Ydds Hafan  -  Alumni  -  Alumni Llambed  -  Rhoddwch Nawr

Rhoddwch Nawr

Five students in academic gowns raise their mortarboards in front of a university building.

Diolch i chi am gefnogi Llambed. Bydd pob cyfraniad - waeth pa mor fawr neu fach – yn cael effaith barhaol ar fyfyrwyr Llambed heddiw ac yfory.

Cyfrannu drwy siec, cerdyn credyd neu ddebyd uniongyrchol

I wneud rhodd unigol neu reolaidd, cliciwch ar y botwm isod: 

Cronfa Bwrsari Cymdeithasol Llambed

Mae’r gronfa hon yn darparu bwrsarïau ar gyfer myfyrwyr preswyl newydd o gefndiroedd incwm isel.

Y Gronfa Prosiectau Myfyrwyr

Mae’r gronfa hon yn cefnogi mentrau sy’n cyfoethogi profiad myfyrwyr ar y campws gan gyfrannu’n helaeth at fywyd y campws, trwy ddarparu cymorth ariannol ar gyfer gwibdeithiau, costau teithiau maes, teithiau ymchwil a mwy.

Cronfa arall

Cysylltwch â Gemma Russell ar gemma.russell@uwtsd.ac.uk i’n hysbysu ble yr hoffech i’ch rhodd gael ei chyfeirio

Os hoffech drafod prosiect codi arian, anfonwch e-bost at Gemma Russell ar gemma.russell@uwtsd.ac.uk


Rhodd Cymorth - ar gyfer trethdalwyr cymwys yn y DU

Pan fyddwch yn cyfrannu trwy Rodd Cymorth , gallwn hawlio'n ôl gan Gyllid a Thollau EM y dreth cyfradd sylfaenol rydych eisoes wedi'i thalu ar eich rhodd. Mae hyn yn cynyddu gwerth eich rhodd i ni o 25%, heb unrhyw gost ychwanegol i chi.

Os ydych yn drethdalwr cyfradd uwch, gallwch hefyd hawlio'n ôl y gwahaniaeth rhwng treth cyfradd uwch a chyfradd sylfaenol ar gyfanswm gwerth eich rhodd i'r Brifysgol ar eich ffurflen dreth hunanasesu.