Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf CymruYn Datblygu graddedigion sy’n barod i’w cyflogi

Mae Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru yn dod â’r disgyblaethau cyflenwol gwyddoniaeth a chelf at ei gilydd yn ei holl bosibiliadau cymhleth.

O draddodiadau hanesyddol gwydr lliw pensaernïol i dechnoleg flaengar rhwydweithiau cyfrifiadurol seiberddiogelwch, mae’r Athrofa hon yn cynnig cyfle i’w myfyrwyr archwilio potensial arloesol celf a gwyddoniaeth sy’n gyrru ein byd. 

Mae’r Athrofa’n canolbwyntio ar ddatblygu graddedigion sy’n barod i’w cyflogi a all fod yn wneuthurwyr newid yn eu dewis faes astudio. Rydym ni’n CREU, yn ARLOESI ac yn YSBRYDOLI’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr ac arbenigwyr i feddu ar gydwybod emosiynol a chymdeithasol gref i fynd i’r afael â materion ar lwyfan byd-eang.

Two students writing at Swansea College of Art

Ein Lleoliadau

Cyflwynir portffolio cyrsiau Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru ledled rhanbarth De Cymru. Mae ganddi ganolfannau diwylliannol ar gyfer Celf, Dylunio, y Cyfryngau, Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio yn Abertawe, Caerfyrddin a Chaerdydd ochr yn ochr â chyrsiau cyfrifiadura, peirianneg ac adeiladu ar ein campws yn ardal Glannau Abertawe.

Girl working in Laboratory

Ein Tîm Rheoli

Yr Athro Ian Walsh | Deon Gweithredol

Yr Athro Ian Walsh

Professor Ian Walsh

Swydd: Deon Gweithredol
Ffôn: 01792 481282
E-bost: ian.walsh@uwtsd.ac.uk

Amdanaf i

Deon Gweithredol Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru a Phrofost campysau  PCYDDS Abertawe a Chaerdydd
Cyn Ddeon Coleg Celf Abertawe gyda dros 30 o flynyddoedd o brofiad fel dylunydd, academydd ac ymchwilydd.

Mae’n Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau (FRSA) a dyfarnwyd iddo radd PhD yn 2008 ar y teitl ‘meithrin arloesedd mewn dylunio diwydiannol.’ Ar hyn o bryd mae’n Gyfarwyddwr y Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC) ac mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys rôl meddylfryd dylunio mewn byw gyda chymorth a meithrin arloesedd mewn unigolion a sefydliadau.

Yr Athro Mike Fernando | Deon yr Athrofa

Yr Athro Mike Fernando

Mike Fernando

Swydd: Deon yr Athrofa
Ffôn: 01792 481279
E-bost: m.fernando@uwtsd.ac.uk

Amdanaf i

Ar hyn o bryd mae Mike Fernando wedi’i secondio i swyddfa’r Is-Ganghellor i weithio ar fentrau strategol yn rhan o’r ymdrech i sicrhau dyfodol cynaliadwy a meithrin cydnerthedd o fewn y Brifysgol.

Penodwyd yr Athro Fernando yn Ddeon Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (WISA) ym mis Gorffennaf 2019. Cyn hynny, roedd Mike yn Ddeon y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg (FACE).

Mae Mike yn Uwch Gymrawd yr AAU ac yn Beiriannydd Siartredig. Mae’n academydd profiadol ym maes peirianneg, yn ymgynghorydd academaidd ar gyfer addysg drawswladol (TNE) ac yn ymgynghorydd diwydiannol i Electro-Magnetic Compatibility (EMC).

Proffil Academaidd: Yr Athro Mike Fernando

Rob Charters | Deon Cynorthwyol (Partneriaethau Rhyngwladol a Domestig)

Rob Charters

Rob Charters

Swydd: Deon Cynorthwyol (Partneriaethau Rhyngwladol a Domestig)
Ffôn: 01792 484027
E-bost: robert.charters@uwtsd.ac.uk

Deon Cynorthwyol: Partneriaethau Rhyngwladol a Domestig, gyda ffocws ar ddarparu addysg drawswladol (TNE) mewn Celf, Peirianneg Dylunio a chyfrifiadura ar draws nifer o bartneriaethau byd-eang y brifysgol. Cyn Ddeon Cynorthwyol Sicrhau Ansawdd yng Ngholeg Celf Abertawe gydag uwch rolau addysgu, dysgu a rheoli mewn nifer o brifysgolion a Cholegau Celf Annibynnol yn y Deyrnas Unedig.

Gweithio fel artist a ffotograffydd er 1985. Meddu ar radd Meistr mewn Dadansoddi Delweddau a Naratif, a gradd Meistr mewn Ymchwil mewn Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg. Wrthi ar hyn o bryd yn ymchwilio ar gyfer doethuriaeth broffesiynol. Darlithydd gwadd ym mhrifysgolion Wuhan Huaxia, Wuchang Souyi, a Fujian Jiangxia yn Tsieina.

Dr Mark Cocks | Deon Cynorthwyol (Academaidd a Marchnata)

Dr Mark Cocks

Mark Cocks

Swydd: Deon Cynorthwyol (Academaidd a Marchnata)
Ffôn: 01792 481021
E-bost: mark.cocks@uwtsd.ac.uk

Amdanaf i

Deon Cynorthwyol: Academaidd a Marchnata gyda ffocws arbennig ar adnoddau academaidd, darparu gweithdai, iechyd a diogelwch, recriwtio myfyrwyr, a marchnata.

Cyn Ddeon Cynorthwyol Adnoddau: Coleg Celf Abertawe. Medrus o ran Cynllunio Strategol, Rheoli Adnoddau, Dysgu ac Addysgu, Gwella Ansawdd, Datblygu Staff a Marchnata. Gweithio fel artist a gweithiwr proffesiynol ym maes addysg y celfyddydau, yn meddu ar radd Doethur mewn Athroniaeth (PhD) mewn Addysg Ffotograffig ac yn Uwch Gymrawd yr AAA (SFHEA)

Mrs Rhian Pole | Deon Cynorthwyol (Ansawdd a Chyfoethogi)

Mrs Rhian Pole

Rhian Pole

Swydd: Deon Cynorthwyol: Ansawdd a Chyfoethogi
Ffôn: 01792 481150
E-bost: rhian.pole@uwtsd.ac.uk

Amdanaf i

Deon Cynorthwyol: Ansawdd a Chyfoethogi gyda ffocws arbennig ar ofynion archwilio academaidd, darparu arweinyddiaeth academaidd a phroffesiynol gyffredinol o fewn y meysydd sicrhau ansawdd a chyfoethogi profiad dysgu’r myfyriwr. Darlithydd profiadol mewn Cyfrifiadura, yn Aelod Proffesiynol o Gymdeithas Cyfrifiaduron Prydain (MBCS) a Chymrawd Sefydliad Siartredig yr Aseswyr Addysgol (FCIEA).

Dr Gregory Owen | Cyfarwyddwr Academaidd (Peirianneg)

Dr Gregory Owen

Greg Owen

Swydd: Cyfarwyddwr Academaidd (Addysg)
Ffôn: 01792 481000
E-bost: gregory.owen@uwtsd.ac.uk

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Academaidd: Peirianneg ac Amgylcheddau Adeiledig a Naturiol ac aelod o banel dyfarnu’r Academi Addysg Uwch.  Cyn Brif Ddarlithydd Partneriaethau Academaidd a Phrofiadau Myfyrwyr yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg. 

Diddordebau cyfredol yn cynnwys Dysgu ac Addysgu ac Addysg Beirianneg mewn sefydliadau AU. Gweithgareddau ymchwil blaenorol yn cynnwys Peirianneg Rhyngwyneb Gronynnau 316 math o ddur gwrthstaen ac ymchwiliadau nano-raddfa i led-ddargludyddion i ddibenion synhwyro nwy. Meddu ar radd Meistr mewn ffiseg ddamcaniaethol a PhD mewn ffiseg arbrofol ac yn Uwch Gymrawd yr AAU (SFHEA).

Proffil Academaidd: Dr Gregory Thomas Owen

Dr Kapilan Radhakrishnan | Cyfarwyddwr Academaidd (Cyfrifiadura Cymhwysol)

Dr Kapilan Radhakrishnan

kapilan Radhakrishnan

Swydd: Cyfarwyddwr Academaidd (Cyfrifiadura Cymhwysol)
Ffôn: 01792 481154
E-bost: kapilan.radhakrishnan@uwtsd.ac.uk

Amdanaf i

Cyfarwyddwr Academaidd y portffolio Cyfrifiadura Cymhwysol â chyfrifoldebau rheoli staff, cynllunio strategol a gweithredu’r portffolio, datblygu a chyflwyno rhaglenni.

Mae Kapilan yn arbenigwr mewn Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch, mae ganddo PhD mewn Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a nifer o gymwysterau proffesiynol megis CCNA, CEH, CHFI ac mae’n Uwch Gymrawd yr AAU.

Dr Pete Spring | Cyfarwyddwr Portffolio Academaidd (Pensaernïaeth a Dylunio)

Dr Pete Spring PhD, FRSA, FHEA

Pete Spring throwing chair

Swydd: Cyfarwyddwr Portffolio Academaidd: Pensaernïaeth a Dylunio
Ffôn: 01792 481000 Est 4520
E-bost: peter.spring@uwtsd.ac.uk

Amdanaf i

Fel Cyfarwyddwr Portffolio Academaidd ar gyfer Pensaernïaeth a Dylunio, rwy’n rheoli ac yn gofalu am un ar ddeg o raglenni. Rwy’n falch iawn i allu parhau i gyfrannu at ddarlithoedd o fewn y lefelau Sylfaen, israddedig ac ôl-raddedig yn fy mhortffolio, yn ogystal â goruchwylio myfyrwyr MPhil a PhD. Rwy’n mwynhau gallu helpu pob myfyriwr i ddod o hyd i ffyrdd creadigol a heriol o ddeall a gwneud cyfraniadau gwerthfawr o fewn eu dewis yrfaoedd.

Yn fy ngradd PhD mewn Dylunio defnyddiwyd dynameg esblygiadol i archwilio ffyrdd o feithrin rhyngweithiadau buddiol, ac mae fy niddordebau ymchwil cyfredol yn canolbwyntio ar ddod o hyd i ffyrdd o gyfoethogi’r amgylcheddau dysgu i fyfyrwyr a chydweithwyr, i ofyn cwestiynau ond, yn bennaf oll, cael hwyl wrth wneud hynny.

Ymhlith pethau eraill, rwy wrth fy modd yn reidio beic modur ac yn dylunio a gwneud cadeiriau.

Caroline Thraves | Cyfarwyddwr Academaidd (Celf a’r Cyfryngau)

Caroline Thraves

caroline thraves

Swydd: Cyfarwyddwr Academaidd (Celf a’r Cyfryngau)
Ffôn: 01792 481000 Est 3219
E-bost: caroline.thraves@uwtsd.ac.uk

Amdanaf i

Mae Caroline yn gyfrifol am y disgyblaethau academaidd Celf Gain, Darlunio, Ffotograffiaeth, Ffilm, Gemau Cyfrifiadurol, Animeiddio Cyfrifiadurol, Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio. Mae ganddi hefyd MA mewn Addysg a Hyfforddiant Ȏl-orfodol ynghyd ag MSc mewn Astudiaethau Rheoli.

Mae gan Caroline brofiad helaeth o weithio gyda’r diwydiant ar brosiectau cyfnewid gwybodaeth ac mae ganddi hanes o lwyddiant wrth ennill cyllid allanol i gynorthwyo’r diwydiannau creadigol i arloesi, ymchwilio a datblygu. Mae ei phrosiectau blaenorol yn cynnwys prosiect ACT a ariannwyd gan yr UE a hefyd TTP a ariannwyd gan yr UE. Ar hyn o bryd mae Caroline yn Gyfarwyddwr Prosiect Interreg yr UE, Catalyst.

Dyfarnwyd gwobr Cymraes y Flwyddyn i Caroline am ei Gwasanaethau i Addysg yng Ngwobrau Cymraes y Flwyddyn 2019. Hefyd dyfarnwyd iddi wobr y Sunday Times/ WeAreTheCity’s Rising Star 2019 (yn y categori Addysg ac Academia).