Adborth: Cwestiynau Cyffredin

Yr holl wybodaeth efallai bydd ei hangen arnoch chi ynglŷn â lleisio’ch barn yn Y Drindod Dewi Sant.

Os oes ‘da chi unrhyw gwestiynau am ein systemau adborth, anfonwch e-bost at y Rheolwr Profiadau Myfyrwyr Dros Dro, Estelle.hart@uwtsd.ac.uk

Mae’r CPM yn gyfle i fyfyrwyr sôn am eu problemau a’u syniadau wrth y bobl gywir.
Bydd cynrychiolydd o bob cyfadran yn bresennol ac yn gwneud ei orau i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ac i ddatrys unrhyw faterion cyn iddyn nhw godi.
Bydd cyfle i gynrychiolwyr cyfadrannol ac adrannol roi gair byr am feysydd y maen nhw’n gweithio arnyn nhw a sôn am yr adborth a ddaeth i law ar y diwrnod.

Mae’n bryd i’r staff a myfyrwyr gydweithio i wneud profiadau myfyrwyr yn PCYDDS yn well byth.

Pethau y gallai fod angen i chi eu gwybod am y Gynhadledd Profiadau Myfyrwyr:

 • Yn agored i’r holl gorff myfyrwyr
 • Cynhelir CPMau unwaith y tymor ar bob campws
 • Bydd cyfadrannau a gwasanaethau megis TG a’r llyfrgell wrth law i ateb eich cwestiynau
 • Yn rhan o’n hymrwymiad i gynaliadwyedd, byddwn yn gofyn i chi sut gallwn ni wneud Y Drindod Dewi Sant hyd yn oed yn fwy gwyrdd.
 • Mae’n gyfle i ddweud eich dweud am ddatblygiadau’r dyfodol yn ogystal â rhoi gwybod i ni beth sy’n digwydd ar hyn o bryd

Mae’r Baromedr Myfyrwyr yn arolwg cenedlaethol sy’n rhoi cyfle i chi ddweud wrthym ni beth sy’n gweithio, beth fyddech chi’n ei newid a beth rydych chi’n ei feddwl am eich profiad yn y brifysgol hyd yn hyn.

Mae’r baromedr yn cynnwys pob agwedd ar eich profiad yn PCYDDS o’r croeso a’r cynefino, llety, llyfrgell a beth ddigwyddodd yn yr ystafell ddosbarth.
Gyda chymorth eich adborth chi rydyn ni wedi gallu gwneud newidiadau mawr ar draws yr holl gampysau. Ystafelloedd addysgu sydd newydd eu hailwampio, mynediad rhad ac am ddim at Microsoft Office 365 a signal WIFI cryfach mewn neuaddau i enwi ychydig.

Felly helpwch ni i barhau i wella eich profiad myfyrwyr a chymryd rhan yn yr Arolwg Baromedr Myfyrwyr.

Pethau y mae angen i chi ei wybod am y Baromedr Myfyrwyr:

• Caiff myfyrwyr e-bost sy’n cynnwys dolen i gwblhau’r arolwg yn nhymor yr hydref
• Caiff pob myfyriwr sy’n cymryd rhan gyfle i ennill £1000 neu Apple IPad Mini
• Mae’r arolwg yn rhoi cyfle i wybod ble mae PCYDDS arni o’i chymharu â phrifysgolion ar draws y DU
• Mae’r Baromedr Myfyrwyr yn trafod pob agwedd ar fywyd myfyrwyr

Mae’r Arolwg Cenedlaethol  o Fyfyrwyr (NSS) yn arolwg cenedlaethol annibynnol o israddedigion ar eu blwyddyn olaf.  Mae'r arolwg yn gofyn i fyfyrwyr adfyfyrio ar eu profiadau ar eu cwrs ar draws nifer o feysydd yn cynnwys:

 • Y cyfleusterau rydych chi wedi’u defnyddio
 • Yr addysgu rydych chi wedi’i dderbyn
 • Yr adborth rydych chi wedi’i dderbyn ar eich gwaith
 • Sut mae’ch cwrs wedi’i drefnu
 • Pŵer eich barn fel myfyrwyr

Pam dylech chi gymryd rhan?

Mae’n gyfle gwych i roi adborth ar eich profiadau fel myfyriwr.  Bydd eich adborth yn helpu darpar fyfyrwyr i wneud y dewisiadau iawn ynghylch ble a beth i’w astudio. Mewn llai na 10 munud gallwch chi lunio dyfodol Y Drindod Dewi Sant.

I gael gwybod rhagor - http://www.thestudentsurvey.com/cy/about.php

Mae Arolwg Ymgysylltiad y Deyrnas Unedig (UKES) yn arolwg blynyddol o israddedigion ar gyfer myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant nad ydynt yn cymryd rhan yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS).  

Mae UKES yn rhoi cyfle i chi lunio’ch profiadau yn Y Drindod Dewi Sant drwy roi adborth ar bob elfen ar eich cwrs ac mae’n ein helpu i sicrhau bod pob myfyriwr yn bartner llawn yn ei ddysgu.

Mae UKES hefyd yn caniatáu i ni gymharu’ch profiad a’ch ymgysylltiad â sefydliadau ar draws y DU.

Bydd yn rhoi cyfle i chi roi sylwadau ar:

 • feddwl yn feirniadol
 • gweithio gyda myfyrwyr eraill
 • cynnwys y cwrs
 • sut rydych chi wedi gweithio gyda’r darlithwyr
 • eich datblygiad personol, a
 • chyfle i adfyfyrio ar y pethau rydych chi wedi’u dysgu

Sut mae’r canlyniadau’n cael eu defnyddio?  

Mae’ch adborth yn bwysig iawn i ni a byddwn yn defnyddio canfyddiadau’r arolwg i wella ein cyrsiau, gan sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar y myfyrwyr, ac i wella profiadau myfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant.  

Mae’r Arolwg Profiadau Ôl-raddedigion a Addysgir (PTES) yn arolwg cenedlaethol blynyddol ar gyfer ôl-raddedigion a addysgir.

Mae’n casglu adborth am eich profiadau yng nghyswllt dysgu ac addysgu ac yn caniatáu i ni feincnodi profiadau ôl-raddedigion yn Y Drindod Dewi Sant.  Mae’r arolwg yn canolbwyntio ar adborth ynghylch eich profiad o’r canlynol:

 • Dysgu ac addysgu
 • Ymgysylltu â’ch rhaglen  
 • Asesu ac adborth
 • Trefniadaeth a rheolaeth
 • Adnoddau a gwasanaethau
 • Datblygu sgiliau

Hefyd mae’n ystyried eich cymhelliant dros gymryd y rhaglen a’ch profiad o ymgymryd â thraethawd hir neu brosiect mawr.

Pam dylech chi gymryd rhan?

Mae’ch adborth yn bwysig iawn i ni, ac mae’r wybodaeth a gasglwn yn ein helpu i dynnu sylw at feysydd o arfer da a gwelliannau o fewn eich cwrs, sydd yn ei dro yn caniatáu i ni wella'r profiad dysgu i fyfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant.   

Mae’r Arolwg Profiadau Ymchwil Ôl-raddedigion (PRES) yn arolwg o Ôl-raddedigion Ymchwil ac fe’i cynhelir bob dwy flynedd.  Mae’n casglu adborth am eich profiadau yng nghyswllt dysgu a goruchwyliaeth fel myfyriwr ôl-raddedig yn Y Drindod Dewi Sant.  

Mae’r arolwg yn canolbwyntio ar eich profiad o’r canlynol:

 • Goruchwyliaeth
 • Adnoddau sydd ar gael
 • Cymuned ymchwil
 • Cynnydd ac asesu
 • Sgiliau a datblygiad proffesiynol

Hefyd mae'n archwilio’ch cymhelliant dros gymryd y rhaglen. Mae’r arolwg ar agor i bob myfyriwr yn Y Drindod Dewi Sant sy’n ymwneud ag ymchwil yn cynnwys dysgwyr o bell.  

Pam dylech chi gymryd rhan?

Mae’ch adborth yn bwysig iawn i ni a byddwn yn defnyddio canfyddiadau’r arolwg i wella ein cyrsiau, profiadau dysgu a’r cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant.  

Sicrha’r system cynrychiolwyr cwrs fod eich barn chi am eich cyrsiau yn cael gwrandawiad a bod myfyrwyr yn cael llais am y modd y caiff eu cwrs nhw ei redeg. Undeb y Myfyrwyr sy’n trefnu’r system gyda chymorth y Brifysgol.

Bob blwyddyn academaidd mae gennych chi gyfle i ethol cynrychiolydd myfyrwyr ar gyfer eich cwrs chi, i roi adborth ar unrhyw faterion neu bryderon sy’n gysylltiedig â’r cwrs megis;

 • Problemau cyfathrebu e.e. peidio â chael gwybod am newid amseroedd darlithwyr
 • Problemau marcio/asesu e.e. heb gael adborth clir na digonol ar eich gwaith
 • Manteisio ar adnoddau e.e. cael trafferth defnyddio testunau crai o restr ddarllen eich cwrs

Mae cynrychiolwyr cyrsiau ar gael i sicrhau bod modd i chi fanteisio ar brofiadau dysgu o ansawdd uchel yn Y Drindod Dewi Sant. Bydd eich cynrychiolydd myfyrwyr yn cyfarfod yn rheolaidd â’ch Cynrychiolydd Cyfadran sy’n eistedd ar fyrddau eich cyfadran lle goruchwylir popeth o adnoddau i greu cyrsiau newydd.

Beth yw cynrychiolydd cwrs, a beth mae’n ei wneud?

Bydd eich cynrychiolydd cwrs yn eich cynrychioli chi a’ch cwrs ar bwyllgorau myfyrwyr a staff ar draws y brifysgol, gan godi materion sy’n bwysig i chi ac sy’n effeithio ar eich profiadau dysgu. Mae pwyllgorau staff a myfyrwyr yn gyfarfodydd lle bydd eich cynrychiolydd myfyrwyr yn trafod eich syniadau a’ch barn gyda staff yn eich ysgol chi.    

Bydd eich cynrychiolydd myfyrwyr yn gweithio ar y cyd ag Undeb y Myfyrwyr i wneud newidiadau yn eich cwrs chi ac ar y campws, ac felly mae’n bwysig i chi ddod yn gyfarwydd â nhw a rhoi adborth iddyn nhw ar unrhyw bryderon.  

I ddarganfod rhagor am systemau cynrychiolwyr cyrsiau, sut i fod yn rhan o bethau a phwy yw’ch cynrychiolydd, ewch yma: http://www.tsdsu.co.uk/main-menu/representation/cynrychiolwyr-cwrs-course-reps