Seicoleg

Mae gan yr Ysgol Seicoleg broffil ymchwil cryf a chyffrous ym meysydd seicoleg gymhwysol ac arbrofol.

Tra bod ein lefel eang o arbenigedd yn ymwneud â sawl maes mewn seicoleg, mae arbenigeddau ymchwil penodol yn cynnwys:

 1. Seicoleg iechyd, oncoleg seicogymdeithasol a geneteg;
 2. Datblygu a gwerthuso ymyrraeth;
 3. Seicoleg gymdeithasol;
 4. Iechyd a lles meddwl;
 5. Dysgu ac addysgu mewn addysg uwch.

 

Seicoleg iechyd, oncoleg seicogymdeithasol a geneteg

Mae ymchwil o fewn yr Ysgol Seicoleg bellach yn cynnwys prosiectau ym meysydd seicoleg iechyd a ganolbwyntir o gwmpas deall sut y gall ystod o ffactorau cymdeithasol, emosiynol a gwybyddol ddylanwadu ar ymatebion seicolegol i risgiau iechyd a salwch, a datblygu a gwerthuso ymyraethau seicolegol. Mae prosiectau ymchwil yn cynnwys:

 • Y prosiect C:EVOLVE: Datblygu a gwerthuso ymyrraeth gwnsela ar-lein i bobl ifainc y mae canser wedi effeithio arnynt (a gyllidir gan Elusen Ganser Tenovus);
 • Archwilio ansawdd bywyd, straen ac ymdopi mewn teuluoedd gyda phlant sydd ag anableddau datblygiadol.

Staff sydd â diddordebau ymchwil yn y maes hwn:


Datblygu a gwerthuso ymyrraeth

Mae gan yr Ysgol Seicoleg ystod o arbenigedd mewn datblygu a gwerthuso ymyraethau a gynllunnir i wella iechyd a lles. Mae prosiectau diweddar/cyfredol o fewn y maes hwn yn cynnwys ymchwil a gyllidir, ac ymchwil staff megis:

 • Gwerthusiad o ymyrraeth a seilir ar eco-therapi i bobl ifainc y mae canser wedi effeithio arnynt (a gyllidir gan Elusen Ganser Tenovus);
 • Gwerthusiad o effaith cyfarpar arbenigol ar ansawdd bywyd plant sydd â chyflyrau niwroddatblygiadol;
 • Yn ogystal mae gan yr Ysgol Seicoleg nifer o staff sydd yn ymarferwyr cofrestredig mewn profion personoliaeth seicolegol. 

Staff sydd â diddordebau ymchwil yn y maes hwn:


Seicoleg gymdeithasol

Mae ymchwil yn y maes hwn yn cynnwys:

 • Rhagfarn a gwahaniaethu; agweddau at fewnfudo; a chanfyddiadau grwpiau diwylliannol mewnol ac allanol. Yr astudiaethau ymchwil sy’n cael eu cynnal o fewn yr adran Seicoleg ar hyn o bryd yw:
  • Agweddau at ymfudo o Ewrop ac o’r tu allan i’r Ewrop;
  • Agweddau hiliol ar fewnfudo;
  • Y modd y canfyddir Mwslemiaid yng nghymdeithas y DU
 • Seicoleg gwleidyddiaeth a’r cyfryngau, yn canolbwyntio ar y ddealltwriaeth gyhoeddus o iechyd a gwyddoniaeth, gan gynnwys sut mae’r cyfryngau yn dylanwadu ar agweddau a gwneud penderfyniadau, yn enwedig penderfyniadau sy’n ymwneud ag agweddau gwleidyddol, a sut mae’r boblogaeth yn gyffredinol yn deall ac yn ymateb i wybodaeth wleidyddol.
 • Archwilio’r ffyrdd y mae'r cyfryngau yn cyflwyno gwybodaeth am newidiadau’r llywodraeth i ddeddfwriaeth rhoi organau yng Nghymru a’r agweddau dilynol i roi organau (a gyllidir gan Lywodraeth Cymru).

Staff sydd â diddordebau ymchwil yn y maes hwn:


Iechyd a lles meddwl

Mae’r Ysgol Seicoleg yn cynnal nifer o astudiaethau ymchwil yn archwilio meysydd iechyd a lles, cymorth cymdeithasol ayb, gan gynnwys:

 • Ymyraethau rheoli straen ac ymdopi ar gyfer cleifion a’r rhai nad ydynt yn gleifion.
 • Gwaith gyda Dementia Friendly Swansea
 • Ymchwil i ysbrydolrwydd a lles.

Staff with research interests in this area:

 • Dr Lymarie Rodriguez
 • Dr Ceri Phelps
 • Zoe Cooke (Cynorthwyydd Ymchwil)

Dysgu ac addysgu mewn addysg uwch

Mae gan yr Ysgol Seicoleg ddiddordeb mewn nifer o feysydd addysg sy’n ymwneud â galluoedd seicolegol myfyrwyr; dylanwad amgylcheddau dysgu ar fyfyrwyr; a myfyrwyr yn ymgysylltu â dysgu. Mae prosiectau diweddar wedi cynnwys:

 • Prosiect a gyllidir gan yr AAU yn archwilio’r defnydd o amgylcheddau dysgu rhithwir mewn AU mewn perthynas â gwella ymgysylltu â myfyrwyr;
 • Dadansoddiad o’r rhaglen ddatblygu personol i fyfyrwyr, Dylunio Bywyd, a gyllidir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant;
 • Gwerthusiad o Ffolderi Adborth Electronig – a fwriedir i wella’r defnydd o adborth a wneir gan fyfyrwyr er mwyn cyfoethogi dysgu a chyflawniad.

Staff sydd â diddordebau ymchwil yn y maes hwn: