Grŵp PCYDDS

Mae’r Brifysgol yn cydweithio â phartneriaid a llawer o sefydliadau addysgol eraill a chyfundrefnau eraill yn ein hardal leol ac o gwmpas y byd. Yn rhan o Grŵp PCYDDS, mae’r colegau lleol Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn chwarae rhan hanfodol yn ein gweledigaeth i gynnig math newydd o brofiad addysg bellach ac uwch ‘system-seiliedig’ yn ein rhanbarth.

Coleg Sir Gar‌‌   Coleg Ceredigion

Trwy weithio’n agos i sicrhau llwybrau dilyniant i fyfyrwyr o addysg bellach yr holl ffordd i astudiaethau doethuriaeth, ein nod yw creu rhwydwaith dysgu gydol oes i’n myfyrwyr a graddedigion, a fydd yn cael effaith positif ar ein rhanbarth – yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol ac yn economaidd.

Hefyd, mae gennym gysylltiadau cydweithio cryf gyda busnes, y celfyddydau a chyfundrefnau rhanbarthol eraill, a gyda llu o bartneriaid addysg yn fyd-eang. Mae hyn yn galluogi i’n myfyrwyr elwa o brofiad addysg wirioneddol fyd-eang, yma, yng nghalon Cymru.

Bod Yn Rhagorol – Y Coleg Dewisol

Mae Coleg Sir Gâr yn Goleg Addysg Bellach mawr sydd wedi'i leoli ar sawl safle. Mae'r Coleg yn rhan o Grŵp Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Mae'r Coleg wedi ei leoli yn Ne-orllewin Cymru ac mae pum prif gampws ganddo yn Llanelli (Y Graig), Caerfyrddin (Pibwrlwyd a Ffynnon Job), Rhydaman a Llandeilo (Y Gelli Aur). Mae'r campysau yn amrywio o ran eu maint a'u natur ac maent yn cynnig amrywiaeth o bynciau. Mae'r Coleg yn cynnig addysg bellach, dysgu oedolion a'r gymuned, addysg uwch a dysgu yn y gweithle.

Mae gan y Coleg tua 10,000 o ddysgwyr gydag o gwmpas 3,000 ohonynt yn llawn amser a 7,000 ohonynt yn rhan-amser ac mae ganddo dros 900 o ddysgwyr addysg uwch. Mae hefyd yn darparu ar gyfer niferoedd uchel o ddisgyblion ysgol rhwng 14-19 oed (o gwmpas 1000) sydd yn mynychu'r Coleg neu sy'n cael eu dysgu gan staff y Coleg yn eu hysgolion.

Mae gan y Coleg ystod eang o raglenni addysg a hyfforddiant academaidd a galwedigaethol. Mae'r rhain yn amrywio o raglenni cyn-mynediad i lefel ôl-raddedig, ac mae'n darparu gwasanaeth i'r gymuned ddysgu gyfan. Mae hefyd yn cynnig ei ddarpariaeth ar-lein, trwy bartneriaethau mewn lleoliadau cymunedol ac yn y gweithle.Mae gan y Coleg drosiant blynyddol o tua £30m ac mae'n cyflogi dros 850 o staff.

Gall Coleg Sir Gâr helpu cyflogwyr i ddatblygu eu gweithlu trwy asesu eu hanghenion am hyfforddiant a darparu rhaglenni hyfforddi o ansawdd. Gellir teilwra'r rhain i ddiwallu anghenion y busnes gan gynnwys amser a lleoliad yr hyfforddiant. Mae cymorth ymarferol i'w gael hefyd ar ffurf rhaglenni hyfforddi yn y gweithle megis Prentisiaethau Sylfaen a Modern. Yn ogystal, mae arbenigedd ac adnoddau'r Coleg ar gael trwy drosglwyddo gwybodaeth a thechnoleg, i gynorthwyo busnesau i arloesi a datblygu eu cynnyrch.

Mae'r dyfodol yn gyffrous ac rydym yn gobeithio y byddwch yn ymuno â ni i wneud y Coleg hwn yn lle bywiog, pleserus ac ardderchog i ddysgu.

Gwefan Coleg Sir Gâr

Cyflawni Potential, Newid Bywydau – Mae dy ddyfodol yn dechrau yma

Coleg Ceredigion yw’r dewis gorau ar gyfer addysg a hyfforddiant ôl 16 yng Ngheredigion. Fel yr unig goleg Addysg Bellach yn y sir, ymfalchïwn yn

llwyddiant ein myfyrwyr a’r gofal a’r gefnogaeth rydym yn cynnig i’n holl ddysgwr i ‘gyflawni eu potensial a newid eu bywydau’, cenhadaeth sydd wrth galon y coleg. Mae ein hopsiynau cwrs yn eang a llwybrau dilyniant i gyflogaeth ac addysg uwch wedi eu diffinio’n glir. Gwelwn ein uniad cyffrous gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn fodd o wella’r opsiynau hynny ymhellach 

Mae Coleg Ceredigion yn goleg dwyieithog ac mae’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru yn ganolog i ethos y coleg. Rydym yn hybu dwyieithrwydd a dysgu cyfrwng Cymraeg ac yn annog ein myfyrwyr i ddefnyddio’r Gymraeg. 

Pa fath bynnag neu lefel yw’r cwrs galwedigaethol neu academaidd yr ydych yn chwilio amdano, gall Coleg Ceredigion gynnig profiad dysgu arloesol sy’n arwain at ganlyniad cadarnhaol, mewn sefydliad dwyieithog lle mae parch tuag at ein gilydd yn allweddol, a lle rhoddir blaenoriaeth i’r dysgwyr.

Gwefan Coleg Ceredigion