Ysgol Y Celfyddydau Perfformio

Gwyneb Hyll

Cynnal a dal dawn

Mae Ysgol Y Celfyddydau Perfformio yn cwmpasu meysydd astudiaeth Perfformio, Y Cyfryngau a maes Cerddoriaeth. Mae'r Ysgol wedi ei lleoli ar gampws cyfleus a chyfeillgar Caerfyrddin, ac mae'n un o brif ganolfannau astudiaeth Cymru ym meysydd y Celfyddydau. Mae’n Ysgol fywiog sy’n cynnig ystod o lwybrau astudiaeth flaengar a heriol, sy’n anelu at ddatblygu sgiliau ymarferol a galwedigaethol y myfyriwr ar sylfaen o astudiaeth academaidd gadarn.

Amcan ein llwybrau astudiaeth yw paratoi myfyrwyr at waith yn y diwydiannau creadigol proffesiynol. Ein bwriad yw meithrin myfyrwyr parod at waith; ond sydd hefyd yn barod i geisio creu eu cyfleoedd gwaith eu hunain.

Wrth feithrin doniau a sgiliau ymarferol arbenigol ym mhrif faes astudiaeth y myfyrwyr, credir ei fod hefyd yn bwysig datblygu ar sgiliau trosglwyddadwy mwy cyffredinol a allai helpu i agor drysau gyrfaol ehangach.

Addysgir myfyrwyr gan weithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y diwydiant perfformio. Gyda blwyddyn olaf sydd wedi’i seilio’n llwyr ar gynyrchiadau, bydd myfyrwyr yn profi sut beth yw bod yn ymarferwr celfyddydau proffesiynol. Ymhlith y cyfleoedd pellach y mae semester o astudio dramor yn rhan o’r flwyddyn olaf a lleoliadau gwaith proffesiynol.

Ni yw’r ail yng Nghymru yn y tabl cynghrair am ddrama a dawns yn y ‘Guardian University Guide 2014’.

Mae gan gampws Caerfyrddin ystod o leoliadau perfformio ac ymarfer llawn offer sy’n galluogi i fyfyrwyr ddysgu a datblygu mewn lleoled proffesiynol a pherfformio i ystod o gynulleidfaoedd. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • 375 sedd Theatr yr Halliwell
 • 180 sedd Theatr Stiwdio
 • 70 sedd yn Stiwdio Robert Hunter
 • Stiwdio Ddawns a gofod Theatr/Sinema aml bwrpas 
 • Stiwdio radio 
 • Cyfarpar fideo digidol ac offer golygu cyfredol
 • Labordy cyfryngol
 • Ystafelloedd ymarfer aml bwrpas
 • Labordy Technoleg Cerddoriaeth
 • Gofodau stiwdio helaeth lle cynhelir gwaith drama ymarferol
 • Neuadd Archesgob Childs - Neuadd glasurol a ddefnyddir ar gyfer gwersi canu, datganiadau ac ymarferion

Yn ogystal â hyn, mae gennym weithdy dylunio ac adeiladu llawn adnoddau ar y campws.

Gall myfyrwyr gyrchu storfeydd gwisgoedd, setiau, propiau a thechnegol ar unrhyw adeg o’r dydd. Mae’r ystafell weithio gwisgoedd yn llawn peiriannau diwydiannol a domestig a loceri a chyfleusterau golchi dillad.

Mae ystafelloedd Mac a Chyfrifiaduron Personol yn ogystal ag ystafelloedd recordio sain a golygu y gellir eu defnyddio gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn galluogi i fyfyrwyr y cyfryngau a dylunio defnyddio’r feddalwedd golygu ddiweddaraf.

Mantais amlwg adran fechan yw bod modd i’r myfyriwr gael mwy o sylw uniongyrchol gan y tiwtoriaid, ac mae'n fwriad gan y staff profiadol feithrin datblygiad pob unigolyn.

Dyma un o’r ychydig adrannau addysgol lle gellir dilyn llwybrau gradd arloesol yn y meysydd hyn 100% drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae modd i'n myfyrwyr geisio am nifer o Ysgoloriaethau a Bwrsarïau, i gefnogi eu cyfnod o astudiaeth am dair blynedd.

Yn ogystal, agorwyd Canolfan Chwaraeon ac Ystafell Ffitrwydd ar y campws, lle gall y myfyrwyr fanteisio ar yr adnoddau gwych.

Mae'r Ysgol yn estyn gwahoddiad i nifer o ddarlithwyr a chyfarwyddwyr proffesiynol ddod i weithio ar gynyrchiadau ymarferol gyda'n myfyrwyr. Yn naturiol, o wneud hyn mae ein myfyrwyr yn elwa'n sylweddol o brofiadau ac arbenigedd y cyfarwyddwyr.

Mae 3 gradd wedi’u saernïo i efelychu disgwyliadau gwaith go iawn y diwydiannau creadigol, ac wrth weithio ar brosiectau creadigol rydych yn cyfrannu a thrafod gwaith mewn awyrgylch proffesiynol gyda’r ymarferwyr a’r staff gorau. Cefnogir sgiliau pwnc a ddysgir o fewn y graddau gyda modylau sydd yn gosod eich medrau o fewn cyd-destun y byd gwaith ehangach. Gyda modylau sydd yn cynnwys agweddau ar fentergarwch o fewn y diwydiannau creadigol a hyfforddiant wrth baratoi CV a ffolio digidol proffesiynol, mae’r myfyriwr sydd yn graddio o’r Ysgol yn barod i hyrwyddo’u sgiliau i bob maes o fewn y diwydiant.

Mae’r Ysgol yn annog ei myfyrwyr i greu cysylltiadau yn y byd gwaith drwy gymryd profiad gwaith yn ystod y tair blynedd a gyda chartref Theatr Genedlaethol Cymru drws nesaf i’n campws, mae Caerfyrddin yn lleoliad ardderchog i astudio ynddo.

Rydym wastad yn hynod falch o gyrhaeddiad proffesiynol ein graddedigion, ac mae’n dasg i dalu teyrnged addas iddynt.  Mae nifer fawr o wynebau sydd yn gyfarwydd i chi ar lwyfannau a sgriniau Cymru wedi hyfforddi ar gyrsiau o fewn Ysgol y Celfyddydau Perfformio.

Mae rhai o’n graddedigion i’w gweld ar y sgrin fach ar draws ystod o arddulliau o raglenni – drama, rhaglenni plant, adloniant a chomedi, ac mae’r actorion sydd yn perfformio a theithio ein  llwyfannau cenedlaethol yn gweithio gyda chwmnïoedd mwyaf blaenllaw Cymru yn fynych.

Mae’r rhai o’r lleisiau a’r caneuon rydych yn clywed ar y radio wedi graddio gyda ni, ac mae graddedigion eraill bellach yn addysgwyr talentog o fewn maes theatr a pherfformio.

Mae cyn-fyfyrwyr y cyfryngau wedi parhau a’u hangerdd trwy weithio gyda chwmnïoedd annibynnol a chenedlaethol fel cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr, gweithredwyr camera a sain, a golygwyr rhai o’n hoff raglenni deledu’r Genedl.

Rydych yn gallu gweld felly - mae ein graddedigion yn gweithio.

Gall darpar fyfyrwyr geisio am nifer o Ysgoloriaethau a gynigir gan y Brifysgol er mwyn cynorthwyo â chostau eu cyfnod o astudiaeth yn y Brifysgol. Mae ysgoloriaeth sylweddol ar gael am astudio modylau drwy gyfrwng y Gymraeg sydd gyfystyr â £50 am bob modwl 10 credyd. Mae disgwyl i bob myfyriwr gwblhau 120 o gredydau ym mhob blwyddyn o astudiaeth, ac felly gan fod ein darpariaeth ni yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg, mae'r fantais ariannol i'n myfyrwyr yn amlwg! Yn ychwanegol at hyn, gall myfyrwyr ymgeisio am Ysgoloriaeth Adrannol Ysgol y Celfyddydau Perfformio, sydd yn gwobrwyo ymdrech a chyflawniad myfyrwyr unigol.

Yn ogystal, mae modd i ddarpar fyfyrwyr roi cynnig ar gael un o ysgoloriaethau Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol all gynnig hyd at £3,000 am astudio cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r CCC yn cynnig dwy fath o Ysgoloriaeth, sef:

Prif Ysgoloriaethau Coleg Cymraeg Cenedlaethol

£1,000 y flwyddyn am astudio o leiaf 80 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg – cyfanswm o £3000 dros dair blynedd am gyfanswm o 240 credyd.

Ysgoloriaethau Cymhelliant

£500 y flwyddyn am astudio o leiaf 40 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg - cyfanswm o £1500 dros dair blynedd am astudio 120 o gredydau.

Mae gan yr Ysgol gysylltiadau cyfnewid sefydledig gyda rhai o brifysgolion gorau’r UD. Rhoddir y cyfle i fyfyrwyr BA Perfformio, BA Cerddoriaeth a BA Cyfryngau Creadigol wneud cais i astudio dramor, yn ystod un semester o’u blwyddyn olaf, yn un o’r sefydliadau a ganlyn yn America: California State University yn Fullerton, Los Angeles University of New Mexico yn Albuquerque, University of North Caroline yn Greensboro.

Hefyd, rydym yn croesawu myfyrwyr o dair Prifysgol partner i astudio gyda ni am semester.

Mae myfyrwyr yn talu’r un ffioedd dysgu ag y byddent pe baent yn astudio yn y Brifysgol, ond mae myfyrwyr yn gyfrifol am dalu costau ychwanegol fel llety, prydau, costau hedfan ac arian gwario.