Addysg Athrawon

 • Daeth PCYDDS yn 9fed yn y DU o ran boddhad â’r addysgu
 • Cytunodd 100% o fyfyrwyr Gradd Sylfaen Astudiaethau Cynhwysol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu PCYDDS bod staff yn dda am esbonio pethau a’u bod wedi gwneud y pwnc yn ddiddorol.
 • Cytunodd 100% o fyfyrwyr Addysg Gynradd PCYDDS bod y staff yn dda am esbonio pethau.
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn y 10 prifysgol gorau yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Astudiaethau Academaidd mewn Addysg.
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru am foddhad myfyrwyr mewn Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon.

Mae dewis gyrfa addysgu yn rhoi ichi gyfle i wneud gwahaniaeth go iawn i’r byd.

Cewch eich grymuso i roi i bobl ifanc yr arfau sydd eu hangen arnynt i gyrraedd eu potensial gan feithrin eu lles.

Mae’n amser arbennig o gyffrous i fod yn athro. Mae’n bosibl y bydd cenhedlaeth Z yn mynd i yrfaoedd nad ydynt yn bodoli eto ac felly mae’n hanfodol bod ‘sgiliau ehangach’ yn cael eu haddysgu i’w paratoi at fyd y dyfodol. Ymhlith y sgiliau y bydd arnynt eu hangen i lwyddo mae meddwl beirniadol a datrys problemau, cynllunio a threfnu, creadigrwydd ac arloesi, ac effeithiolrwydd personol ac adfyfyrio.

Nod athrawon yr oes sydd ohoni yw datblygu’r myfyriwr cyfan, gan greu dysgwyr uchelgeisiol a medrus, cyfranogion creadigol ac arloesol, dinasyddion moesol a gwybodus ac unigolion iach a hyderus sy’n cyfrannu’n uniogyrchol at gyfoethogi ansawdd eu bywydau a’r byd o’u cwmpas.

Mae yna nifer o lwybrau i mewn i addysgu. Fe allech ddewis ein BA (Anrh) Cynradd gyda SAC israddedig tair blynedd neu TAR Cynradd ac Uwchradd pedair blynedd.

Os hoffech yrfa ym myd Addysg, ond nid ydych yn sicr p’un a oes arnoch eisiau bod yn athro neu beidio ond hoffech gael yr opsiwn hwnnw yn y dyfodol, yna gallech hefyd edrych i mewn i’r llwybr BA (Anrh) Astudiaethau Addysg tair blynedd.


 • Yr hyn roeddwn yn ei garu am Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant oedd bod y darlithwyr yn agored iawn ac yn ysbrydoledig hefyd. Syrthiais mewn cariad gyda dysgu. I mi, mae addysgu’n rhodd.

   

  Sol GoremanoYsgol Gynradd Llanrhidian

 • Roeddwn yn gweithio yn y diwydiant fel Rheolwr Gweithredol Rhanbarthol i gwmni cerbydau a’r rhan o’r swydd roeddwn yn ei charu fwyaf oedd hyfforddi a datblygu pobl a chael y gorau allan ohonynt. Wrth addysgu, roeddwn yn gallu cael y gorau allan o bobl bob dydd.

   

  Sam Hyde Darpar Athro TAR Astudiaethau Busnes, 2017

 • Roeddwn yn fargyfreithiwr o Farcelona lle agorodd ieithoedd lawer o ddrysau. Penderfynais bod arna’i eisiau hyfforddi i addysgu yng Nghymru i roi rhywbeth yn ôl ac rwy’n mwynhau gallu rhannu fy ngwybodaeth.

   

  Guillermo Hidalgo Darpar Athro TAR Ieithoedd Tramor Modern, 2017

 • Bues yn rhedeg busnes am 17 blynedd yn cynnal teithiau hanes ac addysgol fel tywysydd i ‘Planet Wales’. Mae gennyf ddiddordeb mewn hanes ac rwy’n darllen llawer er mwynhad. Gyda chymaint o frwdfrydedd, mae’n hawdd ei addysgu.

   

  Bill O’Keefe Darpar Athro TAR Hanes, 2017

 • Y tro cyntaf i mi wneud mathemateg, cefais D. Roedd fy athro’n anhygoel – cadarn, teg a hawdd siarad ag ef. Roedd yn gwybod y galwn i wneud yn well. Fe wnes i ailsefyll y flwyddyn ac roeddwn yn benderfynol. Rwyf newydd gael gradd fathemateg dosbarth cyntaf a hynny gyda diolch i anogaeth fy athro. Hoffwn weld rhagor o ferched yn gwneud mathemateg a newid nad yw mathemateg yn cael ei ystyried yn ‘cŵl’; i rannu’r ymdeimlad o gyrhaeddiad drwy ddatrys problemau. Gall bawb wneud mathemateg.

   

  Gabrielle Jones Darpar Athro TAR Mathemateg, 2017

 • Mathemateg yw sylfaen popeth sy’n ymwneud â pheirianneg, gydag egwyddorion mathemateg wedi’u mewnosod ynddynt. Roedd yr ysgol uwchradd yn anodd ofnadwy i mi a chefais fy addysgu gam wrth gam gan fy athro a lwyddodd i glirio’r anhawster o’m mhen. Roedd yn ysbrydoledig a gyda’r fath gariad at bwnc, mae’n ysbrydoledig. Wrth addysgu rwy’n dod ag ymchwil diwydiannol a rhwydweithio i gysylltu mathemateg gyda’r byd allanol, y dyfodol ac i ble maent yn myned.

   

  Ademola AgunbiadePeiriannydd Sifil sydd nawr yn Ddarpar Athro TAR Mathemateg, 2017

 • Addysgu yw un o’r galwedigaethau hynny sy’n eich galluogi i newid bywydau. Mae pawb yn cofio’r un athro yna a gafodd effaith arnoch. Ni allwch ddianc rhag crefydd, mae’n rhan greiddiol o gymdeithas. Y mwyaf y gallwn annog goddefgarwch, dileu anwybodaeth a gwybod mwy, y gorau bydd ein cymdeithas. Mae athrawon Addysg Grefyddol yn parchu ei gilydd.

   

  Lauren Slye Darpar Athro TAR Addysg Grefyddol, 2017

Yr Athrofa Logo

Rhodd Addysgu

Dysgwch ragor: Darllenwch Adroddiad Donaldson yma

Pum Rheswm dros Hyfforddi i Addysgu yn Y Drindod Dewi Sant:

 • 1af yng Nghymru am foddhad myfyrwyr mewn Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon – ACM 2017.
 • Mae gennym gyfradd cyflogaeth o 97% rhagorol (DLHE, 2015/16)
 • Rydym yn gyfrifol am gynlluniau peilot rhaglenni newydd ac arloesol o astudiaethau ysgol-seiliedig a datblygiad ac arfer ysgol-seiliedig.
 • Astudiwch 40-60* o gredydau Lefel 7 sy’n gallu cyfrif tuag at eich MA Addysg.
 • Daeth Y Drindod Dewi Sant yn y 10 prifysgol gorau yn y DU am Foddhad Myfyrwyr mewn Astudiaethau Academaidd mewn Addysg.

Ewch i wefan Yr Athrofa

Anelu at Ragoriaeth Digwyddiadau Blynyddol


Llwybrau Israddedig i Addysgu


Llwybrau Ôl-raddedig i Addysgu