Amdanom Ni

Lansiwyd y Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) ym mis Ionawr 2012, a Dr Jane Davidson yn Gyfarwyddwr, a datblygwyd gweithgarwch traws-sefydliadol yn ystod 2013 a 2014.

Trwy’r dangosyddion perfformiad allweddol yng Nghynllun Strategol y Brifysgol, gwneir ymrwymiad y Brifysgol yn glir i ymgorffori cynaliadwyedd yn egwyddor graidd ar draws pob agwedd ar y Brifysgol. 

Mae’r Brifysgol wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â phrifysgolion eraill ar draws y DU trwy raglen Academi Werdd yr Academi Addysg Uwch i ymgorffori cynaliadwyedd  o fewn ei gweithrediadau a’i diwylliant craidd.  Nod ein fframwaith ‘addas at y dyfodol’ yw sicrhau bod datblygu cynaliadwy’n treiddio’n ddwfn ar draws y cwricwlwm, y campws, y gymuned a’r diwylliant. 

Trwy gyfrwng y Sefydliad ein nod yw:

  • datblygu darpariaeth sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau a fydd yn eu paratoi i gyfrannu yn y dyfodol i’r economi, i’r gymuned ac i’r amgylchedd
  • datblygu ein campysau i’r safonau uchaf o ran perfformiad amgylcheddol
  • cyfrannu i'n cymunedau trwy roi sylw arbennig i faterion cymunedau gwledig cynaliadwy a datblygu de orllewin Cymru yn rhanbarth carbon isel
  • datblygu capasiti ymchwil ac arloesi sy’n canolbwyntio ar gryfderau craidd y Brifysgol.

Dr Jane Davidson:  Gwybodaeth am Dr Jane Davidson, Cyfarwyddwr y Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE)

Jane Davidson

Mae Dr Jane Davidson yn dal swydd Pro Is-Ganghellor Cysylltiol ym maes Datblygu ac Ymgysylltu â Rhanddeiliaid Allanol ac yn Gyfarwyddwr INSPIRE ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae Jane hefyd yn aelod o Uwch Gyfarwyddiaeth ac Uwch Dîm Rheoli’r Brifysgol.

Rhwng 2007 a 2011 bu’n Weinidog yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd yng Nghymru  pan fu’n gyfrifol am gael Llywodraeth Cymru i gytuno i wneud datblygu cynaliadwy yn egwyddor drefniadol ganolog. Yn ogystal, llwyddodd i ddatblygu llwybr arfordirol Cymru sy’n 870 milltir o hyd a chyflwyno tâl am fagiau siopa untro.

Cyn hynny roedd yn Weinidog Addysg a Dysgu Gydol Oes pan gyflwynodd Gyfnod Sylfaen newydd ar gyfer plant 3-7 oed, Bagloriaeth Cymru ac Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) i gwricwlwm Cymru.

Mae gan Jane ddiddordeb brwd yn yr amgylchedd ac effeithiolrwydd adnoddau ac mae wedi derbyn nifer o wobrau am ei gwaith. Hi oedd y trydydd amgylcheddwr mwyaf dylanwadol yn y DU yn ôl yr Independent on Sunday yn 2009. Cafodd ei dewis yn rhif 1 a rhif 2 yn 2009 a 2010 gan y cylchgrawn Resource am ei gwaith ar wastraff, sydd wedi gweld Cymru’n datblygu o fod ar ei hôl hi o gymharu â gweddill y DU, i fod y wlad sy’n ailgylchu fwyaf ym Mhrydain.

Mae’n dal cymrodoriaethau anrhydeddus gan Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff (CIWM) a Sefydliad Siartredig Rheoli Dŵr a'r Amgylchedd (CIWEM) ac mae’n Noddwr Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM) a Tools for Self Reliance Cymru (TFSR). Mae’n aelod o Gyngor Llysgenhadon y WWF yn y DU, yn Is-Lywydd cymdeithas y Cerddwyr a dyfarnwyd iddi ddoethuriaeth anrhydeddus gan Brifysgol Morgannwg am ei gwaith. 

Meddai Jane:

“Mae angen i gynaliadwyedd fod yn ganolog i’r modd yr ydym yn cynnal ein busnes. Ni allwn barhau i ddefnyddio mwy o adnoddau nag y gall ein hunig blaned ei gynnal.”

Peter Davies: Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru

Fel Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru, mae Peter Davies yn darparu cyngor i Lywodraeth Cymru ac arweinyddiaeth o ran datblygu cynaliadwy ar draws Cymru. Ceir rhagor o wybodaeth am ei rôl yma. Mae Peter yn cymryd rhan yn rheolaidd yng ngweithgarwch INSPIRE.

Mae Peter hefyd yn Athro Ymarfer yn y Brifysgol. Mae’r Brifysgol yn dyfarnu’r teitl anrhydeddus Athro Ymarfer i unigolion y mae eu gwaith neu’u hymchwil yn cyd-fynd yn agos â’i hamcanion sefydliadol.

Am ragor o wybodaeth, gweler atodiad 5 e) Ordinhadau’r Brifysgol.

Andy Middleton – Cyfarwyddwr Sefydlu TYF

Mae Andy Middleton yn entrepreneur, arloeswr ac ymgynghorydd sy’n gyd-sefydlydd, yn berchennog  ac yn gyfarwyddwr TYF, un o sefydliadau antur gynaliadwy mwyaf blaenllaw y DU. Mae’n aelod o Gyngor Cyfoeth Naturiol Cymru, ac yn gyd-sylfaenydd y ‘Do Lectures’ gyda David Hieatt.

Bu Andy’n siarad yn ein hail Fforwm Cynaliadwyedd yn Llambed ym mis Tachwedd 2012.

Rôl yn y Brifysgol: A hithau’n arweinydd academaidd ar gyfer y Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE), mae gan Carolyn gyfrifoldeb i gefnogi’r addysgu  ym maes cynaliadwyedd ar draws y brifysgol yn ogystal â datblygu proffil ymchwil INSPIRE.

Cefndir: Graddiodd Carolyn gyda gradd BSc (Anrh) Dosbarth Cyntaf mewn Daearyddiaeth a Daeareg yn 1992. Ar ôl cwblhau PhD mewn Daeareg Gymhwysol (hindreuliad a chadwraeth cerrig adeiladu hanesyddol) ym Mhrifysgol Glasgow (1992-1995), gweithiodd fel Gwyddonydd Deunyddiau ac Uwch Ymgynghorydd yn y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE) am wyth mlynedd (1995-2003). 

Er 2004, mae Carolyn wedi bod yn academydd. Mae ei swyddi wedi cynnwys: Uwch Ddarlithyddiaeth mewn Adeiladu Cynaliadwy ac Adeiladu Gwyrdd yn Ysgol Eiddo, Adeiladu a Rheoli Prosiectau Prifysgol RMIT, Melbourne (2004-2006); Darlithyddiaeth mewn Dylunio Cynaliadwy yn Ysgol Cynllunio, Pensaernïaeth a Pheirianneg Sifil Prifysgol Queen’s Belfast (2007-2011) a Darlithyddiaeth mewn Adeiladu Cynaliadwy yn Adran Pensaernïaeth a Pheirianneg Sifil Prifysgol Caerfaddon (2013 – 2015). Ymunodd Carolyn â’r Drindod Dewi Sant yn arweinydd academaidd i INSPIRE yn Ionawr 2015.

Aelod o:

•ICIOB

•FHEA

•FRSA

Diddordebau Academaidd: Ar hyn o bryd mae Carolyn yn cyd-oruchwylio pedwar myfyriwr PhD mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caerfaddon, Prifysgol Malta a Phrifysgol Cyprus.

Diddordebau ymchwil:

Mae ymchwil arall Carolyn ym maes gwneud penderfyniadau cynaliadwy mewn dylunio ac adeiladu ac, yn enwedig, y defnydd o offer gwneud penderfyniadau i gefnogi ymaddasu i newid yn yr hinsawdd. Mae hyn wedi cynnwys gwneud gwaith modelu economaidd i Fanc y Byd a’r Cenhedloedd Unedig ym maes newid hinsawdd yn nhermau ymaddasu, ac ymchwil ar gyfer yr Academi Brydeinig ar wneud penderfyniadau wrth ailadeiladu tai yn dilyn trychineb.

Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn strategaethau galluogi i addasu i amgylcheddau adeiledig carbon isel a di-garbon; mae hyn yn cynnwys ymchwilio i ganfyddiadau ac ymwybyddiaeth o fyw’n gynaliadwy.  Datblygodd y fframwaith ABIA  (Ymwybyddiaeth/Awareness, Ymddygiad/Behaviour, Ymyrraeth/ Intervention, Gweithredu/Action) i gefnogi newid mewn ymddygiad amgylcheddol.

Mae ymchwil cyfredol arall Carolyn ym maes cadw, adfer ac ailddefnyddio adeiladau presennol, gyda diddordeb penodol mewn ôl-osodiad carbon isel a’r defnydd o ddeunyddiau adeiladu traddodiadol (naturiol) mewn adeiladwaith modern.

Mae Carolyn hefyd yn ymgymryd ag ymchwil ar Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy gyda diddordeb penodol mewn Addysg Amgylcheddau Adeiledig.

Arbenigedd: Mae gan Carolyn 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes dylunio ac adeiladu cynaliadwy. Yn ymchwilydd, ymgynghorydd ac addysgwr mae wedi gweithio yn y DU, UDA, Awstralia, Hong Kong a Singapore.

Canolbwyntia ymchwil a gwaith goruchwylio Carolyn ar ddylunio ac adeiladu cynaliadwy, yn enwedig gwneud penderfyniadau cynaliadwy ac ymaddasu i newid yn yr hinsawdd.

Gweithgareddau Menter, Masnachol ac Ymgynghori: Mae Carolyn wedi ymgymryd â gwaith ymgynghorol yn y DU a thramor, mewn nifer o feysydd yn ymwneud â’i diddordebau ymchwil, tra roedd yn gweithio fel academydd ac yn ystod ei chyfnod yn uwch ymgynghorydd yn y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE).   Mae hyn wedi cynnwys gweithredu fel tyst arbenigol.

Darperir cymorth gweinyddol a datblygu i Gyfarwyddiaeth INSPIRE ar hyn o bryd gan:  

Anna Patterson – Swyddog Gweithredol Gwasanaethau Corfforaethol, Cynllunio Strategol, Gwasanaethau Corfforaethol

Cymorth Intern

Alana Smith - Swyddog Ymgysylltu â Chynaliadwyedd, y Tîm Amgylcheddol.