Pobl yn y Gymdeithas sydd wedi Ymrwymo i Gydraddoldeb a Pharch

Mae’r Gyfadran Addysg a Chymunedau yn gymuned o ddysgwyr: mae staff a myfyrwyr yn dysgu gyda’i gilydd, gan adeiladu ar eu dealltwriaeth a gwybodaeth drwy agwedd ymchwiliol, dilys a gweithgar a rennir gennym tuag at ddysgu. Rydym yn ymrwymedig i egwyddorion lles a meithrin mewn plant ac oedolion sydd â naws i ddysgu, llwyddo, bod yn wydn a theimlo’n dda amdanyn nhw eu hunain.

Mae holl staff y gyfadran yn ymgymryd ag ymchwil ac ysgolheictod sy’n ymwneud â:

  • Sut mae plant ac oedolion yn dysgu, a beth yw’r ffyrdd gorau o alluogi’r dysgu hwnnw?
  • Sut gall polisïau’r llywodraeth wella bywydau plant ac oedolion?
  • Beth yw cwricwlwm ysgol a phwy sy’n penderfynu ar ei gynnwys?
  • Beth sy’n diffinio ‘cymdeithas gyfiawn a theg’?
  • Beth yw teulu a phwy sy’n penderfynu?
  • Sut mae pobl – yn blant yn bobl ifainc ac yn oedolion – yn cyfathrebu?
  • Beth yw’r hawliau dynol sy’n ymwneud â phlant a beth yw dinasyddiaeth plentyn?
  • Pa grwpiau sydd ar ymylon y gymdeithas a pham?
  • Pa bolisïau a dulliau sydd eu hangen er mwyn cynnwys pawb – mewn ysgolion, mewn gwasanaethau ac yn y gymdeithas yn gyffredinol?

Y cwestiynau sylfaenol hyn, a llawer mwy, yw’r rhai y dylem eu gofyn, eu trafod ac ymchwilio iddynt. Nod y gyfadran yw annog myfyrwyr a staff i ymgymryd â... gofyn, trafod ac ymchwilio i gwestiynau anodd. Rydym wedi ymrwymo i alluogi myfyrwyr i ddatblygu’n raddedigion medrus, creadigol a chyflogadwy a fydd yn gwneud cyfraniad at y gymdeithas ac a ddaw’n ddinasyddion cyfrifol y byd.

Mae’r Gyfadran yn cynnwys yr ysgolion a chanolfannau canlynol, pob un â’i hunaniaeth arbenigol ac unigryw ei hun:

Rydym yn cynnig ystod o raglenni o Raddau Sylfaen i raglenni BA a BSc, MA, MPhil a PhD. Ceir rhaglenni yn arwain at statws athro cymwysedig, ar lefel israddedig (BA Addysg Gynradd gyda SAC) ac ôl-raddedig (TAR Cynradd gyda SAC, yn ogystal â chymwysterau academaidd mewn Astudiaethau Addysg, Astudiaethau Addysg Gynradd, Cymorth Dysgu, Plentyndod Cynnar, Llythrennedd Cynnar , Gwaith Ieuenctid a Chymuned, Seicoleg, Seicoleg Gymhwysol, Cwnsela, Eiriolaeth, Astudiaethau Celtaidd, Astudiaethau Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd, Polisi a Chynllunio Iaith, Cynhwysiant Cymdeithasol, Astudiaethau Cynhwysol ac eraill megis y BA Dwyieithrwydd Cymhwysol sy’n cael ei dilysu ar hyn o bryd.

Ochr yn ochr â chyrsiau gradd traddodiadol, ceir amrywiaeth o raglenni sy’n darparu datblygiad proffesiynol i ystod o weithwyr proffesiynol sy’n ymwneud ag addysg ym mhob cyd-destun ac yn ei ystyr ehangaf: y Dystysgrif Raddedig mewn Datblygiad Proffesiynol, y Dystysgrif Addysg Uwch mewn Sgiliau Cwnsela, y Dystysgrif Addysg Barhaus mewn Cyfathrebu Proffesiynol, Tystysgrif mewn Polisi a Chynllunio Iaith, Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Isdeitlo, y Radd Sylfaen mewn Plentyndod Cynnar, Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Cynhwysol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu. Y tu hwnt i’r rhain, ceir cyfres o raddau MA, gan gynnwys rhai ym meysydd Plentyndod Cynnar, Llythrennedd Cynnar, Gwaith Ieuenctid a Chymuned, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Arfer Cwnsela.

Mae rhaglenni o’r fath yn gadael i’r dysgwr gymryd rhan mewn trafodaethau cymhleth a dadansoddiad beirniadol o bolisïau a damcaniaeth mewn arfer.