Interniaethau INSPIRE

Mae Gwasanaethau Myfyrwyr ac INSPIRE yn cynnig nifer o gyfleoedd cyffrous i fyfyrwyr AU ymgymryd ag interniaeth ar draws ein campysau. Mae’r interniaethau sydd ar gael yn syrthio i dri chategori - Masnach Deg, Ynni, Effaith Werdd, a chynorthwyo â gwefan INSPIRE.

Bydd disgwyl i interniaid weithio'n annibynnol ac fel timau, gan gwrdd yn rheolaidd gyda staff INSPIRE a chyda’i gilydd. Anogir yr interniaid i fod yn ddynamig, yn greadigol ac i feithrin cysylltiadau gyda chorff y myfyrwyr a grwpiau allanol perthnasol.

Mae cyllid ar gael i recriwtio carfan newydd o interniaid bob blwyddyn academaidd. Cytunwyd ar y trefniant llwyddiannus hwn am y tro cyntaf yn y Pwyllgor Cynaliadwyedd yn 2014 ac mae’n cael ei ailasesu’n flynyddol. I ymgeisio am interniaeth INSPIRE, cysylltwch â ni.

Gallwch wneud ymholiadau anffurfiol i gyfeiriad e-bost cyfarwyddiaeth INSPIRE – cysylltwch â ni. Mae’r dyddiad cau ffurfiol ddiwedd Medi bob blwyddyn.

Bydd un interniaeth Masnach Deg ar gael ar bob campws a bydd pob intern yn dod yn aelod o grŵp llywio Masnach Deg y Brifysgol yn awtomatig.  Penodir interniaid Masnach Deg i hybu Masnach Deg a datblygu ein hymrwymiad i weithgarwch Masnach Deg, drwy drefnu a chynnal digwyddiadau a chynyddu cyfranogiad y myfyrwyr. Bydd pob intern Masnach Deg yn dod yn aelod o grŵp llywio Masnach Deg y Brifysgol yn awtomatig gyda’r bwriad o gynorthwyo i adfer a chynnal statws Masnach Deg y Brifysgol.

Bydd y rôl hon yn canolbwyntio’n gryf ar gynllunio Pythefnos Masnach Deg, sy’n digwydd ddiwedd Chwefror neu ddechrau Mawrth bob blwyddyn. Yn rhan o hyn, bydd yr intern yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau eraill i annog myfyrwyr i gymryd rhan a dilyn diwylliant Masnach Deg trwy feddwl am ffynonellau eu cynnyrch. Anogir interniaid i feithrin cysylltiadau gyda grwpiau allanol megis cymdeithasau Masnach Deg lleol a Phrifysgolion eraill gan y bydd hyn yn gyfle i ddysgu arfer gorau a rhannu syniadau. Estynnir croeso arbennig i ymgeiswyr sydd â syniadau creadigol ar gyfer sefydlu a hybu ethos Masnach Deg yn y Brifysgol a thu hwnt.

Mae cynllun Effaith Werdd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yn rhaglen achredu â’r bwriad o wobrwyo sefydliadau am wneud mân newidiadau, i’w gweithrediadau a’u hisadeiledd fel ei gilydd, sy’n lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd. Mae Undeb Myfyrwyr llwyddiannus yn derbyn gwobr Efydd, Arian neu Aur, yn dibynnu ar faint o’r meini prawf maent yn eu bodloni.

Mae gan bob campws intern sy’n gweithio i ennill achrediad i gangen benodol o Undeb Myfyrwyr YDDS, er y rhoddir yr achrediad swyddogol i’r Undeb cyfan. Rôl rheoli prosiect yw hon, wedi ei chynllunio fel y gall yr intern gynorthwyo staff yr Undeb a’i swyddogion sabothol i ennill gwobr.

Bydd yr interniaid Effaith Werdd yn gweithio’n agos gydag Undeb y Myfyrwyr ar eu campws, gydag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr ac interniaid Effaith Werdd eraill er mwyn ennill naill ai gwobr Arian neu Aur, gan adeiladu ar wobr Efydd flaenorol.

Efallai y bydd gan interniaethau Effaith Werdd fwy o ffocws gweithredol a sefydliadol na’r cyfleoedd eraill gan y byddant yn gweithio yn ôl meini prawf corff allanol.   Mae hyn yn eu gwneud yn gyfleoedd gwerthfawr i fyfyrwyr wella eu sgiliau rheoli prosiect. Bydd interniaid Effaith Werdd yn gallu dyfnhau eu dealltwriaeth o faterion amgylcheddol a chwarae rôl weithgar mewn gwneud eu Prifysgol yn fwy gwyrdd.

Bydd yr interniaeth hon yn canolbwyntio’n bennaf ar ddau brif ddigwyddiad: Y Blacowt a Myfyrwyr yn Diffodd. 

Mae’r Blacowt yn ddigwyddiad sy’n canolbwyntio ar ynni, a fydd yn digwydd tua chanol Tachwedd ar draws y tri champws. Bydd yn cynnwys targedu nifer o adeiladau ar gampws a mynd â thîm o staff a myfyrwyr drwy bob adeilad i ddiffodd goleuadau ac offer, a chynnal archwiliad ar yr un pryd.    Bydd yr ymarfer hwn yn ein galluogi i benderfynu faint o ynni y gellid ei arbed pe bai’r newidiadau hyn yn cael eu gwneud bob nos a phob penwythnos.

Bydd yr intern yn cynorthwyo gyda chynllunio’r digwyddiad hwn, yr hyfforddiant, a sicrhau bod y digwyddiad yn rhedeg yn esmwyth ar y noson. Bydd yr intern yn ennill profiad o gynllunio digwyddiadau a gweithio ar brosiect sy’n hybu arbed ynni.

Mae Myfyrwyr yn Diffodd yn ymgyrch a anelir at fyfyrwyr mewn neuaddau preswyl, gan hybu arbed ynni drwy gydol y flwyddyn.  Yn dechrau ym mis Hydref, mae’n cynnwys ymgysylltu â myfyrwyr drwy gystadlaethau sy’n digwydd ar Facebook.  Bydd yr intern yn ymwneud â hyrwyddo newidiadau o ran ymddygiad drwy weithredu fel Llysgennad Myfyrwyr yn Diffodd ar ran UCM. Yn ogystal cynigir llythyr o argymhelliad gan UCM a chyfle i ennill tocynnau Eurostar. Bydd nifer o gyfleoedd i ganolbwyntio ar yr ymgyrch hon, yn ogystal ag agweddau eraill ar gadwraeth ynni, yn ystod Wythnos Byddwch Wyrdd. Digwyddiad dros gyfnod o wythnos yw hwn sy’n canolbwyntio ar newid ymddygiad amgylcheddol ac ymwybyddiaeth o’r amgylchedd. Fe’i cynhelir  yr ail wythnos o Chwefror bob blwyddyn. Ymhlith y digwyddiadau a gynhaliwyd yn y gorffennol roedd anerchiadau gan siaradwyr gwadd, ymgyrch glanhau traeth, sioe gelf yn arddangos dillad wedi’u hailgylchu, a ffair werdd. Anogir yr interniaid i gynnig eu syniadau eu hunain a chyfrannu at gynllunio’r digwyddiadau yn ystod yr wythnos.

Rôl yr interniaeth yw cynnal blog INSPIRE trwy ei ddiweddaru’n rheolaidd â negeseuon blog gan y 9 intern INSPIRE arall ac ychwanegu gwybodaeth am Fasnach Deg, arbed ynni, a ffyrdd y mae’r Drindod Dewi Sant yn hyrwyddo cynaliadwyedd.  Bydd yr intern yn gweithio gyda’r 9 intern arall i’w ddatblygu’n gyson drwy’r flwyddyn yn ogystal â’r Swyddog Ymgysylltu â Chynaliadwyedd, a fydd yn bwydo gwybodaeth berthnasol.  Yn ogystal, bydd yr intern hwn yn gyfrifol am greu deunyddiau hyrwyddo megis posteri, ar gyfer digwyddiadau cynaliadwyedd drwy gydol y flwyddyn i’w defnyddio gan yr interniaid eraill.