Athrofa Ryngwladol ar gyfer Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (ARDEC)

people having a talk around the table

“Cydnabyddir ARDEC PCYDDS yn eang fel un o brif sefydliadau’r byd mewn addysg entrepreneuriaeth a seilir ar greadigrwydd. Bu ARDEC yn weithgar nid yn unig wrth gynghori llywodraeth y DU ym maes addysg entrepreneuriaeth, ond bu ei chyhoeddiadau yn arwain trafodaethau arweiniol ar lefel ryngwladol.”
Yves Punie, Canolfan Cyd-Ymchwil yr UE, 2016

Dechreuasom yn lleol ac yn fach, drwy ddysgu ac addysgu a helpodd ein myfyrwyr i lwyddo ymhell ar ôl graddio. Parhasant hwythau yn eu tro i roi adborth i ni, er mwyn cadw’n cyrsiau PCYDDS yn ffres ac yn berthnasol. O Frasil i Dasmania, dechreuodd pobl sylwi a gofyn cwestiynau, felly dechreuasom gyhoeddi ymchwil ac ymrwymo’n fwy. Yn fuan, cyfranasom at adroddiadau arwyddocaol llywodraethau Cymru a San Steffan gan helpu datblygu rhwydweithiau ac adnoddau ar draws y DU. Yn 2011, aethom yn rhyngwladol gyda’n cyflwyniad cyntaf yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa, a ddilynwyd yn gyflym gan y Comisiwn Ewropeaidd a’r OECD.

Ar lefel AU mae ein cerrig milltir yn cynnwys cysyniadu ac arwain Canllaw Sicrhau Ansawdd cenedlaethol cyntaf y Byd ar gyfer Sector y Prifysgolion a chyfrannu at Brosiect ‘Epig’ yr UE / OECD ar asesu dysgu entrepreneuraidd. Rydym hefyd wedi helpu datblygu cwricwlwm ar gyfer y rhaglenni blaenllaw hynny i hyfforddi ymchwilwyr, sef SetSquared ac ECure.

Rydym hefyd yn frwdfrydig dros ddatblygu athrawon ysgol entrepreneuraidd, ac felly wedi datblygu dulliau hyfforddi mewn 8 gwlad yn y Balcanau yn ogystal ag arwain cwricwlwm cenedlaethol Menter ac Arloesedd yng Ngogledd Macedonia a gyllidwyd gan Fanc y Byd. Rydym wedi cyflwyno araith gyweirnod yn y Senedd Ewropeaidd yn Strasbourg, ac yma, gartref, yng Nghymru rydym wedi helpu llunio’r cwricwlwm cenedlaethol newydd gyda ffocws arbennig ar y pedwar diben.

Ein nod yw gwella’r ddealltwriaeth fyd-eang o’r hyn yw bod yn addysgwr blaengar.