Cyrsiau Hyfforddi a Mentora

Yn yr Academi, rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau Hyfforddi a Mentora ar gyfer unigolion hyd at lefel MA ac ar gyfer carfannau o sefydliadau. Gallwch ddewis eich taith hyfforddi gyda ni i ddatblygu sylfaen gadarn ar gyfer eich arfer, neu os oes gennych ILM eisoes (neu gymhwyster tebyg) gallwch ddefnyddio’r rhain tuag at amrywiaeth o gymwysterau o MA hyd at lefel Doethuriaeth yn y pen draw.

Pam gweithio gyda ni?

Mae’r rhaglen Hyfforddi a Mentora yn yr Academi wedi’i datblygu i ddarparu dysgu ac arfer ar lefel ôl-raddedig mewn hyfforddi a mentora i’r rhai sy’n dechrau datblygu sgiliau hyfforddi, y rhai sy’n datblygu arfer hyfforddi proffesiynol ymhellach neu’r rhai sydd am ddatblygu arbenigedd mewn hyfforddi a mentora yn eu tasgau arweinyddiaeth neu adnoddau dynol.

Mae datblygu hyfforddiant yn faes arbenigol yn yr Academi gydag uwch ddarlithwyr o fri rhyngwladol megis Yr Athro Stephen Palmer, Dr Peggy Marshall a Dr Annette Fillery-Travis. Mae hefyd yn gartref i grŵp ymchwil bywiog o ymgeiswyr ac awduron PhD a DProf a Chymdeithas Hyfforddi ACAPYC. Cymuned ymarfer yw hwn ar gyfer ymarferwyr hyfforddi sy’n ysgolheigion sydd â diddordeb mewn adeiladu’r corff gwybodaeth ar gyfer y proffesiwn trwy gynnal seminarau arbenigol a chynhadledd flynyddol. Mae aelodau’r Gymdeithas wedi cyfrannu i ddatblygu safonau ar gyfer y proffesiwn a gwaith y Cyngor Mentora a Hyfforddi Ewropeaidd, Cymdeithas Fyd-eang Hyfforddwyr Busnes a’r Confensiwn Hyfforddi Byd-eang. Ar hyn o bryd maent wrthi’n gwreiddio diwylliannau hyfforddi o fewn sectorau mor amrywiol â’r trydydd sector ac addysg.

Mae’r rhaglen Hyfforddi a Mentora yn manteisio ar y profiad hwn ac o’r herwydd yn rhoi i chi sicrwydd ansawdd o ran y ddarpariaeth a’r staff. Yn benodol, defnyddia ACAPYC y dystiolaeth a’r ymchwil diweddaraf seiliedig ar arfer i gymhwyso hyfforddi o fewn sefydliadau i ddiwallu anghenion uwch reolwyr a hyfforddwyr allanol / mewnol oddi mewn i’r sectorau masnachol a chyhoeddus. 

Sut y byddwn yn gweithio gyda chi

Pa un a ydych yn awyddus i gomisiynu rhaglen wedi’i theilwra’n arbennig i weddu i’ch diwylliant sefydliadol neu rydych yn unigolyn sydd am ddatblygu eich arfer, byddwn yn gweithio gyda chi i adnabod pa lwybr sydd orau i chi a’ch cleientiaid. Gallwch ddilyn unrhyw rai neu bob un o’r modylau sydd wedi’u nodi isod neu byddwn yn datblygu rhaglen yn benodol ar gyfer eich anghenion chi.

Strwythur y Rhaglen

Mae modwl cyntaf y rhaglen yn cynnwys cyfres o weithdai a addysgir lle caiff myfyrwyr y cyfle i archwilio sail ddamcaniaethol hyfforddi a’r dulliau sy’n gallu llywio model o arfer cydlynol.

Wrth ddatblygu eu gwybodaeth am fodelau arfer hyfforddi, bydd myfyrwyr yn archwilio sut mae gweithwyr proffesiynol yn dysgu, seiliau seicolegol hyfforddi a fframiau megis deallusrwydd emosiynol ac ysbrydol. Caiff myfyrwyr y cyfle i ddatblygu eu sgiliau arfer drwy hyfforddi cymheiriaid, gan symud ymlaen i ddatblygu nifer eu cleientiaid yn fewnol gyda goruchwyliaeth briodol.  

Yn yr ail fodwl caiff myfyrwyr y cyfle i archwilio ystod o bynciau hyfforddi’n fanwl gydag arbenigwyr blaenllaw mewn cyfres o seminarau hanner diwrnod.  Trwy ymgysylltu â’r arweinwyr meddwl hyn mae’n bosibl dyfnhau sgiliau ac adfyfyrio wrth ymarfer. Yn y trydydd modwl byddwch yn ymestyn eich ffocws y tu hwnt i’r personol ac yn archwilio cyd-destun hyfforddi yn nhermau newid sefydliadol.  Mewn gweithdai, byddwch yn archwilio sail newid systematig a rôl yr unigolyn yn alluogydd. 

Wrth ddilyn y pedwerydd a’r pumed modwl, byddwch yn dylunio ac wedyn yn ymgymryd â phrosiect seiliedig ar waith a fydd yn caniatáu i chi adfyfyrio ar eich arfer sy’n datblygu, ac ymchwilio i faes ymarfer yn fanylach. Dyluniwyd y prosiect hwn gennych chi i’ch caniatáu i ddilyn eich diddordeb a sicrhau’r effaith fwyaf o ran eich dysgu. 

Opsiwn Llwybr Cyflym

Ar gyfer hyfforddwyr profiadol, mae cyfle i hawlio credydau am ddysgu blaenorol yn y maes. Enghreifftiau o’r math o ddysgu y gellir ei gydnabod yw cymwysterau ILM lefel 7 a/neu oriau ymarfer yn y maes.  Gellir defnyddio’r credyd hwn wedyn yn hytrach na dilyn rhai o’r modylau. Os ydych o’r farn y gallech fod mewn sefyllfa i fanteisio ar yr opsiwn ‘llwybr carlam’ ar gyfer y radd Meistr, cofiwch ei drafod gyda staff cyn gwneud eich cais i ymuno â’r rhaglen.  

Mae’r Dulliau Dysgu’n cynnwys:

  • Modylau sy’n cynnwys 15 diwrnod o weithdai gyda llawlyfrau priodol (yn cynnwys gwaith triad a dosbarthiadau meistr)
  • Llwyfan ddysgu ar-lein
  • Grwpiau dysgu gweithredol
  • Gwaith hyfforddi cymheiriaid ym modwl 1 gan symud i waith cleientiaid ym modylau 2 a 3 (dan oruchwyliaeth)
  • Goruchwylio grwpiau (posibilrwydd o rannu hyn â hyfforddwyr oddi mewn i’ch sefydliad yn rhan o’r gwerthuso

Byddai’r rhain i gyd yn ddigonol o ran hyd ac ansawdd i fodloni meini prawf EMCC/ WABC ar gyfer rhaglenni Pen-Ymarferydd.  

Byddai’r asesu’n cynnwys:

Disgrifiad adfyfyriol o ddatblygiad eich arfer a’r egwyddorion sy’n ei lywio.

  • Astudiaeth ymchwil a chyflwyniad ar hyfforddi.
  • Cwblhau oriau hyfforddi / goruchwylio (safonau EMCC/WABC a gofynion sefydliadol)

Cysylltwch â ni ar coaching@uwtsd.ac.uk i ddechrau’r drafodaeth!