Hafan YDDS  -  Alumni  -  Cwestiynau Cyffredin Cyn-fyfyrwyr

Cwestiynau Cyffredin Cyn-fyfyrwyr

Sut alla i ymuno â’r Sefydliad Cyn-fyfyrwyr?

Rydych yn rhan o’r gymdeithas cyn-fyfyrwyr yn awtomatig os buoch yn fyfyriwr yn un o’r canlynol:

 • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Prifysgol Cymru Llambed
 • Coleg y Drindod Caerfyrddin
 • Coleg Prifysgol y Drindod
 • Prifysgol Fetropolitan Abertawe (a’i sefydliadau rhagflaenol)

Diweddaru Eich Manylion

O ble y galla i gael copi o’m trawsgrifiad academaidd/tystysgrif gradd?

Gallwch ofyn am drawsgrifiad gan Gofrestrfa Academaidd Y Drindod:

Cais am drawsgrifiad / dystysgrif

Sut alla i gysylltu â’m ffrindiau o’r brifysgol?

O ganlyniad i Ddeddfwriaeth Diogelu Data ni allwn ddatgelu unrhyw gyfeiriadu’n uniongyrchol i drydydd parti. Fodd bynnag, gallwn gysylltu â nhw ar eich rhan.

Dod o hyd I ffrind

Sut alla i drefnu aduniad?

Os hoffech chi drefnu aduniad ar gyfer eich ffrindiau/neuadd/cwrs/clwb neu grŵp blwyddyn, cysylltwch â’r swyddfa cyn-fyfyrwyr. Gallwn roi cyngor i chi ar leoliadau, rhestrau post, llety a gwirio i weld faint o’ch grŵp rydym yn dal i fod mewn cysylltiad â nhw.

O ble y galla i gael cyngor gyrfaol?

Mae cyngor gyrfaol ar gael i holl gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Ei brif bwrpas yw cynorthwyomyfyrwyr i ddynodi eu hamcanion o ran gyrfa, gan ddarparu cymorth a chefnogaeth i’ch galluogi i weithredu’r amcanion hyn.

Sut alla i helpu myfyrwyr presennol?

Mae llwyth o ffyrdd y gall ein cyn-fyfyrwyr helpu’r genhedlaeth bresennol o fyfyrwyr. Yn eu plith mae:

 • Mentora myfyriwr presennol
 • Cynnig lleoliad gwaith
 • Recriwtio myfyriwr / un o’ch cyd- raddedigion i weithio i chi
 • Darparu tystlythyr o’ch amser yn y brifysgol
 • Cyflwyno sgwrs i fyfyrwyr presennol am eich gyrfa
 • Cyfrannu’r defnydd o offer celf/chwaraeon 
 • Gwneud cyfraniad elusengar
 • Gadael rhodd

Os oes gennych ddiddordeb mewn un o’r pethau hyn, e-bostiwch ni yn alumni@uwtsd.ac.uk am fanylion pellach

Oes yna unrhyw ffyrdd y gallaf roi gwasanaethau’n wirfoddol?

Oes! Rydym yn croesawu arbenigedd a gwasanaethau ein graddedigion bob tro. Os teimlwch y gallwch gyfrannu mewn unrhyw ffordd, boed mewn nwyddau, yn ariannol neu drwy roi o’ch amser, cysylltwch â’r Tîm Cyn-fyfyrwyr i drafod sut y gall eich cyfraniad gael yr effaith fwyaf.

Sut alla i wneud cyfraniad?

Mae rhodd yn fuddsoddiad yn ein myfyrwyr presennol a rhai’r dyfodol yn ogystal ag yn y sefydliad ei hun. Bydd pob rhodd a wnewch chi, ni waeth beth y bo’i faint, yn gwneud gwahaniaeth enfawr ac mae eich cefnogaeth yn hanfodol bwysig i’n dyfodol. Gallwch wneud cyfraniad trwy gysylltu â’r Tîm Cyn-fyfyrwyr – alumni@uwtsd.ac.uk