Prifysgol Aml-gyswllt

Adeilad Dewi Caerfyrddin

Mae trawsnewid, hyblygrwydd a’r gallu i ymaddasu yn eiriau cyfarwydd i sefydliadau sy’n gweithio yn y dyddiau heriol sydd ohoni.

Maent hefyd yn eiriau sy’n diffinio’r daith sydd wedi arwain at greu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wrth inni gychwyn ar ein cenhadaeth uchelgeisiol i drawsnewid bywydau’r unigolion a’r cymunedau a wasanaethwn. 

Mae trawsnewid, hyblygrwydd a’r gallu i ymaddasu yn eiriau cyfarwydd i sefydliadau sy’n gweithio yn y dyddiau heriol sydd ohoni; maent hefyd yn eiriau sy’n diffinio’r daith sydd wedi arwain at greu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wrth inni gychwyn ar ein cenhadaeth uchelgeisiol i drawsnewid bywydau’r unigolion a’r cymunedau a wasanaethwn.

Credwn fod Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn “brifysgol aml-gyswllt”.

Fe’i ffurfiwyd trwy uno tair prifysgol – Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan, Coleg Prifysgol y Drindod Caerfyrddin ac yn fwyaf diweddar Brifysgol Fetropolitan Abertawe. Gyda Choleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn ymuno â Grŵp PCYDDS, yn ogystal â’r partneriaethau â darparwyr addysg bellach eraill ac ysgolion, rydym bellach ar flaen y gad o ran cynllunio addysgol yn y rhanbarth.

Rydym wedi ein cysylltu trwy 17 campws mewn lleoliadau gwledig, trefol a dinesig - Sir Gaerfyrddin, Caerdydd, Ceredigion, Llambed, Abertawe a Llundain. Caiff y Grŵp ei gryfhau ymhellach wrth i Brifysgol Cymru uno o fewn y ddwy flynedd nesaf. Mae’r Brifysgol yn adeiladu ar ragoriaeth a threftadaeth ein sefydliadau cychwynnol i yrru cyfundrefn addysg newydd, radical yn ei blaen sy’n mynd i’r afael ag anghenion penodol Cymru gan ddarparu hefyd raglenni sy’n ddeniadol i fyfyrwyr o bob rhan o’r DU ac yn rhyngwladol.

Hyrwyddwn ragoriaeth mewn ymchwil, ysgolheictod, dysgu ac addysgu, a thrwy hynny rydym yn buddsoddi’n sylweddol yn yr economi ac mewn arloesi cymdeithasol; gan gefnogi twf economaidd a datblygiad cymdeithasol a diwylliannol cymunedau yn ein hardal leol a thu hwnt. Rydym yn falch o’r cysylltiadau hyn ond yn fwy na hynny, rydym yn dathlu’r cysylltiadau lu, yn lleol a ledled byd, sy’n gwneud Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn nodedig. Edrychwn ymlaen gyda hyder a chenhadaeth glir i drawsffurfio bywydau’r rhai sy’n elwa o’u cysylltiad â’r Brifysgol hon.

Mae ansawdd profiad y myfyrwyr yn ganolog i’n meddylfryd.

Ein nod yw ysbrydoli unigolion a datblygu graddedigion ac ymarferwyr adfyfyriol a all wneud gwahaniaeth i gymdeithas.

Byddwn yn parhau i ddarparu cyrsiau perthnasol a gyflwynir mewn awyrgylch a fydd yn cefnogi ein myfyrwyr trwy gydol eu gyrfa academaidd, ond ni ddaw ein cysylltiad i ben adeg graddio; ein nodi yw darparu cyfleoedd i’n cyn-fyfyrwyr o ran datblygiad proffesiynol, lleoliadau i raddedigion, mentora, rhwydweithiau a digwyddiadau cymdeithasol sydd o fudd i deulu ehangach PCYDDS ble bynnag y bônt yn y byd. Credwn fod y profiadau a ddarparwn i’n myfyrwyr yn rhan o’u rhaglenni academaidd, ac yn ychwanegol at y rhaglenni hynny, yn eu galluogi i ddatblygu’r ystod o sgiliau a nodweddion y mae galw mawr amdanynt o du cyflogwyr.

Mae sgiliau cyflogadwyedd wedi’u hymgorffori ym mhob un o’n rhaglenni a defnyddiwn ystod o ddulliau yn ein haddysgu, dysgu ac asesu i ddatblygu’r sgiliau hyn. Yn ychwanegol at hyn, mae datblygiad cynaliadwy yn greiddiol i’n cenhadaeth ac i brofiad ein myfyrwyr. Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo dysgu a chyfrifoldeb cymdeithasol sy’n cefnogi "datblygu sy'n diwallu anghenion y presennol heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu’u hanghenion hwythau.” (Comisiwn Brundtland, 1987).

Cydnabyddwn fod profiad y myfyrwyr yn cael ei gyfoethogi’n fawr gan ansawdd yr amgylchedd dysgu a ddarparwn, boed hynny ar gampws neu ar-lein. Rydym yn buddsoddi yn y cyfleusterau a’r gwasanaethau a ddarperir ar ein campws er mwyn sicrhau eu bod yn addas i’r pwrpas. Yn yr un modd, rydym yn buddsoddi yn ein hamgylcheddau ar-lein ac yn y nifer o gyrsiau a ddarperir i sicrhau bod ein myfyrwyr, rhai ohonynt yn astudio ben arall y byd, yn cael y cyfle gorau posibl i lwyddo.

Mae’r datblygiadau newydd ar y campws yn cynnwys buddsoddi sylweddol yn yr ystâd ar draws pob un o’n campysau, yn cynnwys adeiladau newydd a buddsoddiad yn yr isadeiledd i gefnogi dysgu ac addysgu yn yr unfed ganrif ar hugain. Mae'r buddsoddiad sylweddol yn ein campysau yn Abertawe yn cynnwys caffael adeiladau yn ardal boblogaidd SA1 y ddinas ynghyd â cham cyntaf cynlluniau datblygu mawr ar gyfer pentref arloesi, gan gysylltu darpariaeth academaidd y Brifysgol â sector busnes cynyddol y ddinas.

Mae gennym gysylltiadau â chyflogwyr a rhanddeiliaid eraill ar draws y rhanbarth a thu hwnt. Cynigiwn gymorth i fusnesau a diwydiannau trwy ein gwybodaeth a’n harbenigedd, a thrwy ddatblygu graddedigion cyflogadwy.

Cynllunnir ein rhaglenni mewn cydweithrediad ag arweinwyr diwydiant ac mae lleoliadau gwaith ac interniaethau yn elfen graidd o bob cwrs.

Rydym yn adnabyddus am ein gwaith mewn perthynas ag addysg fenter ac entrepreneuriaeth; ymrwymiad a amlygir yn y nifer o gwmnïau newydd a gychwynnwyd gan raddedigion ac sydd â chysylltiad o hyd â’r Brifysgol.

Yn ogystal â’n rhaglenni sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant, rydym yn datblygu nifer o ganolfannau arloesi ymchwil amlddisgyblaethol, a sefydlwyd i drosglwyddo gwybodaeth. Mae ein harbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol yn cynnwys y diwydiannau creadigol, peirianneg, profion anninistriol, logisteg a chludiant, a thorri a saernïo. Mae ein galluoedd ymchwil a hyfforddiant yn cynorthwyo cwmnïau bach a mawr yn cynnwys y Weinyddiaeth Amddiffyn, TATA Steel a Belron, i enwi ond rhai. Trwy ein darpariaeth addysg bellach yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, rydym wedi ein cysylltu â thros 800 o gyflogwyr, sy’n rheoli ac yn cynnal nifer o brosiectau rhanbarthol, cenedlaethol a thrawswladol ar draws ystod eang o sectorau. Mae ein Hathrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith, sydd wedi ennill gwobrau am ei gwaith, yn arloesi yn y maes o ddarparu rhaglenni dysgu hyblyg, ymatebol.

Ar hyn o bryd mae’n cynorthwyo deuddeg awdurdod lleol fel rhan o’r Cynllun Porth Agored. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat i ddatblygu gweithwyr proffesiynol tra medrus, dwyieithog ar gyfer gyrfaoedd o fewn amrywiaeth o ddisgyblaethau yn cynnwys plentyndod cynnar, addysgu a chynhwysiant cymdeithasol yn ogystal â’r celfyddydau creadigol a pherfformio.

Mae rôl prifysgolion o ran meithrin balchder bro yn arwyddocaol wrth iddynt yn ôl eu hanfod ddarparu a chefnogi gweithgarwch diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd.

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant dras nodedig fel sefydliad cymunedol a dinesig. Mae ein campysau ar draws y rhanbarth yn dileu rhwystrau rhwng coleg a thref fel y dethlir y Brifysgol, ei hadnoddau a’i gwasanaethau fel asedau rhanbarthol. Mae ein campysau’n ganolfannau cymdeithasol a diwylliannol lle mae digwyddiadau, gweithgareddau a chyfleusterau yn denu aelodau o’r cyhoedd, busnesau a sefydliadau i fyd y Brifysgol.

Mae arbenigedd y Brifysgol yn darparu llwyfan sy’n ein galluogi i ffurfio perthynas ddwy ffordd gynaliadwy sy’n cysylltu myfyrwyr, staff a’n cymunedau ac sydd o fudd inni gyd. Drwy ein rhaglenni academaidd ac ystod o weithgareddau a ddarperir mewn ysgolion a lleoliadau yn y gymuned, rydym yn ehangu mynediad i addysg uwch ac yn annog cyfranogiad gan grwpiau a dangynrychiolir.

Mae ein Cyfadran Gysylltiol, gweithgareddau Cyswllt Ysgolion/Colegau a gweithgareddau Ymgyrraedd yn Ehangach yn galluogi pobl ifanc i ymwneud ag addysg uwch o flwyddyn 6 i flwyddyn 13. Mae ein prosiectau blaengar yn y Dyniaethau, yn ogystal â’r Celfyddydau Creadigol a Pherfformio, yn darparu dulliau difyr ac amlddisgyblaethol i chwalu’r rhwystrau i addysg; mae ein rhwydweithiau cymunedol helaeth yn annog cyfranogiad mewn addysg uwch a datblygiad proffesiynol fel rhan o’n hethos o ddysgu gydol oes.

Mae ymchwil yn sail i weledigaeth y Brifysgol i drawsnewid, llunio a datblygu'r dyfodol.

Mae rhagoriaeth ymchwil gyfredol mewn Archaeoleg, Celf a Dylunio, y Clasuron, Astudiaethau Celtaidd, Peirianneg, yr Amgylchedd ac Astudiaethau Crefyddol yn sylfaen ar gyfer ymchwil ac arloesi mewnol amlddisgyblaethol. Byddwn yn adeiladu ar ganolfannau rhagoriaeth cynaliadwy a ddatblygwyd i sicrhau effaith ac i wella cyfalaf cymdeithasol, diwylliannol a ffisegol. Bydd themâu traws-bynciol megis addysg, dylunio, yr amgylchedd, busnes, cynaliadwyedd, treftadaeth ac iechyd a lles yn hwyluso cydweithio yn y Brifysgol, yng Nghymru a thu hwnt. Bydd ei chenhadaeth drefol a gwledig yn datblygu gwybodaeth newydd i lywio trafodaethau ehangach, yn enwedig ar gydraddoldeb, cynhwysiant a chyfiawnder cymdeithasol.

Yn unol â'i model addysgol, bydd ymchwil cymhwysol yn atgyfnerthu rôl leol, ranbarthol a chenedlaethol y Brifysgol o ran trosglwyddo gwybodaeth a darparu marchnadoedd nodedig ar gyfer menter, arloesi a buddsoddi. Bydd y Brifysgol yn darparu amgylchedd ymchwil o ansawdd uchel o ran staff, adeiladau, cyfleusterau a chyfarpar ac yn buddsoddi mewn meysydd o gryfder ymchwil i ddatblygu ymhellach ei phroffil rhyngwladol. Bydd hefyd yn cefnogi ac yn meithrin disgyblaethau ymchwil newydd gan helpu’r meysydd hyn i adeiladu màs critigol ac ehangu ei darpariaeth o addysgu sy’n seiliedig ar ymchwil. Bydd ysgolheictod, ymchwil, arloesi, menter a masnacheiddio yn ymateb i ysgogwyr polisi CCAUC, Llywodraeth Cymru a’r DU a pherthnasau newydd â busnes a diwydiant. O ganlyniad, bydd ymchwil y Brifysgol yn ymestyn yn eang ac yn cael effaith, gan arwain o ganlyniad at gynnydd mewn incwm ac adennill gorbenion, yn ogystal â denu rhagor o fyfyrwyr rhyngwladol ac ôl-radd

Mae’r Brifysgol yn chwarae rôl nodedig yn nhreftadaeth ddiwylliannol Cymru. Mae ein cenhadaeth, ein cymeriad addysgol a’n portffolio academaidd yn dyst i’n pwysigrwydd strategol ar lefel genedlaethol o ran cyfrannu at yr agenda hon.

Gennym ni mae’r anrhydedd o fod â’r Siarter Frenhinol hynaf o blith holl sefydliadau addysg uwch Cymru; ni oedd y ganolfan addysg athrawon gyntaf yng Nghymru a gallwn hefyd honni bod gennym un o ysgolion celf hynaf y DU sy'n parhau i gynhyrchu arlunwyr rhyngwladol blaenllaw.

Fel y ganolfan addysg athrawon gyntaf yng Nghymru mae cyfraniad y Brifysgol i addysg wedi bod yn sylweddol dros 190 o flynyddoedd. Mae gan ein portffolio o raglenni yn y Dyniaethau, y Celfyddydau a Pheirianneg gysylltiadau cryf â threftadaeth ddiwylliannol a diwydiannol Cymru.

Mae cyswllt anorfod rhyngom a thirwedd Cymru sydd wedi ysbrydoli nifer o’n rhaglenni ac sy’n eu gwneud yn unigryw.

Rydym yn gweithio’n helaeth gyda phartneriaid rhanbarthol i sicrhau ein bod yn creu effeithiau economaidd a chymdeithasol trwy berfformiadau a’r celfyddydau gweledol. Mae Academi Llais Ryngwladol Cymru, dan Gyfarwyddiaeth Dennis O’Neill a’r Fonesig Kiri Te Kanawa yn Llywydd Anrhydeddus, yn denu myfyrwyr o bob cwr o’r byd i astudio yng nghanolfan y Brifysgol yng Nghaerdydd.

Rydym yn falch o’n rôl fel un o’r prif ddarparwyr addysg uwch ddwyieithog sydd â phortffolio o raglenni sy’n gysylltiedig â chyfleoedd am swyddi. Trwy ddulliau arloesol a rhyngddisgyblaethol o gyflwyno ein cwricwlwm rydym yn chwilio am ragor o gyfleoedd a marchnadoedd i ddathlu a hyrwyddo ein treftadaeth a’n diwylliant nodedig.

Mae’r Brifysgol yn gatalydd ar gyfer newid trawsffurfiol yn Ne Orllewin Cymru.

Rydym wedi datblygu cysylltiadau helaeth fel rhan o’r grwp sector deuol sy’n cynnig model rhanbarthol ar gyfer datblygu a darparu llwybrau dysgu integredig a fydd yn trosgynnu ffiniau addysgol ac yn sicrhau dilyniant rhanbarthol.

Drwy gydweithio â’n colegau addysg bellach, ysgolion, awdurdodau lleol a chyflogwyr yn y rhanbarth, rydym yn datblygu darpariaeth sy’n berthnasol i anghenion Cymru a’i chymunedau. Mae’r Brifysgol yn darparu cwricwlwm nodedig ac unigryw sy’n gysylltiedig â chyflogaeth ac sy’n rhoi pwyslais ar gyflogadwyedd a chynaliadwyedd ein graddedigion.

Rydym yn datblygu nifer o academïau allweddol, mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, i fwrw ati â blaenoriaethau strategol yn ymwneud â datblygiad diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd a fydd o fudd, nid yn unig i'r rhanbarth, ond hefyd i anghenion ehangach Cymru.

Mae’r rhain yn cynnwys Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith sy’n datblygu ein gwaith arobryn yn y maes hwn ac yn cysylltu â sefydliadau sector cyhoeddus ar draws Cymru, y Sefydliad Iechyd Gwledig mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Academi Treftadaeth Cymru i gefnogi twristiaeth a threftadaeth o fewn y rhanbarth, y Gyfadran Gysylltiol i gryfhau’r llwybr di-dor i fyfyrwyr o fewn ysgolion uwchradd a Cholegau AB, yn ogystal â’r Ganolfan Entrepreneuriaeth Greadigol sy’n cefnogi staff, myfyrwyr a busnesau newydd trwy wella’u sgiliau a’u galluoedd mewn arloesi busnes. Rydym hefyd wedi lansio Canolfan Cymru ar gyfer Tegwch mewn Addysg fel menter ar y cyd â Phrifysgol Cymru i ddwyn ynghyd llunwyr polisi, ymchwilwyr ac ymarferwyr i fynd i’r afael â’r heriau sy’n gysylltiedig ag anfantais addysgol yng Nghymru.

Mae gennym ‘wreiddiau lleol, ond cysylltiadau byd-eang’, gan hyrwyddo dinasyddiaeth fyd-eang ag addysg ar gyfer datblygiad cynaliadwy.

Ein nod yw bod mewn sefyllfa i fanteisio’n llawn ar farchnadoedd newydd a datblygol ar gyfer addysg ryngwladol a datblygu ymhellach ein rhwydweithiau trawswladol ar gyfer symudedd dysgwyr ac ymchwil.

Mae ein harlwy i fyfyrwyr rhyngwladol yn cynnwys cyfleoedd i astudio’r ystod o raglenni israddedig ac ôl-raddedig ar ein campysau yng Nghymru yn ogystal â phortffolio cynyddol i gyfoethogi’r ystod o raglenni Busnes a gynigir i fyfyrwyr rhyngwladol yn unig ar ein campws yn Llundain.

Mae ein cysylltiadau rhyngwladol yn ymestyn ar draws y byd a’n gweithgareddau yn hyrwyddo rhyngwladoli profiad y myfyrwyr, trwy annog myfyrwyr rhyngwladol i astudio yma, a hefyd annog myfyrwyr cartref i gymryd rhan yn yr amrywiol gyfleoedd a gynigir i astudio dramor ac ar gynlluniau cyfnewid.

Yn ogystal, rydym yn datblygu academïau pwnc rhyngwladol a thrwy’r rhain byddwn yn cynnig llwybrau dysgu cyfunol a dysgu o bell mewn amryw ddisgyblaethau i fyfyrwyr o bob cwr o’r byd. Rydym hefyd yn archwilio partneriaethau cydweithredol newydd a mentrau ar y cyd â sefydliadau eraill mewn gwledydd penodol. 17 Cysylltiadau â’r Byd

Mae gwerthoedd craidd y Brifysgol yn deillio o’n cenhadaeth a’n gweledigaeth sy’n canolbwyntio ar y dysgwr, ac maent yn cael eu mynegi a'u hymestyn drwy hyrwyddo saith thema gynllunio allweddol:

Cydweithredu

drwy sefydlu ystod o berthnasau strategol ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. Bydd gan rwydweithiau o’r fath y potensial i ysbrydoli ein dysgwyr, ein staff a’n partneriaid i greu dyfodol newydd, cyffrous ar gyfer dysgu.

Cynwysoldeb

drwy roi dysgwyr yn gyntaf a hybu dysgu gydol oes heb rwystrau; a chefnogi myfyrwyr o bob cefndir ac ar bob cam yn eu haddysg.

Cyflogadwyedd a Chreadigrwydd

drwy feithrin sgiliau entrepreneuraidd, ymchwiliol, creadigol a sgiliau mentro ein dysgwyr, gallwn gynnig rhaglenni addysgol sy’n caniatáu i’n myfyrwyr gael y cyfle gorau i ddod o hyd i waith ac i ddatblygu eu sgiliau trosglwyddadwy.

Datblygu Cynaliadwy

drwy ddulliau system-seiliedig o gyflwyno llwybrau addysg ystyrlon a pherthnasol, byddwn yn hyrwyddo dysgu a chyfrifoldeb cymdeithasol sy’n cefnogi "datblygu sy'n diwallu anghenion y presennol heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu’u hanghenion hwythau.” (Comisiwn Brundtland, 1987).

Cymru a’i Chymeriad Arbennig

drwy ddathlu asedau a threftadaeth ieithyddol a diwylliannol arbennig Cymru.

Y Cysyniad o Ddinasyddiaeth fyd-eang

drwy ddatblygu gweithgareddau a chyfleoedd rhyngwladol pellach i’n dysgwyr, ein staff a’n partneriaid.

Ymchwil a’i effaith ar bolisïau

drwy sicrhau bod gweithgarwch a chanlyniadau ein hymchwil yn dylanwadu ar sylfaen dystiolaeth polisïau a ddatblygir yng Nghymru a thu hwnt.

Ein Cenhadaeth

Trawsnewid Addysg… Trawsnewid Bywydau