Datblygiad Cynaliadwy yng Nghymru

Gweler trwy’r dolenni isod y dogfennau yr hoffem ni eu rhannu:

Yn rhan o’n gwaith ni yn INSPIRE, rydyn ni’n hoffi rhoi gwybod i eraill am beth sy’n mynd ymlaen ym myd cynaliadwyedd gyda Chymru a rhannu unrhyw beth a oedd yn ddefnyddiol i ni.

Gweler trwy’r dolenni isod y dogfennau yr hoffem ni eu rhannu:

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)

Diben y Ddeddf yw cryfhau trefniadau presennol ar gyfer gwella lles Cymru er mwyn sicrhau y diwellir anghenion presennol heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Papur Gwyn: Cymru Gynaliadwy – Dewis Gwell ar gyfer Dyfodol Gwell

Papur ymgynghori sy’n esbonio cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer deddfwriaeth i osod dyletswydd Datblygiad Cynaliadwy ar rai sefydliadau yng Nghymru a chreu corff Datblygiad Cynaliadwy newydd, annibynnol.

Ymgynghoriad ar Gynigion ar gyfer Bil Datblygiad Cynaliadwy

Cyhoeddwyd ym mis Mai 2012. Gweler yma am astudiaethau achos ac ymatebion.

Cymru’n Un, Cenedl Un Blaned: Cynllun Datblygiad Cynaliadwy Llywodraeth Cymru

Gweledigaeth Llywodraeth Cymru am Gymru Gynaliadwy, cyhoeddwyd yn 2009.

Mae Cynnal Cymru yn sefydliad rhwydweithio datblygiad cynaliadwy a gaiff gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru Ewch i'r safle yma

"Living in the Future "

Tua dechrau 2013, cadeiriodd Cyfarwyddwr INSPIRE Jane Davidson y drafodaeth yn dilyn dangosiad cyntaf aml-sinema ‘Living in the Future’, rhaglen ddogfen gan gyd-sylfaenydd Undercurrents, Helen Iles.

Yn y ffilm 50-munud ceir hanes cymuned Lammas, yr eco-bentref cyntaf i’w gynllunio yn y DU yn Sir Benfro.

Mae cyfres o ffilmiau byr Undercurrents am arloeswyr eco-bentref yng Nghymru ar gael yma.

"One Planet Life"

Ym mis Tachwedd 2014 cyhoeddodd Routledge/Earthscan “One Planet Life” gan David Thorpe gyda rhagarweiniad gan Jane Davidson. I gael rhagor o fanylion, ewch  yma.