Addysg Ysbrydoledig

Ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant mae’r ffocws ar ymgorffori fframwaith addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy (ADC) yn ein Cyfadrannau.

Gan ddefnyddio ymagwedd gyfannol ac integrol sy’n sicrhau nad yw’r pwyslais yn unig ar gynnwys y modylau a’r rhaglenni astudio gwahanol a gynigir ym mhob Cyfadran, ein nod yw darparu profiad dysgu ac addysgu cwbl gynaliadwy. Ein harwyddair yw:

Nid beth a addysgir ond sut y’i haddysgir!

I gael manylion pellach, neu am fwy o wybodaeth am sut mae ein cyfadrannau’n ymgorffori’r agenda gynaliadwyedd, cysylltwch â ni.

Diffiniad o 'Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy' (ADC)

Mae'r Brifysgol yn diffinio ADC yn ei ystyr ehangach, h.y. gan gydnabod yn fwriadol ac yn ymwybodol yr angen am gydbwysedd rhwng cymdeithas, economi ac amgylchedd i gyfrannu at les unigolion a'r gymuned a lleihau ein hôl troed ecolegol. 

Pum Ymagwedd Bedagogaidd Hanfodol UNESCO:

 • Syniadau ar gyfer y dyfodol (Futures Thinking)

  Mae Futures thinking yn ymwneud â phobl yn dychmygu’r weledigaeth y byddent yn ei ffafrio ar gyfer y dyfodol. Mae’n golygu archwilio tybiaethau a dealltwriaethau a dehongliadau ystyrlon o ddatblygu cynaliadwy. Mae’r broses hon o amgyffred y dyfodol yn arwain pobl i gymryd perchnogaeth a chyfrifoldeb am ddyfodol mwy cynaliadwy.
 • Meddwl yn Feirniadol a Chreadigol

  Mae meddwl yn feirniadol a chreadigol yn galluogi pobl i archwilio ffyrdd newydd o feddwl a gweithredu, gwneud penderfyniadau gwybodus, a chreu dewisiadau gwahanol yn lle dewisiadau cyfredol. Mae’n golygu adfyfyrio ar y modd mae pobl yn cydberthyn, yn deall gwahaniaethau diwylliannol ac yn creu ffyrdd gwahanol o fyw gyda’i gilydd.
 • Cyfranogi a Dysgu Cyfranogol

  Mae angen ennyn pobl i adeiladu dyfodol cynaliadwy gyda’i gilydd. Mae’n hanfodol ennyn rhanddeiliaid a chymunedau amrywiol, gan eu bod yn cynnig ac yn gwerthfawrogi systemau gwybodaeth a safbwyntiau gwahanol. Mae’r broses o gyfranogi hefyd yn bwysig i greu perchnogaeth a grymuso.
 • Meddwl yn Systemig

  Mae meddwl yn systemig yn hanfodol i ddatblygu cynaliadwy, oherwydd profwyd nad yw ymagweddau tameidiog yn gweithio – yn hytrach maent yn datrys un broblem ac yn creu problemau eraill. Ar gyfer datblygu cynaliadwy mae angen ymagweddau sy’n mynd y tu hwnt i ddadansoddi yn nhermau ‘datrys problemau’ a/neu ‘achos-effaith’.

 • Partneriaethau

  Mae partneriaethau yn rym sy’n ysgogi newid. Maent yn grymuso pobl a grwpiau i weithredu, i gymryd rhan yn y broses benderfynu ac i feithrin gallu ar gyfer datblygu cynaliadwy. Mae partneriaethau rhyngddiwylliannol ac amlsectoraidd yn enwedig yn cael eu hamlygu’n aml fel rhai sy’n hanfodol mewn ymagweddau Addysg ar gyfer Cynaliadwyedd.