Prawf Cyfwerthedd TGAU

Profion Cyfwerthedd

Er mwyn cwblhau rhaglen Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yng Nghymru, rhaid bod gan bob darpar athro y cymwysterau perthnasol. Mae hyn yn cynnwys o leiaf y canlynol:

 • Gradd B neu uwch mewn:
   - TGAU Iaith Saesneg
   - NEU Lenyddiaeth Saesneg
   - NEU Iaith Gymraeg
   - NEU Lenyddiaeth Gymraeg ynghyd â Gradd C neu uwch mewn TGAU Iaith Gymraeg/Saesneg.

A

 • Gradd B neu uwch mewn:
   - TGAU Mathemateg
   - NEU TGAU Rhifedd

Ar gyfer TAR Cynradd gyda SAC yn unig:

 • Gradd C mewn Gwyddoniaeth

Beth yw Profion Cyfwerthedd TGAU?

Os oes gennych radd C mewn TGAU Iaith Saesneg neu Fathemateg ac yn llwyddo agweddau eraill ar y broses ddethol, cewch gynnig ar yr amod eich bod yn cwblhau'r cwrs/cyrsiau cyfwerthedd. Mae'r un peth yn berthnasol mewn Gwyddoniaeth os oes gennych radd D mewn TGAU ar hyn o bryd. Nid yw'r radd cyfwerthedd yn drosglwyddadwy i sefydliadau eraill.

A oes modd i mi gael fy nerbyn heb gymhwyster cyfatebol?

Oes, byddwch yn gallu cymryd rhan mewn gweithdai cyfwerthedd cyn neu yn ystod y rhaglen.  Fodd bynnag, rhaid i chi basio'r prawf cyfatebol er mwyn parhau ar y cwrs.

Mae gen i gymhwyster uwch. Oes angen i mi gael cyfwerthedd o hyd?

Caiff eich sefyllfa'n ei hystyried fesul achos. Cysylltwch â TeacherEd@uwtsd.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth. 

Pa fath o gymorth bydda i'n ei gael?

Byddwn yn darparu deunyddiau ategol i chi a bydd gweithdy(ai) ar-lein gyda'ch tiwtor(iaid) ar gael i'ch helpu i baratoi.

Beth os nad ydw i'n llwyddo?

Byddwn yn darparu cymorth ychwanegol ac os bydd angen, gallwch ail-sefyll eich arholiad.

Faint mae'n ei gostio?

Caiff holl ddeunyddiau'r cwrs eu darparu a'r gweithdai eu cynnwys yn eich ffioedd. 

Hoffwn i ddysgu mwy

Cysylltwch â TeacherEd@uwtsd.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.