Y Pwyllgor Cynaliadwyedd

Mae'r Pwyllgor Cynaliadwyedd yn canolbwyntio ar yr hyn mae’r Brifysgol a'i chymuned yn ei wneud i hyrwyddo cynaliadwyedd, ac yn ystyried beth mwy y gellid ei wneud. Yn ogystal, mae Swyddogion Cyswllt Cynaliadwyedd ym mhob Ysgol ac Uned Gymorth.

Gwahoddir holl aelodau’r Brifysgol, yn staff a myfyrwyr, i gyfrannu naill ai trwy ddull rhithwir neu’n bersonol. Fel arfer cynhelir cyfarfodydd unwaith bob tymor ar bob campws. Mae'r cyfarfodydd hyn yn caniatáu i aelodau gynnig a thrafod syniadau newydd a phrosiectau cyfredol a darparu llwyfan ar gyfer y Brifysgol i groesawu siaradwyr a chyflwynwyr o feysydd sy'n ymwneud â chynaliadwyedd ar draws y DU a thu hwnt. Gall aelodau awgrymu siaradwyr posibl gan ddefnyddio 'VocalEyes'. 

VocalEyes

Llwyfan newydd cyffrous ar y we yw 'VocalEyes' sy'n galluogi myfyrwyr a staff i gael y cyfle i fynegi’u barn ac ymgysylltu â chenhadaeth y Brifysgol i ddod yn fwy cynaliadwy. Gall defnyddwyr gynnig syniadau a sylwadau neu roi eu barn am gyfraniadau pobl eraill. Gall staff, myfyrwyr ac aelodau o'r cyhoedd hefyd wneud awgrymiadau a/neu gynigion drwy gyfarwyddiaeth INSPIRE. 

Cynhelir pob cyfarfod trwy fideo-gynadledda gyda chyfleusterau cyfieithu. Dosberthir papurau’r Pwyllgor Cynaliadwyedd yn electronig ac mae pob cyfarfod yn gyfarfod di-bapur. Weithiau gellir trefnu i bobl y tu allan i’r Brifysgol weld y papurau trwy drafod gyda Chlerc y Pwyllgor Cynaliadwyedd.

Mae dyddiadau holl gyfarfodydd y Pwyllgor Cynaliadwyedd ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol i’w gweld yn rhestr y Calendr Academaidd