Aduniadau Blaenorol

Aduniadau Blaenorol

reunion-2014-870x580-banner

2014 Aduniad y Cyn-fyfyrwyr
Croesawyd cyn-fyfyrwyr Coleg y Drindod yn ôl i Gampws Caerfyrddin yn ystod penwythnos cyntaf mis Medi eleni.
Roedd hi’n wych gweld cyn-fyfyrwyr y 50au, 60au, 70au a’r 80au oll yn mwynhau cwmni’i gilydd ym mwyty Myrddin, Canolfan Halliwell.

Carmarthen Reunion 2014

Mwynhaodd y gwesteion dderbyniad â diodydd gyda chinio nos rhagorol o gynnyrch lleol i ddilyn. Croesawodd Gwilym Dyfri Jones, Profost Campws Caerfyrddin, bawb yn ôl i’r campws gan nodi’r newidiadau sylweddol sydd wedi digwydd yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf a rhoddodd fraslun o rai o'r cynlluniau cyffrous i'r dyfodol ar draws campysau'r Brifysgol yng Nghaerfyrddin, Llambed, Abertawe, Caerdydd a Llundain.

Roedd y siaradwr gwadd, y Cyngh. Peter Hughes Griffiths ei hun wedi astudio ar gampws Caerfyrddin rhwng 1958 - 1960 ac mae hefyd yn gyn aelod o staff ac yn Gymrawd Anrhydeddus. Bu’n diddanu’r gynulleidfa â straeon am fywyd prifysgol drwy’r degawdau, gan godi nifer o bwyntiau diddorol o gylchgrawn blynyddol Y Derwydd. Roedd y cyfeiriadau at y rheolau caeth yr oedd myfyrwyr y 50au a’r 60au yn glynu atynt yn ein hatgoffa'n fyw iawn am y newidiadau sydd wedi digwydd yma dros y blynyddoedd.

Roedd hi’n wych gweld nifer o'r myfyrwragedd cyntaf i astudio ar y campws yn bresennol yn yr aduniad unwaith eto, ynghyd â pharau a gwrddodd â’i gilydd am y tro cyntaf yn ystod eu cyfnod yn y coleg.  Yn amlwg ni waeth pa gyfnod yr oeddynt wedi astudio yn y coleg, roedd ganddynt atgofion melys am eu hamser yn y Drindod. Pleser hefyd oedd croesawu llawer o fyfyrwyr 1983 a ddaeth i’r aduniad am y tro cyntaf ac sydd eisoes yn cynllunio dod y flwyddyn nesaf gyda hyd yn oed mwy o'u cyfoedion.

Ar ddiwedd nos Sadwrn roedd llawer o'r gwesteion wedi parhau â'u dathliadau yn y llety myfyrwyr.  Roedd nifer bach o’n gwesteion hynaf wedi rhoi cystadleuaeth dda i’r cyn-fyfyrwyr iau, gan bartïo hyd yr oriau mân i gwblhau beth oedd wedi bod yn daith bleserus iawn i bawb, yn cerdded hen lwybrau yn llawn atgofion.

Ddydd Sul ymunodd y gwesteion â Chaplan y Brifysgol, y Parch. Ainsley Griffiths am wasanaeth yn y capel, gyda chinio dydd Sul yn dilyn ym mwyty Myrddin.    

Cynhelir yr aduniad blynyddol unwaith eto'r flwyddyn nesaf yn gynnar ym mis Medi.  Beth am ddechrau meddwl am drefnu grŵp o'ch cyd-fyfyrwyr nawr i ddod i'r aduniad gyda'ch gilydd yn 2015?  

Carmarthen Reunion 2014

Llun: Myfyrwy'r o'r 80'au

Yn ystod dathliadau aduniad cyn-fyfyrwyr Coleg y Drindod, coffawyd un o fawrion y Drindod a Chymru pan gysegrwyd ffenestr liw yn Rhag-gapel Coleg y Drindod er cof am Norah Isaac.  Dyluniwyd a gwnaethpwyd y ffenestr gan yr artist o Gaerfyrddin, Gareth Morgan, ac mae’n darlunio hanes Cristnogaeth yng Nghymru drwy ganolbwyntio ar rai o ffigurau amlycaf y ffydd a fu o bwysigrwydd i’w hanes.  Meddai’r Prifathro, Dr Medwin Hughes “Bu’r Coleg yn awyddus i nodi cyfraniad hynod Norah Isaac nid yn unig i Goleg y Drindod ond hefyd i Gymru.  “Mae’r ffenestr yn deyrnged addas i Norah gan ei bod yn portreadu’r rheiny a fu’n bwysig iddi hi.  Eu cyfraniad hwy i’r ffydd yng Nghymru a ddiffiniodd ei bywyd”.

Yr Hybrach Alun Evans, Dr Medwin Hughes, Y Parchedig Ainsley Griffiths, Gareth Morgan, Mrs Selina Jones, Peter Hughes Griffiths a'r Parchedig Lyn Rees.

Llun:  Yr Hybarch Alun Evans, Dr Medwin Hughes, Y Parchedig Ainsley Griffiths, Gareth Morgan, Mrs Selina Jones, Peter Hughes Griffiths, a’r Parchedig Lyn Rees.

Comisiynwyd yr artist Gareth Morgan i ddylunio’r ffenestr, y gŵr a gafodd y gwaith o ddylunio ffenestr arall sydd i’w chanfod yng Nghapel y Coleg i goffau hanes Llyfr Du Caerfyrddin - ffenestr a gomisiynwyd gan Norah ei hun rai blynyddoedd yn ôl.

Dywedodd Gareth Morgan “. . . Dewisais ddelio gyda’r thema drwy ddyfeisio collage o elfennau symbolaidd ynghyd â ffigurau arwyddocaol sy’n gysylltiedig â thwf Cristnogaeth yng Nghymru.  Trefnais wrthgyferbyniadau rhwng arwynebau o baentio manwl a rhai ‘clir’, rhwng darnau lled dryloyw sydd wedi’u chwythellu â thywod a darnau gwydr hynafol sy’n pefrio yn eu tryloywder.

Dywedodd Gareth Morgan – “Fel elfen addurnol i uno’r paneli, rwyf wedi defnyddio patrymau wedi’u hysbrydoli gan y croglenni sydd yn nodweddu abatai ac eglwysi cynnar Cymru ac sydd wedi goroesi mewn sawl man.  Fy mwriad hefyd oedd y gallai elfennau’r ffenestr awgrymu twf wrth iddynt ymestyn allan o ‘foncyff’ cul ar y gwaelod.  Mae’r arwynebau tryloyw yn caniatáu inni gael cipolwg ar fyd natur y tu allan, a’i dynnu mewn i’r ffenestr.  Mae’r arwynebau hyn hefyd yn caniatáu i bobl bresennol y Coleg, yn ogystal â rhai'r dyfodol, ‘breswylio’ yn y ffenestr a rhannu ei neges.”

Yn ystod y gwasanaeth dathlu cafwyd darlleniadau gan Mr Malcolm Jones a’r Prifathro Dr Medwin Hughes o flaen pregeth Caplan y Coleg, y Parchedig Ainsley Griffiths.  Cafwyd anerchiadau gan Mr Peter Hughes Griffiths a Mr Gareth Morgan a datganiadau cerddorol gan Hannah Owen Griffiths.  Cysegrwyd y ffenestr gan Archddiacon Caerfyrddin, Yr Hybarch Alun Evans.

Roedd Norah Isaac yn enwog drwy Gymru fel awdur, cynhyrchydd dramâu a phrifathrawes gyntaf Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn 1939.  Yn ogystal â bod yn un o ffigurau amlycaf llenyddiaeth Cymru, bu’n ffigwr ganolog i’r Eisteddfod Genedlaethol a fu’n greiddiol i’w bywyd ers yn adroddwraig ieuanc i fod yn Gadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Caerfyrddin yn 1974.  Yn 1988 daeth yn ferch gyntaf i’w dyrchafu yn Gymrawd o’r Eisteddfod Genedlaethol.  Hi sefydlodd yr Adran Ddrama Gymraeg gyntaf yng Nghymru yma yn y Drindod, gan osod seiliau i draddodiad yn y celfyddydau perfformio sy’n parhau hyd heddiw.  Ymysg ei chyn-fyfyrwyr mae Cefin Roberts, Cyfarwyddwr Artistig ‘Theatr Genedlaethol Cymru’, a Peter Hughes Griffiths, cyn-aelod o staff sydd hefyd yn Gymrawd Anrhydeddus o’r Coleg.

Yn ystod y cinio nos, bu'r gŵr gwadd y Parchedig Eldon Phillips yn sôn am hanes rygbi'r Drindod wrth ganolbwyntio ar ein mawrion, yn eu mysg y diweddar Dewi Bebb a ddaeth i'r Coleg fel myfyriwr hanner can mlynedd yn ôl, a Barry John - o bosib un o'r chwaraewyr gorau a welodd y gêm erioed. Enillodd ill dau eu capiau cyntaf i Gymru tra yn y Drindod. Llwyddodd dau o fawrion y Drindod, C. Lynn 'Cowboi' Davies a Horace Phillips i fod yn bresennol yn ystod y cinio nos. Yn bresennol hefyd oedd gweddw Dewi Bebb, Morwen a'i dau fab, Gareth a Siôn. Mae Eldon, sy'n gyn-fyfyriwr ac yn gyn-aelod o staff, yn gaplan i dîm rygbi’r Scarlets yn ogystal â swyddog i'r wasg ar gyfer Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu ar hyn o bryd. Siaradodd Peter Hughes Griffiths ar ran y Prifathro gan nad oedd ef wedi medru bod yn bresennol. Soniodd am un o'i gyd-fyfyrwyr, sef Dewi Bebb a sut fu'n un o ffefrynnau Norah Isaac oherwydd ei dad Ambrose Bebb - un o fawrion llenyddiaeth ein Cenedl. Dywedodd hefyd er nad oedd hi'n hoff o rygbi, pan enillodd Dewi ei gap cyntaf dros Gymru, aeth Norah i wylio gyda balchder mawr.

Dewi Bebb

Llun:  Dewi Bebb

Bu'n noson ysblennydd lle rhannwyd llawer o atgofion rhwng y rhai a oedd yn bresennol.

Dyddiad aduniad blwyddyn nesaf yw 11-13 Medi.

Adroddiad gan Gwen Harris (Morgan gynt)

14 Mai 2008

Gwen Harris (Morgan gynt), Jean Parry-Williams (Morgan gynt), Awen Harries (Jones gynt), Morfydd Morgans (Evans gynt)

Rhai blynyddoedd yn ôl dechreuodd tair o’r merched cyntaf a ddaeth i’r Drindod yn 1957 – Mercia Thomas (Davies gynt), Gillian Jenkins (Gravell gynt) a Gwen Harris (Morgan gynt) – gyfarfod â’i gilydd unwaith y flwyddyn yng Nghaerfyrddin.  Erbyn hyn, mae’r grŵp bach hyn wedi cynyddu ac yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn.

Lluniau: Gwen Harris (Morgan gynt), Jean Parry-Williams (Morgan gynt), Awen Harries (Jones gynt), Morfydd Morgans (Evans gynt)

Ar Ebrill 11eg daeth deuddeg ohonyn nhw at ei gilydd - rhai o Sir Gâr, rhai o Geredigion ac un o Abertawe, yng Ngwesty’r Llwyn Iorwg.  Coffi yn gyntaf, ac amser i ddal lan ar unrhyw newyddion yn enwedig am gyd-fyfyrwyr sydd mewn cysylltiad â nhw neu’n byw yn yr un ardal.

Ar ôl hynny, hel atgofion dros bryd o fwyd gyda lluniau myfyrwyr y Coleg 1957 - 1959, yn dod yn handi i roi wyneb ar unrhyw enw bydd efallai ddim mor gyfarwydd, neu ddim yn dod i’r cof.

Ar ôl llwyddiant mawr aduniad cyn-fyfyrwyr y Drindod y flwyddyn ddiwethaf, penderfynodd y grŵp gyfarfod â’i gilydd yn yr aduniad nesaf yn y Coleg ym mis Medi yn hytrach na chyfarfod ym mis Hydref fel arfer.

Diolchwyd i Mercia Thomas am drefnu’r ystafell yn y Llwyn Iorwg ar gyfer yr achlysur unwaith eto.  Gadawodd y grŵp gan deimlo hanner can mlynedd yn iau ar ôl ychydig o oriau yn chwerthin a chofio'r amser hapus yn y Drindod yn y 1950au a chan edrych ymlaen yn fawr at gyfarfod â rhagor o ffrindiau yn yr aduniad blynyddol ym mis Medi.

Sheila, Gloria, Jean, Catherine, Gwen, Jean, Mercia, Georgina, Morfydd, Jean, Awen, Gill

Lluniau: Sheila, Gloria, Jean, Catherine, Gwen, Jean, Mercia, Georgina, Morfydd, Jean, Awen, Gill

Georgina Thomas (née Davies), Gill Jenkins (née Gravell), Mercia Thomas (née Davies), Gloria Davies (née Gunning)

Lluniau: Georgina Thomas (Davies gynt), Gill Jenkins (Gravell gynt), Mercia Thomas (Davies gynt), Gloria Davies (Gunning gynt)

Jean Jones (née Jenkins), Jean Thomas (née Lloyd), Sheila Evans (née Thomas), Catherine Ramage (née Williams), Georgina Thomas (née Davies)

Lluniau: Jean Jones (Jenkins gynt), Jean Thomas (Lloyd gynt), Sheila Evans (Thomas gynt), Catherine Ramage (Williams gynt), Georgina Thomas (Davies gynt).

Myfyrwyr 1957 yn cwrdd unwaith eto

21 Ebrill 2008

Myfyrwyr 1957

Adroddiad gan Constance Eileen Edwards (King gynt)

Mae bwyty’r Clwb Golff yn Nhrefynwy yn dechrau dod yn fan cyfarfod rheolaidd ar gyfer cinio blynyddol myfyrwyr y Drindod 1957-59. Fel arfer, bu’n achlysur llawn bwrlwm, gyda digonedd o chwerthin a hanesion am ddigwyddiadau’r flwyddyn. Mae croeso i unrhyw un o’r cyfnod ymuno yn y dathliadau a gallwch gysylltu â Marjorie Parsons, Yates gynt, drwy swyddfa’r cyn-fyfyrwyr i gael dyddiad cinio blwyddyn nesaf. Methodd nifer o bobl â mynychu’r digwyddiad a derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth Irene Lau, Pat, Daphne a Mary Rose. Anfonodd pawb eu dymuniadau gorau at Irene, sydd wedi bod yn ddifrifol wael ond sydd yn ymladd brwydr anodd gyda dewrder eithriadol, gan barhau i fynd i bobman a gwneud popeth.

Roedd y mwyafrif wedi mynychu penwythnos Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr yn y Drindod fis Medi diwethaf, a fu’n llwyddiant diolch i ymdrechion Gwen i ddod o hyd i gyn-fyfyrwyr a’u perswadio i fynychu. Fel yr addawyd, dyma rai sylwadau a fydd gobeithio yn annog hyd yn oed mwy o gyn-fyfyrwyr o bob oed i fynychu’r digwyddiad nesaf. Roedd yn well gan bobl roi eu sylwadau yn ddienw er mwyn bod yn fwy naturiol.

“Roedd yr awyrgylch yn wych a’r bwyd yn ardderchog.”

“Roedd yn hyfryd cwrdd â phobl nad oeddem wedi’u gweld ers ein cyfnod fel myfyrwyr, yn enwedig y rhai a ddaeth o bell, a ddywedodd eu bod yn difaru nad oeddent wedi ymwneud â’r gymdeithas ynghynt”.

“Fe wnes i fwynhau’r arddangosfeydd mawr o ffotograffau – gallwn i fod wedi treulio oriau yn edrych arnyn nhw.”

“Roedd y syniad o roi hanner cant o ganhwyllau ar allor y capel yn fendigedig ac roedd uno yn y Cymun ddydd Sul yn hwb ysbrydol.”

“Roedd yn anhygoel pa mor hawdd ydoedd i adnabod pobl ar ôl cymaint o amser, a chyn lleied oedd eu cymeriadau wedi newid.”

“Mae adeiladu a datblygu helaeth ar waith yn y Coleg, er yr hoffwn fod wedi gweld rhai o’r hen ystafelloedd darlithio.”

Wrth ystyried y blynyddoedd i ddod, y teimlad oedd y dylid caniatáu cymaint o amser ag sy’n bosib ar gyfer cymdeithasu anffurfiol. Mae’r mwyafrif yn hapus i siarad a chael hanes hen ffrindiau. Mewn digwyddiadau o’r fath, mae’n ymddangos fel petai pawb yn mynd yn ôl mewn amser felly mae’n brofiad sy’n adfer ieuenctid.

Myfyrwyr 1957

Teimlai nifer na ddylai myfyrwyr unigol gael eu dathlu’n benodol, yn enwedig mewn digwyddiad anffurfiol. Gan fod pobl yn gweithio mewn meysydd yn ddiarwybod i eraill, mae’n amhosib gwybod beth mae pawb wedi’i gyflawni, tra bod tuedd i’r sawl sydd â phersona cyhoeddus gael cryn sylw.  Teimlem mai’r Coleg fel corff corfforaethol ddylai gydnabod a gwobrwyo holl llwyddiannau’r cyn-fyfyrwyr yn eu gwahanol feysydd. Mi wnes i osgoi crybwyll unigolion yn fy araith wedi cinio’r cyn-fyfyrwyr yn fwriadol fel na fyddai neb yn teimlo iddynt gael eu hesgeuluso.

Mwynhaodd pawb y cinio nos Sadwrn yn enwedig ac wrth i fyfyrwyr diweddarach gyrraedd am y penwythnos llawn, teimlwyd mai priodol fyddai parhau yn y blynyddoedd sydd i ddod i drefnu’r byrddau ar gyfer digwyddiadau nos Sadwrn yn ôl blynyddoedd.
Teimlwyd bod Owain ac Eleri wedi gwneud yn dda i gael y gymdeithas ar ei thraed a bu llawer o sylwadau gwerthfawr am eu hymdrechion ar gyfer gwneud y penwythnos yn llwyddiant.  Canmolodd llawer y prif gogydd hefyd.

Roedd nifer o’n blwyddyn ni eisoes yn cwrdd yn gyson a gobeithiwn y bydd grwpiau eraill yn dechrau dod ynghlwm â’r gymdeithas. Mae’n rhaid bod “celloedd” eraill ar hyd a lled y wlad a dylai eu cyfranogiad nhw beri  i benwythnos y cyn-fyfyrwyr dyfu o flwyddyn i flwyddyn.

Aduniad y Cyn-fyfyrwyr 2007

Merched 1957 gyda Is-Gadeirydd Cyngor Y Coleg, Dr John Walters a'r Prifathro Dr Medwin Hughes.

Ar y 15 a'r 16 Medi, cynhaliwyd aduniad yng Ngholeg y Drindod i ddathlu hanner can mlynedd ers i ferched gael eu derbyn i’r Drindod yn 1957.

Ar ddydd Sadwrn, mwynhawyd diwrnod bendigedig gan bawb, a bendithiwyd y cyfan gan dywydd braf. Dechreuodd gweithgareddau’r penwythnos gyda chinio bwffe yng nghwmni Maer Tref Caerfyrddin, lle croesawyd merched arloesol 1957 yn ôl i Gaerfyrddin gyda darn o ryddiaith oedd yn cymharu’r oesau.

Dr Mererid Hopwood gydai gwr Mr Martin Hopwood

Am 2.00 y prynhawn cynhaliwyd gwasanaeth i gofio 1957 yng Nghapel y Coleg dan arweiniad Caplan y Coleg, y Parch. Ainsley Griffiths. Adroddwyd datganiadau gan Mrs Sue Davies, Pennaeth Ysgol Astudiaethau Addysg a Chynhwysiant Cymdeithasol a chyn-fyfyrwraig ei hun a’r Prifathro Dr Medwin Hughes. Cafwyd datganiad cerddorol hyfryd gan Miss Carys Davies, myfyrwraig o’r ail flwyddyn dan gyfarwyddyd ei thiwtor a’i chyfeilydd, Mr Euros Rhys Evans. Dilynwyd y gwasanaeth gan gynulliad arbennig i dderbyn Dr Mererid Hopwood a Mr Peter Hughes Griffiths fel cymrodyr anrhydeddus o’r Coleg i ddiolch iddynt am eu cyfraniad i fywyd y Coleg a’r gymdeithas ehangach. Ms Menna Elfyn gyflwynodd Dr Mererid Hopwood gyda’i anrhydedd a’r Parch. Tom Evans gyflwynodd Mr Peter Hughes Griffiths gyda’i anrhydedd ef. Rhoddwyd cyfarchion gan Is-Gadeirydd Cyngor y Coleg, Dr John Walters.

Mr Peter Hughes Griffiths gydai wraig Mrs Meinir Lloyd

Yn hwyrach yn y prynhawn, bu’r haneswyr Dr Russell Grigg a Mr Conway Davies yn cynnal ‘Myfyrdodau o’r Drindod’ lle gwahoddwyd cyn-fyfyrwyr i recordio’u hatgofion o’r Drindod ar ffilm. Roedd llawer yn cofio’u hamser yn y Coleg fel petai’n ddoe gan dalu teyrnged i’r rhai sydd bellach wedi mynd neu a fethodd bod yn rhan o’r dathliadau. Mi fydd DVD o’r digwyddiad ar gael am £17.50, ac os hoffech gopi cysyllter ag Owain Davies, Swyddog Gweinyddol Marchnata a Chymdeithas y Cyn-fyfyrwyr ar 01267 676767 neu drwy e-bostio - alumni@ydrindoddewisant.ac.uk.

Ar ôl hel atgofion melys, arweiniodd y Prifathro’r gwesteion o gwmpas y Coleg lle ymhyfrydodd cyn-fyfyrwyr ar wedd newidiad y Coleg dros y blynyddoedd a sut y mae’n cynnig cyfleusterau dysgu a chymdeithasol niferus i’r myfyrwyr presennol. Cafodd y gwesteion gyfle hefyd i weld ‘Y Llwyfan’ - y Ganolfan Fentergarwch Ddiwylliannol newydd, gan synnu ar yr adeilad prydferth a’r golygfeydd hyfryd y mae’n cynnig.

Grwp o gyn-fyfyrwyr yn hel atgofion wrth edrych ar hen luniau

Croesawyd Llywydd y Coleg, y Gwir Barch. Carl Cooper i ddweud rhai geiriau ar ddechrau’r cinio nos a gynhaliwyd yn Ystafell Cothi Canolfan Halliwell, cyn i Constance Eileen Edwards (King gynt), llywydd cyntaf y merched ar Gyngor y Myfyrwyr, i ddweud ambell air ar ran y merched cyntaf y Drindod. Yn ei haraith nododd unigrywiaeth ei chenhedlaeth yn hanes y Coleg. Dywedodd “Yr oeddem ni bron y diwethaf i gael unrhyw atgof o’r Ail Ryfel Byd a gyda’r cyntaf i gael ein magu dan y Wladwriaeth Les. ‘Roeddem ni hefyd gyda’r olaf i gael plentyndod yn rhydd o deledu ac o’r herwydd yn weddol hyddysg a’n groyw. Roeddem ni’n cofio dogni ond hefyd ymysg y “teenagers” cyntaf, gyda’n dillad nodedig ein hunain - y jîns, cotiau dyffl, sanau goleuog, gwastau ‘waspie’ a haenau o beisiau wedi ei startsio. Yr oeddem hefyd yn mwynhau’r math o gerddoriaeth yr oedd ein rhieni’n ei gasáu ac yn meddu ar gylchgronau a llyfrau ein hunain gan greu grŵp nodedig o fewn cymdeithas.”

Bu hefyd yn sôn am y camsyniadau a oedd yn gysylltiedig gyda’r merched cyntaf – “Mae chwedlau wedi dechrau mai yn ystod y 1960au y dechreuodd diwylliant ieuenctid a bod menywod cyn y 1970au ddim â diddordeb mewn gyrfaoedd. Yr oedd yr holl ferched a oedd yn fyfyrwyr yn disgwyl gweithio. Y disgwyliad oedd ein bod ni’n dechrau ar yrfa oes.”

Dilynwyd geiriau Mrs Edwards gan y siaradwr gwadd Mr Peter Hughes Griffiths, cyn-fyfyriwr o’r Drindod a dderbyniodd gymrodoriaeth anrhydeddus o’r Coleg yn ystod y prynhawn. Yn ei araith cyfeiriodd at unigolion a chyplau oedd yn bresennol gan atgofio’r amseroedd a fu yn y Drindod.

Fore Sul, cynhaliwyd gwasanaeth yng Nghapel y Coleg dan arweiniad medrus y Parch. Ainsley Griffiths a dilynwyd y gwasanaeth gan ginio Sul dau gwrs. Mynychodd plant y diweddar Canon Brifathro Halliwell - Tom Halliwell a’i wraig Annie, a’i chwaer Nona Rees yn ystod dydd Sul, oedd yn gydnabyddiaeth addas i waith a chof eu tad.

Flwyddyn nesaf, bydd y Coleg yn dathlu 50 mlynedd o fyfyrwyr 1958, pan fu'r chwaraewr rygbi enwog – y diweddar Dewi Bebb yn fyfyriwr yn y Drindod. Mae hefyd cais i geisio denu cymaint o fyfyrwyr ag sy’n bosib o’r 1960au, felly os ydych yn gyn-fyfyriwr o’r Drindod, neu’n gwybod am unrhyw un sy’n gyn-fyfyrwyr, pasiwch y wybodaeth ynghylch yr aduniad.alumni@ydrindoddewisant.ac.uk

Myfyrwyr 1957

08 Mai 2007

1957 Students

Rhai o fyfyrwyr 1957 mewn aduniad diweddar yng Nghlwb Golff Mynwy. Daeth rhai o bell ir aduniad. Dywedodd Constance King, a ddanfonodd y llun, “Cafwyd anhawster mawr cael pawb yn y llun!”

Os ydych chi wedi cael unrhyw aduniadau neu gyfarfodydd yn ddiweddar neu gyda unrhyw luniau o gyn-fyfyrwyr neu ddigwyddiadau yr hoffech eu rhannu gydag eraill ar y wefan, yna cysylltwch gyda mi.

Aduniad Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr 2006

Croesawu ‘nôl...

Croesawyd cyn-fyfyrwyr yn ôl i Goleg y Drindod ym mis Medi eleni ar gyfer yr aduniad cyntaf ers tro byd. Bu’n gyfle i bawb ddod yn ôl i ymweld â’r Coleg a chael cwrdd â hen ffrindiau a chyd-fyfyrwyr a chlywed profiadau ac atgofion eraill. Bu myfyrwyr o’r 1950au, 60au a’r 70au yn bresennol yn y dathliadau, a hyd yn oed un dyn a fu yma yn y 1930au, sef Mr George Head, a ddaeth yr holl ffordd o Pontefract i’r digwyddiad.

Peter Hughes Griffiths, George Head

Yn ffodus i bawb bu’n benwythnos hyfryd gyda gerddi’r Coleg yn eu hysblander yn heulwen olaf yr haf, yn ogystal â’r Gerddi Botaneg y bu rhai’n ymweld â nhw ddydd Sadwrn.

Roedd y gŵr gwadd nos Sadwrn, Mr Peter Hughes Griffiths, ei hun yn gyn-fyfyriwr ac yn gyn-ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, a thrafododd gyhoeddiadau lu'r cymdeithasau niferus sydd wedi bodoli yng Ngholeg y Drindod dros y blynyddoedd. Yn ogystal ag annerch cyn-fyfyrwyr, roedd darlithwyr a chyn-ddarlithwyr yn gwrando hefyd - yn eu plith Dr Geraint Davies o’r Gyfadran Addysg a Hyfforddiant a’r Parchedig J Eldon Phillips – cyn-ddarlithydd Addysg Grefyddol.

Principal Medwin Hughes, Dr Geraint Davies, JT Brian Davies, Alun Caffrey

Ar gyfer y penwythnos trefnwyd arddangosfa fechan o luniau o’r blynyddoedd rhwng y 1950au a’r presennol. Bydd y lluniau yma ar gael ar wefan y Drindod, ac fe’ch croesewir i anfon unrhyw luniau eraill o’ch amser yn y Coleg at Swyddog Gweinyddol Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr.

Disgwylir y bydd mwy o griw yn mynychu'r flwyddyn nesaf i’r aduniad hanesyddol fydd yn dathlu hanner can mlynedd ers i’r coleg agor ei ddrysau i addysgu merched. Bu cyn-fyfyrwraig a fu’n bresennol yn yr aduniad, Gwen Harris, yn un o’r criw cyntaf i astudio yn y Coleg a bu ei hanesion yn ddifyrrwch llwyr gan roi blas o’r dathliadau sydd i’n hwynebu flwyddyn nesaf. Yn wir, dywedodd fod ei blynyddoedd hi yn y Drindod a rhai ei gŵr yn fythgofiadwy gyda theimlad gwirioneddol o fod fel un teulu mawr, a pha mor falch ydoedd nad oedd y teimlad hwnnw wedi newid dros y blynyddoedd.

Reverend J Eldon Phillips   Haydn Daniles, Raymond Sullivan, Morlais Williams, Norman Cunliffe

Cyd-ddigwyddiad wnaeth weddu’n berffaith i’r nos Sadwrn oedd bod prif-leisydd y band ‘P’Tcheaow!’ a ddiddanodd y dorf, hefyd yn gyn-fyfyriwr o’r Drindod. Prawf bod geiriau Gwen yn taro tant.