UWTSD Home  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Cyfadran Dylunio Cymhwysol a Pheirianneg   -  Academi TG  -  CCNA Llwybro a Switsio

CCNA Llwybro a Switsio

Mae cwricwlwm Llwybro a Switsio CCNA Cisco Networking Academy® wedi’i lunio ar gyfer myfyrwyr sy’n chwilio am swyddi TGCh lefel mynediad neu’n cynllunio dilyn sgiliau TGCh mwy arbenigol.

Mae Llwybro a Switsio CCNA yn trin a thrafod ystod eang o bynciau rhwydweithio, o hanfodion i uwch gymwysiadau a gwasanaethau, gyda chyfleoedd am brofiad ymarferol a datblygu sgiliau gyrfaol. Bydd myfyrwyr yn barod i sefyll arholiad ardystiad Llwybro a Switsio CCNA® ar ôl cwblhau cyfres o dri modwl. Ym mhob modwl, bydd myfyrwyr y ‘Networking Academy™ yn dysgu cysyniadau technoleg gyda chefnogaeth cyfryngau rhyngweithiol a chymhwyso ac arfer yr wybodaeth hon trwy gyfres o weithgareddau ymarferol a ffug sy’n atgyfnerthu eu dysgu.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

CCNA Llwybro a Switsio

Cewch baratoi i gymryd arholiad ardystiad Cisco CCENT  ar ôl cwblhau’r ddau fodwl cyntaf a/neu arholiad Llwybro a Switsio CCNA ar ôl cwblhau pob un o’r pedwar modwl. Rhaid bwcio a thalu am yr arholiadau ar wahân drwy ganolfan brawf Pearson Vue.

Gwnewch gais yma


CADW LLE AR DDIWRNOD AGORED CADW LLE AR DDIWRNOD BLASU CAIS AM WYBODAETH blog cyfrifiadur
E-bost Cyswllt: itacademy@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Dr Kapilan Radhakrishnan

Côd sefydliad: T80

£1,250

Pam dewis y cwrs hwn

  1. Dysgu hanfodion llwybro, switsio, ac uwch dechnolegau i baratoi at arholiadau ardystio CCNA, rhaglenni gradd cysylltiedig â rhwydweithio, a gyrfaoedd lefel mynediad.
  2. Datblygu sgiliau meddwl beirniadol a datrys problemau gan ddefnyddio offer real a ‘Cisco Packet Tracer’.
  3. Cymwys i gael taleb gostyngiad ar gyfer arholiad ardystiad CCNA.
  4. Mae asesiadau wedi’u mewnosod yn darparu adborth ar unwaith i gefnogi gwerthusiad gwybodaeth a sgiliau a gafaelwyd.
  5. Wedi’i addysgu gan staff sydd ag ardystiadau academaidd a diwydiannol perthnasol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Llwybro a Switsio CCNA yn addysgu cysyniadau rhwydweithio cynhwysfawr, o gymwysiadau rhwydwaith i’r protocolau a gwasanaethau a ddarperir i’r ymgeiswyr hynny gan haenau isaf y rhwydwaith. Bydd myfyrwyr yn symud ymlaen o rwydweithio sylfaenol i fodelau rhwydweithio menter a damcaniaeth mwy cymhleth yn hwyrach yn y cwricwlwm.

Pynciau Modylau

Cyflwyniad i Rwydweithiau: Mae’r modwl cyntaf hwn yn y CCNA yn cyflwyno gwahanol bensaernïaeth, modylau, protocolau, ac elfennau rhwydweithio - swyddogaethau sydd eu hangen i gefnogi gweithrediadau a blaenoriaethau cwmnïau Fortune 500 i fanwerthwyr arloesol bach. Cewch hyd yn oed gyfle i adeiladu rhai rhwydweithiau ardal leol syml (LAN) eich hun.  Bydd gennych wybodaeth ddigonol o gynlluniau cyfeiriadau IP, diogelwch rhwydwaith sylfaenol, a gallu perfformio ffurfweddiadau sylfaenol ar gyfer llwybrwyr a switshis. Nid oes angen unrhyw rhagofynion.

Switsio, Llwybro, a Hanfodion Diwifr:  Mae’r modwl hwn yn ffocysu ar dechnolegau switsio a gweithrediadau llwybro sy’n cefnogi rhwydweithiau busnes bach i ganolig, gan gynnwys rhwydweithiau ardal lleol diwifr (WLAN) a chysyniadau diogelwch.  Byddwch yn perfformio ffurfweddiad a datrys problemau rhwydwaith, adnabod a lliniaru bygythiadau diogelwch LAN, a ffurfweddu a diogelu WLAN sylfaenol. Argymell ffyrdd i baratoi: CCNA: Cyflwyniad i Rwydweithiau neu feddu ar wybodaeth gyffelyb. 

Rhwydweithio Menter, Diogelwch, ac Awtomatiaeth: Mae’r trydydd modwl yn y gyfres CCNA yn disgrifio’r dulliau pensaernïaeth ac ystyriaethau sy’n gysylltiedig â dylunio, diogelu, gweithredu a datrys problemau rhwydweithiau menter.  Mae’n trin a thrafod technolegau rhwydwaith ardal eang (WAN) a mecanweithiau ansawdd gwasanaeth (QoS) a ddefnyddir i ddiogelu mynediad o bell gan gyflwyno rhwydweithio a ddiffinnir gan feddalwedd, creu rhith amgylcheddau, a chysyniadau awtomatiaeth sy’n cefnogi digideiddio rhwydweithiau. Gwaith paratoi a argymhellir: CCNA: Hanfodion Switsio, Llwybro, a Diwifr neu feddu ar wybodaeth gyffelyb.

Asesiad

Mae’r Academi Rhwydweithio yn darparu profiad dysgu cyfoethogi a chynhwysfawr trwy’r defnydd o asesiadau ac offer arloesol. Caiff asesiadau ffurfiannol a chrynodol eu hintegreiddio yn y cwricwla a’u cefnogi gan uwch system darparu ar-lein i ddarparu adborth cyfoethog ar unwaith sy’n cefnogi gwerthusiad yr hyfforddwr a’r myfyriwr o’r wybodaeth a’r sgiliau a gaffaelir. Mae rhaglenni Academi Cisco yn cynnig casgliad llawn o asesiadau i gefnogi dysgu yn yr 21ain ganrif: Ffurfiannol, crynodol ac asesiadau Sgiliau ‘Packet Tracer’ Cisco.

Dolenni Cysylltiedig

Achrediadau Proffesiynol

Mae cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus yn cynnig y cyfle i gofrestru gan Gymdeithas Cyfrifiadurol Prydain (BCS) Gweithwyr Proffesiynol TG Siartredig (CITP) ar gyfer statws llawn.

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Nid oes unrhyw rhag-ofynion

Cyfleoedd Gyrfa

Os ydych chi’n hoffi trwsio pethau, dysgu’n gyson ac yn gwerthfawrogi datrysiad coeth i broblemau cymhleth, fe allech chi hoffi swyddi ym maes rhwydweithio. Bod yn barod i gyfleu cynlluniau, cydweithredu gyda chydweithwyr, creu cyllideb ac adeiladu tîm. Mae rhaglen Academi Rhwydweithio Cisco yn eich rhoi ar ben ffordd i gael y swyddi hyn.

Teitl Swydd: Gweinyddwr Rhwydwaith, Dylunydd Rhwydwaith, Peiriannydd Rhwydwaith, Darparwr Datrysiadau

Costau Ychwanegol

Ffi ardystio Diwydiant CCNA sydd tua $200.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau i ddysgu rhagor.