Ydds Hafan  -  Alumni  -  Alumni Llambed  -  Rhoddwch Nawr  -  Cofio Llambed yn eich Ewyllys

Cofio Llambed yn eich Ewyllys

Efallai y byddwch yn dymuno gadael rhodd i’r Brifysgol yn eich ewyllys, gyda’r swm yn cael ei dalu o’ch ystâd ar ôl i chi farw. Mae’r canlynol yn enghreifftiau o gymalau nodweddiadol y gellid eu defnyddio mewn ewyllys, er y dylech nodi’r ymwadiad pwysig ar waelod y dudalen hon.

  1. Rhodd ariannol – rhodd o swm penodol o arian at ddibenion cyffredinol y Brifysgol

“Rhoddaf i Swyddfa Cyn-fyfyrwyr Llambed, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7ED (Rhif Elusen Gofrestredig 1149535) [y swm o £_______].

Fy nymuniad yw cyflwyno'r rhodd er budd y Brifysgol a enwyd, a bod rhwydd hynt gan y Brifysgol ei defnyddio ym mha ffordd bynnag sydd orau ym marn y Brifysgol ar adeg ei derbyn.  Ar ôl cyflwyno'r gymynrodd, bydd derbynneb gan yr Is-Ganghellor neu swyddog awdurdodedig arall yn rhyddhad digonol i'm hysgutorion.”      

  1. Rhodd Benodol – rhodd o eitem(au) penodol at ddibenion cyffredinol y Brifysgol                                

“Rhoddaf [noder manylion yr eitem(au)] penodol] i Swyddfa Cyn-fyfyrwyr Llambed, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7ED (Rhif Elusen Gofrestredig 1149535).

Fy nymuniad yw cyflwyno'r rhodd er budd y Brifysgol a enwyd, a bod rhwydd hynt gan y Brifysgol ei defnyddio ym mha ffordd bynnag sydd orau ym marn y Brifysgol ar adeg ei derbyn.  Ar ôl cyflwyno'r gymynrodd, bydd derbynneb gan yr Is-Ganghellor neu swyddog awdurdodedig arall yn rhyddhad digonol i'm hysgutorion.”

  1. Rhodd Weddilliol – rhodd o weddill yr ystâd i gyd at ddibenion cyffredinol y Brifysgol

“Rhoddaf fy ystâd weddilliol i gyd i Swyddfa Cyn-fyfyrwyr Llambed, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7ED (Rhif Elusen Gofrestredig 1149535).

Fy nymuniad yw cyflwyno'r rhodd er budd y Brifysgol a enwyd, a bod rhwydd hynt gan y Brifysgol ei defnyddio ym mha ffordd bynnag sydd orau ym marn y Brifysgol ar adeg ei derbyn. Ar ôl cyflwyno'r gymynrodd, bydd derbynneb gan yr Is-Ganghellor neu swyddog awdurdodedig arall yn rhyddhad digonol i'm hysgutorion.

  1. Rhodd Weddilliol o ganran o weddill yr ystâd gyfan at ddibenion cyffredinol y Brifysgol

“Rhoddaf _____%  o weddill fy ystâd [cyn/ar ôl tynnu Treth Etifeddiant, os oes unrhyw swm yn daladwy – argymhellir y dylid cael cyngor cyfreithiol arbenigol ynghylch hyn] i Swyddfa Cyn-fyfyrwyr Llambed, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7ED (Rhif Elusen Gofrestredig 1149535).  

Fy nymuniad yw cyflwyno'r rhodd er budd y Brifysgol a enwyd, a bod rhwydd hynt gan y Brifysgol ei defnyddio ym mha ffordd bynnag sydd orau ym marn y Brifysgol ar adeg ei derbyn.  Ar ôl cyflwyno'r gymynrodd, bydd derbynneb gan yr Is-Ganghellor neu swyddog awdurdodedig arall yn rhyddhad digonol i'm hysgutorion.”

Mae’r cymalau a awgrymir uchod yn berthnasol lle bo’r rhoddion i’w defnyddio at ddibenion cyffredinol y Brifysgol fel elusen addysgol.  Os dymunir cefnogi nodau elusennol penodol neu adrannau penodol o fewn y Brifysgol yna gellir ystyried y dewisiadau amgen canlynol:-

 [I gefnogi myfyrwyr]

“Fy nymuniad yw cyflwyno’r rhodd at ei dibenion cyffredinol fel elusen addysgol [A gofynnaf i’r arian gael ei ddefnyddio ar gyfer cymorth ariannol myfyrwyr fel y bo’n briodol ym marn y Cofrestrydd a'r Clerc neu swyddog perthnasol arall ar y pryd.]   Ar ôl cyflwyno'r gymynrodd, bydd derbynneb gan yr Is-Ganghellor neu swyddog awdurdodedig arall yn rhyddhad digonol i'm hysgutorion.”

[I gyfadran/ysgol/adran benodol]

“Fy nymuniad yw i’r rhodd gael ei defnyddio o fewn y [gyfadran/ysgol neu adran] fel y bo’n briodol ym marn Cofrestrydd a Chlerc y Brifysgol neu swyddog perthnasol arall ar y pryd.  Os bydd y [gyfadran/ysgol/adran] a nodwyd wedi dod i ben neu wedi uno â chyfadran, adran, ysgol neu goleg arall neu wedi newid ei henw cyn fy marwolaeth, yna gofynnaf i’r Brifysgol ddefnyddio’r rhodd hon mewn cyfadran, adran neu ysgol arall o fewn y Brifysgol fel y bo’n briodol ym marn y Cofrestrydd a’r Clerc neu swyddog perthnasol arall yn ôl eu doethineb.  Ar ôl cyflwyno'r gymynrodd, bydd derbynneb gan yr Is-Ganghellor neu swyddog awdurdodedig arall yn rhyddhad digonol i'm hysgutorion.”

Os bwriedir i leoliad arbennig elwa, er enghraifft Campws Llambed neu Gaerfyrddin, yna dylid defnyddio’r geiriad a awgrymir ar gyfer cyfadran/ysgol/adran benodol ond gan ei addasu fel y bo’n briodol.

Enghraifft bosibl:-

“Rhoddaf y swm o £10,000 i Swyddfa Cyn-fyfyrwyr Llambed, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7ED (Rhif Elusen Gofrestredig 1149535).

“Fy nymuniad yw i’r rhodd gael ei defnyddio o fewn Cyfadran y Dyniaethau yn Llambed fel y bo’n briodol ym marn Cofrestrydd a Chlerc y Brifysgol neu swyddog perthnasol arall ar y pryd.  Os bydd Cyfadran y Dyniaethau yn Llambed wedi dod i ben neu wedi uno â chyfadran, adran, ysgol neu goleg arall neu wedi newid ei henw cyn fy marwolaeth, yna gofynnaf i’r Brifysgol ddefnyddio’r rhodd hon mewn cyfadran neu ysgol arall o fewn y Brifysgol fel y bo’n briodol ym marn y Cofrestrydd a’r Clerc  neu swyddog perthnasol arall yn ôl eu doethineb.  Ar ôl cyflwyno'r gymynrodd, bydd derbynneb gan yr Is-Ganghellor neu swyddog awdurdodedig arall yn rhyddhad digonol i'm hysgutorion.”


Ymwadiad

Mae’r cymalau a awgrymir uchod yn enghreifftiau o gymalau y gellid eu defnyddio mewn Ewyllys i wneud rhoddion i’r Brifysgol ac mae’n bosibl na fyddant yn briodol ym mhob amgylchiad.  Felly, ni ddylid dibynnu ar y cymalau hyn heb geisio cyngor cyfreithiol arbenigol yn gyntaf, yn enwedig o ran goblygiadau Treth Etifeddiaeth.  Ni fydd y Brifysgol yn atebol i unrhyw berson sy'n defnyddio'r cymalau enghreifftiol uchod heb gymryd eu cyngor cyfreithiol eu hunain.