Canolfan Addysg Athrawon DOC


Dosbarth Ysgol

Mae’r Gyfadran Addysg Athrawon yn gyfadran newydd, uchelgeisiol a blaengar a fydd yn adeiladu ar draddodiad hir ac uchel ei barch o ddarparu addysg a hyfforddiant athrawon o safon uchel yng Nghaerfyrddin ac Abertawe, traddodiad sy’n ymestyn ar draws tair canrif.

Mae’r Gyfadran yn dwyn ynghyd arferion gorau'r ddau sefydliad gwreiddiol a bydd yn adeiladu ar lwyddiannau cynnar Canolfan Addysg Athrawon De-orllewin Cymru (CAADOC). Sefydlwyd y Ganolfan yn un o dair canolfan ranbarthol yng Nghymru yn sgil adolygiad Furlong ar addysg athrawon yn 2006. Fe’i lansiwyd yn ffurfiol ym mis Gorffennaf 2011 a’i phrif nod yw hyfforddi Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) o safon uchel ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru a thu hwnt.

Mae’r Gyfadran yn cynnig tair prif raglen hyfforddiant ac addysg gychwynnol athrawon (HAGA), sef y rhaglen dair blynedd BA Addysg Gynradd gyda SAC a gyflwynir yng Nghaerfyrddin, a'r ddwy raglen flwyddyn o hyd TAR Addysg Gynradd a TAR Addysg Uwchradd a gyflwynir ar gampws Townhill yn Abertawe.  Cyflwynir y tair rhaglen hyn mewn partneriaeth â mwy na phum cant o ysgolion partner ar draws De, Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Hefyd mae'r Gyfadran yn gartref i'r unig raglen Teach First yng Nghymru - rhaglen i raddedigion sy’n canolbwyntio ar wella cyflawniad addysgol disgyblion o rai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.  Bydd y contract gyda Teach First a Llywodraeth Cymru yn rhedeg yn y lle cyntaf am dair blynedd o 2013/14 ac yn recriwtio oddeutu 150 o athrawon dan hyfforddiant i'r rhaglen.

At ei gilydd mae oddeutu 750 o hyfforddeion yn cael eu hyfforddi ar hyn o bryd i fod yn athrawon ar gampysau’r Brifysgol yn Abertawe a Chaerfyrddin.

Mae gallu’r Gyfadran i gyflwyno’r rhan fwyaf o’i darpariaeth HAGA drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn un o'i chryfderau nodedig a bydd yn ymdrechu i gynyddu’i chynnyrch cyfrwng Cymraeg ymhellach yn y dyfodol er mwyn cefnogi agenda Llywodraeth Cymru ar gyfer creu Cymru ddwyieithog.

Mae’r Gyfadran hefyd yn darparu amrywiaeth helaeth o gyfleoedd ymchwil a datblygiad proffesiynol ar gyfer athrawon wrth eu gwaith ac athrawon newydd gymhwyso ac mae’n gwneud hynny drwy’i Chanolfan Datblygiad a Dysgu Proffesiynol sy’n destun edmygedd.  Ar hyn o bryd mae oddeutu 600 o fyfyrwyr wedi cofrestru ar raglenni megis y Tystysgrifau Graddedig a’r Diplomâu Graddedig mewn Datblygiad Proffesiynol a gyflwynir yng Nghaerfyrddin ac Abertawe, y rhaglen Addysg (MA) a’r graddau MRes, MPhil a PhD yn ogystal â’r rhaglenni TAR (Tystysgrif Addysg i Raddedigion)/Tystysgrif Addysg Broffesiynol mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) a’r MA Datblygiad Proffesiynol, Addysg a Hyfforddiant a gyflwynir oll yn Abertawe.

Mae’r Gyfadran Addysg Athrawon hefyd yn gartref i Gyfadran Gysylltiol y Brifysgol, sef ei chynllun arloesol lle bydd myfyrwyr ôl-16 o oddeutu tri deg o ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach ar draws De a Chanolbarth Cymru yn cael cyfleoedd i astudio modylau Lefel 4.  Mae oddeutu 2200 o fyfyrwyr wedi cofrestru ar fodylau'r Gyfadran Gysylltiol yn ystod y pedair blynedd diwethaf, gan ddarparu cipolwg cynnar ar fywyd mewn sefydliad addysg uwch ar gyfer y myfyrwyr hynny sy’n dymuno dilyn addysg brifysgol.

Mae’r Gyfadran Addysg wedi'i hadeiladu ar sylfeini cadarn, ac mae’n gyfadran ystwyth, sionc, sy’n wleidyddol graff ac yn edrych tua’r dyfodol.  Drwy ddod â chryfderau amlwg staff Abertawe a Chaerfyrddin at ei gilydd, ynghyd â'r hyfforddiant a’r mentora gorau mewn ysgolion sydd i’w cael, mae’n amlwg bod gan y Gyfadran rôl allweddol i’w chwarae wrth gefnogi a gweithredu ystod o bolisïau gan Lywodraeth Cymru sy’n anelu at wella effeithiolrwydd addysg gynradd ac uwchradd ar draws Cymru. 

Mae’r Gyfadran yn dwyn ynghyd arferion gorau'r ddau sefydliad gwreiddiol a bydd yn adeiladu ar lwyddiannau cynnar CanolfanAddysg Athrawon De-orllewin Cymru (CAADOC). Sefydlwyd y Ganolfan yn un o dair canolfan ranbarthol yng Nghymru yn sgil adolygiad Furlong ar addysg athrawon yn 2006. Fe’i lansiwyd yn ffurfiol ym mis Gorffennaf 2011 a’i phrif nod yw hyfforddi Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) o safon uchel ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru a thu hwnt.

Mae’r Gyfadran yn cynnig tair prif raglen hyfforddiant ac addysg gychwynnol athrawon (HAGA), sef y rhaglen dair blynedd BA Addysg Gynradd gyda SAC a gyflwynir yng Nghaerfyrddin, a'r ddwy raglen flwyddyn o hyd TAR Addysg Gynradd a TAR Addysg Uwchradd a gyflwynir ar gampws Townhill yn Abertawe.  Cyflwynir y tair rhaglen hyn mewn partneriaeth â mwy na phum cant o ysgolion partner ar draws De, Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Hefyd mae'r Gyfadran yn gartref i'r unig raglen Teach First yng Nghymru - rhaglen i raddedigion sy’n canolbwyntio ar wella cyflawniad addysgol disgyblion o rai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.  Bydd y contract gyda Teach First a Llywodraeth Cymru yn rhedeg yn y lle cyntaf am dair blynedd o 2013/14 ac yn recriwtio oddeutu 150 o athrawon dan hyfforddiant i'r rhaglen.

At ei gilydd mae oddeutu 750 o hyfforddeion yn cael eu hyfforddi ar hyn o bryd i fod yn athrawon ar gampysau’r Brifysgol yn Abertawe a Chaerfyrddin.

Mae gallu’r Gyfadran i gyflwyno’r rhan fwyaf o’i darpariaeth HAGA drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn un o'i chryfderau nodedig a bydd yn ymdrechu i gynyddu’i chynnyrch cyfrwng Cymraeg ymhellach yn y dyfodol er mwyn cefnogi agenda Llywodraeth Cymru ar gyfer creu Cymru ddwyieithog.

Mae’r Gyfadran hefyd yn darparu amrywiaeth helaeth o gyfleoedd ymchwil a datblygiad proffesiynol ar gyfer athrawon wrth eu gwaith ac athrawon newydd gymhwyso ac mae’n gwneud hynny drwy’i Chanolfan Datblygiad a Dysgu Proffesiynol sy’n destun edmygedd.  Ar hyn o bryd mae oddeutu 600 o fyfyrwyr wedi cofrestru ar raglenni megis y Tystysgrifau Graddedig a’r Diplomâu Graddedig mewn Datblygiad Proffesiynol a gyflwynir yng Nghaerfyrddin ac Abertawe, y rhaglen MA Addysg a’r graddau MRes, MPhil a PhD yn ogystal â’r rhaglenni TAR (Tystysgrif Addysg i Raddedigion)/Tystysgrif Addysg Broffesiynol mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) a’r MA Datblygiad Proffesiynol, Addysg a Hyfforddiant a gyflwynir oll yn Abertawe.

Mae’r Gyfadran Addysg Athrawon hefyd yn gartref i Gyfadran Gysylltiol y Brifysgol, sef ei chynllun arloesol lle bydd myfyrwyr ôl-16 o oddeutu tri deg o ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach ar draws De a Chanolbarth Cymru yn cael cyfleoedd i astudio modylau Lefel 4.  Mae oddeutu 2200 o fyfyrwyr wedi cofrestru ar fodylau'r Gyfadran Gysylltiol yn ystod y pedair blynedd diwethaf, gan ddarparu cipolwg cynnar ar fywyd mewn sefydliad addysg uwch ar gyfer y myfyrwyr hynny sy’n dymuno dilyn addysg brifysgol.

Mae’r Gyfadran Addysg wedi'i hadeiladu ar sylfeini cadarn, ac mae’n gyfadran ystwyth, sionc, sy’n wleidyddol graff ac yn edrych tua’r dyfodol.  Drwy ddod â chryfderau amlwg staff Abertawe a Chaerfyrddin at ei gilydd, ynghyd â'r hyfforddiant a’r mentora gorau mewn ysgolion sydd i’w cael, mae’n amlwg bod gan y Gyfadran rôl allweddol i’w chwarae wrth gefnogi a gweithredu ystod o bolisïau gan Lywodraeth Cymru sy’n anelu at wella effeithiolrwydd addysg gynradd ac uwchradd ar draws Cymru.