Alumni: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Two Graduates Taking a Selfie

Er yr holl newidiadau sydd wedi digwydd yn y sefydliad dros y blynyddoedd diwethaf, nid yw’ch eich cysylltiad â ni yn dod i ben – mae hyn yn berthynas gydol oes.

Fel cyn-fyfyriwr/wraig o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Lambed, Coleg Prifysgol y Drindod a Metropolitan Aberawe (a’u rhagflaenwyr) rydych yn rhan o gymdeithas hanesyddol sydd wedi derbyn graddedigion ers y bedwaredd ganrif ar bymtheg. 

Rydych, wrth gwrs, yn ymfalchïo yn eich cysylltiad â Llambed, Caerfyrddin ac Abertawe a’r sefydliadau hanesyddol yr ydych yn raddedigion ohonynt. 

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi’i adeiladu ar draddodiadau a gwerthoedd ei sefydliadau blaenorol a gobeithiwn y gwnewch ymuno â ni i ddathlu’r bennod newydd y nein hanes ynghyd â’r effaith bositif y caiff ar Gymru.

Bydd y Brifysgol bob amser yma ar eich cyfer ac fel aelodau o’r Gymdeithas i gyn-fyfyrwyr gallwch fanteisio ar y nifer o wasanaethau a ddarperwn, yn cynnwys:

  • Digwyddiadau aduniad
  • Digwyddiadau celfyddydol
  • Newyddlenni
  • Cyfleoedd swyddi a gwasanaeth gyrfaoedd
  • Digwyddiadau rhwydweithio a busnes

Wrth i’r Brifysgol symud i mewn i gyfnod cyffrous yn ei hanes, ystyriwn bod ein cyn-fyfyrwyr yn rhan bwysig o’r ffordd y gwnawn ddiffinio a chyflwyno ein gweledigaeth i’r dyfodol.  Fel cyn-fyfyriwr/wraig rydych yn lysgennad i’r Brifysgol felly ymfalchïwch yn y sefydliad y mae gennych gysylltiad gydol oes iddo fe, yn yr un modd y mae’r sefydliad yn ymfalchïo yn ei gysylltiad â chi.

Arolwg Hynt Graddedigion

Arolwg cenedlaethol yw’r arolwg Hynt Graddedigion sy’n cipio gwybodaeth am weithgareddau a safbwyntiau graddedigion 15 mis ar ôl iddynt orffen eu hastudiaethau.

Bydd yr holl raddedigion a gwblhaodd gwrs perthnasol yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn yr arolwg, er mwyn helpu myfyrwyr presennol a rhai’r dyfodol i gael syniad o gyrchfannau a datblygiad gyrfaol. Bydd eich ymatebion hefyd yn helpu PCYDDS i werthuso a hyrwyddo ein cyrsiau.


Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol

Mae'n siwr eich bod eisoes yn ymwybodol o Reoliad Diogelu Data Cyffredinol sydd wedi ei sefydlu i warchod eich data personol. Rydym wedi diweddaru ein Polisi Diogelu Data cyn fyfyrwyr er mwyn adlewyrchu’r newidiadau hynny sydd ar gael yma. Gallwch hefyd ddarllen gopi o Bolisi Data Grŵp y Brifysgol ar ein gwefan.


Cadw Cyswllt

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi drwy newyddlenni a chyhoeddiadau i gyn-fyfyrwyr ac fe’ch anogwn i ymgysylltu â’r Brifysgol ar bob cyfle a gewch.

Cadw Cyswllt  Cadw Cyswllt - Alumni Llundain