Yr Athro Medwin Hughes

‌“Addysg yw'r arf mwyaf pwerus y gallwch ei ddefnyddio i newid y byd.”
Nelson Mandela

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant genhadaeth uchelgeisiol. Anelwn at drawsnewid addysg yng Nghymru a thrwy wneud hynny drawsnewid bywydau unigolion a chymunedau sy'n gysylltiedig â ni.

Siarter Frenhinol y Brifysgol yw'r hynaf o unrhyw brifysgol yng Nghymru a Lloegr ar ôl y Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.  Cafodd ein campws yn Llambed ei sefydlu yn 1822 a derbyniodd ei Siarter Frenhinol gan y Brenin Siôr IV yn 1828.  Campws Caerfyrddin oedd canolfan hyfforddi athrawon cyntaf Cymru a sefydlwyd ym 1848 a gallwn hefyd hawlio un o'r ysgolion celf cyntaf yn y DU a sefydlwyd yn Abertawe ym 1853.  Yr wyf yn falch o nodi mai Ei Uchelder Brenhinol, Tywysog Cymru, yw ein Noddwr Brenhinol.

Rydym yn ymfalchïo yn ein hanes a'n cysylltiad ag ef ond yn arbennig oherwydd y ffordd mae wedi dylanwadu arnom gan roi’r pendantrwydd a'r hyder i nu lunio ein dyfodol eu hunain.

Heddiw, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn sefydliad deinamig ac uchelgeisiol gyda champysau ar draws tair sir yng Ngorllewin Cymru yn ogystal ag Academi Llais Ryngwladol Cymru yng Nghaerdydd a champws yn Llundain ar gyfer ein myfyrwyr rhyngwladol.

Mae ein taith drawsnewidiol yn parhau gyda chynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn golegau cyfansoddol o fewn Grŵp y Brifysgol.  Gyd'n gilydd rydym yn creu system newydd o addysg sy'n darparu llwybrau dilyniant o lefel mynediad i astudiaethau doethurol o fewn y rhanbarth. Mae'r cyfleoedd hyn yn cael eu cysylltu i anghenion cyflogwyr ac yn ymateb i anghenion economaidd a chymdeithasol Cymru o fewn cyd-destun byd-eang ehangach.

“Mae myfyrwyr yn ganolog i'n cenhadaeth”

Rydym wedi ymrwymo i roi ein myfyrwyr wrth wraidd ein cenhadaeth drwy ddarparu cwricwlwm dwyieithog perthnasol ac ysbrydoledig, gan ddarparu amgylchedd dysgu cefnogol, buddsoddi yn ein campysau a'n cyfleusterau a sicrhau bod myfyrwyr, o bob cefndir, yn cael y cyfle i gyflawni eu potensial.  Mae Prifysgolion, wedi'r cyfan, yn ymwneud â myfyrwyr, eu profiadau, y cyfleoedd y cânt yma i herio cysyniadau, datblygu fel unigolion a ffynnu.

Ein nod yw datblygu graddedigion ac ymarferwyr adfyfyriol sy'n gallu gwneud gwahaniaeth i gymdeithas. Rydym wedi ymrwymo i ddatblygiad cynaliadwy a'r amgylchedd fel un o'n gwerthoedd craidd. Mae'n thema sy'n cael ei gwau i mewn i'r profiad myfyrwyr sy’n galluogi ein graddedigion i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r priodoleddau i gymryd eu lle, ble bynnag fyddant yn y dyfodol.

"Ymrwymiad i’r Gymraeg ac Addysg Ddwyieithog"

Y mae’r Brifysgol wedi’i hymrwymo i ddatblygiad y Gymraeg a chyfleoedd astudio drwy gyfrwng y Gymraeg a dwyieithog. Mae ein campws yng Nghaerfyrddin yn adnabyddus fel un gadarnleoedd y Gymraeg, lle bu nifer o arweinwyr ein cenedl ym meysydd addysg a’r celfyddydau yn astudio. Bellach, mae’r ddarpariaeth wedi ehangu i feysydd newydd megis Plentyndod Cynnar, Addysg Gorfforol ac Addysg Awyr Agored, Busnes a Dysgu yn Seiliedig ar y Gweithle ynghyd â gradd newydd BA Dwyieithrwydd Cymhwysol (Cymraeg gyda Saesneg).  Mae’r campws hefyd yn gartref i bencadlys y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Theatr Genedlaethol Cymru. Ymfalchïwn yn y cysylltiadau hyn a’r cyfleoedd a ddaw yn eu sgil i’n myfyrwyr a’n staff.

"Prifysgol aml-gyswllt"

Rydym yn credu bod y Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw'r Brifysgol aml-gysylltu; mae cysylltu drwy ystod o bartneriaethau strategol yr ydym wedi'u datblygu ar lefel rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol sy'n gwasanaethu i ysbrydoli ein dysgwyr, staff a’n partneriaid. Mae ein cysylltiadau yn ymestyn i gyflogwyr yn y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol sy'n ein gweithio gyda ni i ddatblygu rhaglenni a gweithgareddau perthnasol i greu gyfleoedd am swyddi a buddsoddiad yn y rhanbarth.

“Troi syniadau yn gyfleoedd go iawn”

Rhaid i brifysgolion hefyd fod yn bwerdai ar gyfer newid economaidd a dyma paham mai PCYDDS yn canolbwyntio ar fentergarwch ac arloesedd, gan annog ein staff a’n myfyrwyr i droi eu syniadau i mewn i gyfleoedd go iawn ac atebion go iawn ar gyfer busnes. Yr wyf yn ymfalchïo yn ein enw da ar gyfer ymchwil gymhwysol ac mae ein gwaith rhyngwladol yn y meysydd Dylunio Cymhwysol a Pheirianneg yn feysydd twf i’r dyfodol. Mae'r Brifysgol wedi gwneud cyflwyniad i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 gan staff sydd â phroffil ymchwil rhyngwladol a byd-eang. Mae'r gwaith yn cwmpasu’r meysydd Celf a Dylunio, Astudiaethau Celtaidd (cyflwyniad ar y cyd gyda'r Ganolfan ar gyfer Astudiaethau Ymlaen Llaw Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru), Y Clasuron, Peirianneg Gyffredinol, Daearyddiaeth, Astudiaethau Amgylcheddol ac Archaeoleg, a Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol.

“Mae buddsoddi yn ein campysau”

Mae rôl prifysgolion o ran meithrin balchder bro yn arwyddocaol wrth iddynt yn ôl eu hanfod ddarparu a chefnogi gweithgarwch diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd. Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant dras nodedig fel sefydliad cymunedol a dinesig.  Mae ein campysau yng Nghaerfyrddin, Llambed ac Abertawe wedi ein galluogi i feithrin cysylltiadau rhagorol ar draws y rhanbarth fel y dethlir y Brifysgol, ei hadnoddau a’i gwasanaethau fel asedau rhanbarthol. Mae ein gweithgareddau yng Nghaerdydd, yn seiliedig ar Academi Llais Ryngwladol Cymru, a’n campus yn Llundain yn parhau’r traddodiadau ardderchog hyn. Ein nod yw creu canolfannau cymdeithasol a diwylliannol lle mae digwyddiadau, gweithgareddau a chyfleusterau yn denu aelodau o’r cyhoedd, busnesau a sefydliadau i fyd y Brifysgol.

Rwy’n falch iawn o nodi bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cais y Brifysgol i brynu naw darn o dir yn y rhanbarth SA1 Abertawe. Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous i'r Brifysgol a bydd yn ein galluogi i wireddu ein gweledigaeth ar gyfer creu campws newydd yn y ddinas, gan uno a dathlu’r gwaith rhagorol a ddatblygwyd dros y blynyddoedd gan Fetropolitan Abertawe wrth iddo edrych ar ei dyfodol o fewn brand Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Bydd y lleoliad ar y glannau yng nghanol y ddinas yn trawsnewid y profiad addysgol ar gyfer staff a myfyrwyr a bydd yn ein galluogi i ddarparu profiad bywiog o’r ddinas ac i gysylltu ein gwaith academaidd ag arloesedd, mentergarwch, busnesau a'r gymuned.

“Cenhadaeth glir”

Rydym yn edrych ymlaen yn hyderus â chenhadaeth glir i drawsnewid bywydau y rhai sy'n elwa o'u cysylltiad â’r Brifysgol hon.

Yr Athro Medwin Hughes
DL DPhil DPS FRSA
Is-Ganghellor