddisgyblion 11-18 oed, a, lle bo’n berthnasol, eu hiaith ategol i ddisgyblion 11-14 oed. Ymhlith y nodweddion eraill mae cymhelliannau ariannol - yn amodol ar bwnc a dosbarth eich gradd - sesiynau gloywi iaith a thaith maes i’r Somme.

Ffiseg

Bydd y cwrs TAR Uwchradd Ffiseg yn rhoi ichi’r sgiliau a’r profiad sydd arnoch eu hangen i addysgu Ffiseg ar draws yr ystod oedran uwchradd 11-18 lawn, gan arbenigo mewn Ffiseg, gyda chyrsiau cyflenwol mewn Cemeg a Bioleg. Byddwch yn dysgu sut i wneud eich gwybodaeth yn hygyrch ac yn ddiddorol i fyfyrwyr drwy weithredu ystod o ymagweddau addysgu a thechnegau ar gyfer rheoli gweithgareddau yn y dosbarth.

Astudiaethau Crefyddol

Bydd ein rhaglen TAR Uwchradd Addysg Grefyddol yn rhoi ichi’r hyfforddiant a’r cymorth sydd eu hangen arnoch i roi damcaniaeth ar waith yn y dosbarth. Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio’ch pwnc yn effeithiol trwy amrywiaeth o ymagweddau addysgaidd; ac yn archwilio a defnyddio strategaethau sy’n gwneud Addysg Grefyddol yn hygyrch a pherthnasol i bob dysgwr yn y sector uwchradd.

Gwyddoniaeth 11-16

Bydd y cwrs hwn yn rhoi popeth i hyfforddeion sydd arnynt ei angen i addysgu Gwyddoniaeth yn yr ystod oedran 11-16 mewn amrywiaeth o ysgolion a cholegau (gan gynnwys cyfrwng Cymraeg os dymunir). Mae’r cwrs yn rhoi ichi hyfforddiant i addysgu Gwyddoniaeth h.y. Bioleg, Cemeg a Ffiseg i lefel arholiadau TGAU.

Cymraeg

Bydd y cwrs yn rhoi ichi’r sgiliau a’r profiad sydd arnoch eu hangen i addysgu Cymraeg fel Iaith Gyntaf neu Ail Iaith ar draws yr ystod oedran Uwchradd 11-18 lawn. Byddwch yn dysgu sut i wneud eich gwybodaeth yn hygyrch ac yn ddiddorol i fyfyrwyr drwy weithredu ystod o ymagweddau addysgu a thechnegau ar gyfer rheoli gweithgareddau yn y dosbarth.