Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol  -  Hyfforddi a Mentora yn y Gweithle  -  Cymdeithas Hyfforddi

Cymdeithas Hyfforddi

coaching society conference

I ddathlu ein hail-lansio yn Academi Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol Cymru, rydym yn cynnig i chi aelodaeth rhad ac am ddim gyda’r Gymdeithas Hyfforddi ar gyfer 2020. Fe gewch ambell newyddlen gan y Gymdeithas Hyfforddi gyda manylion llyfrau ac adnoddau arfer a byddwch hefyd yn gymwys i gael gostyngiadau ar gynadleddau a seminarau yn ystod 2020

Cymdeithas Hyfforddi ACAPYC

Rydym yn gymuned ymarfer o academyddion ac ymarferwyr o bob rhan o’r byd sydd wedi ymroi i ddatblygu hyfforddiant.

Ein gweledigaeth yw ffurfio cymuned ymchwil ac ymholi i ystyried arferion hyfforddi gan fanteisio ar arbenigedd ymarferwyr, sefydliadau ac academyddion i annog ymholi dan arweiniad ymarferwyr a deialog â phartneriaid academaidd.

Yr hyn a olygwn wrth ymchwil yw’r continwwm cyfan o ymholiadau y byddwn yn ymgymryd â nhw, o arfer adfyfyriol unigol i brosiectau ymchwil ar raddfa fawr gyda nifer o bartneriaid. Yr hyn a olygwn wrth ymchwilydd yw’r sawl sydd â diddordeb mewn gwella arfer, o ymarferwyr unigol sydd â diddordeb mewn defnyddio’r wybodaeth a’r offer ddiweddaraf i gynnal natur flaengar eu harlwy i gleientiaid, i academyddion amser llawn sydd â diddordeb mewn dysgu unigol a newid.

Y Nod

Mae’r gymuned yn galluogi ymarferwyr, myfyrwyr, academyddion a sefydliadau i ddod at ei gilydd i rannu’r arfer gorau a chanlyniadau’r astudiaethau diweddaraf er mwyn gallu cychwyn a chefnogi prosiectau ymchwil a datblygu pellach.  Estynnwn groeso arbennig i ymchwilwyr-ymarferwyr sy’n dymuno datblygu arfer da mewn ymchwil a chyfrannu at y corff cynyddol o wybodaeth mewn ffordd gadarn a thrylwyr.

Sesiwn yn y gynhadledd

Mae’r Gymdeithas Hyfforddi yn ACDSW yn rhwydwaith o ymarferwyr ac ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn archwilio a hyrwyddo’r defnydd o hyfforddi a mentora yng Nghymru i ddatblygu perfformiad a llesiant unigolion a’u sefydliadau.

Yn y sesiwn hon cyflwynir adnoddau a chyfleoedd y rhwydwaith, a chynigir aelodaeth gysylltiol o’r Gymdeithas am flwyddyn i bob cyfranogwr yn rhad ac am ddim.


Rydym yn parhau i gynnig tocynnau am £15.00 i aelodau eleni, cliciwch ar y dolenni yn y tabl i gadw lle. Os nid ydych yn aelod eto, cofrestrwch am ddim isod. Sylwch ein bod wedi diogelu lleoliad newydd gwych ar gyfer y seminarau. Adeilad Y Fforwm ar gampws SA1.

Dr Christine Davies and Anna Brychan

Christine Davies  Anna Brychan 

Dyddiad: 25 Mawrth 2020
Teitl a dolen cadw lle: Cyflwyno llawlyfr ar hyfforddi athrawon

Disgrifiad: Er bod y llawlyfr wedi’i anelu at ddechreuwyr ym maes hyfforddi yn yr alwedigaeth addysgu, mae yr un mor berthnasol i weithwyr proffesiynol eraill. Cewch eich arwain yn gelfydd trwy lawlyfr newydd ar hyfforddi i athrawon a’ch cyflwyno i agweddau allweddol ar arfer hyfforddi effeithiol. Bydd pawb yn cael copi i’w gymryd adref.


Dr Nigel Spencer

Dr Nigel Spencer

Dyddiad: 7 Mai 2020
Teitl a dolen cadw lle: Hyfforddi a Mentora’n Ddull Allweddol o Ddatblygu Arweinyddiaeth

Disgrifiad: Mae Nigel yn ôl yn dilyn ei boblogrwydd y tro diwethaf, i archwilio mentrau hyfforddi a mentora yn fanylach. Bydd Nigel yn archwilio sut mae mentrau hyfforddi a mentora wedi gweithio ar wahanol gyfnodau ar y llwybr gyrfa cyfreithiol. Bydd yn archwilio sut mae’r mentrau hyn yn darparu cyfleoedd arweinyddiaeth a hyd yn oed mwy o werth am arian i gwmnïau a’u cleientiaid. Bydd hefyd yn adolygu materion sydd heb eu hastudio mor fanwl megis dyluniad a strwythur rhaglenni dysgu.


Helen Smith

Helen Smith

Dyddiad: 2 Gorffennaf 2020
Teitl a dolen cadw lle: Defnyddio dull y grid naw blwch mewn Hyfforddi ac Arweinyddiaeth

Disgrifiad: Arweiniodd Dr Helen Smith weithdy poblogaidd yn ein cynhadledd yn 2019 ac mae’n dychwelyd i arwain Seminar Arbenigol y Gymdeithas Hyfforddi ym mis Gorffennaf. Fe fydd Helen yn dysgu chi sut i ddefnyddio’r grid naw blwch mewn ffordd arloesol a chydweithredol, a hefyd byddwch yn dysgu strwythur newydd o sgyrsiau sylfaenol i gefnogi datblygiad.


Beth am ymuno â ni?

Cysylltu â Ni