UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti  -  Cyrsiau

Cyrsiau

Study banner

Gyda'n dull dysgu cyfunol, sy'n golygu cyfuniad o addysgu ar y campws ac ar-lein, mae eich profiad dysgu yn fwy hyblyg er mwyn ichi gael y gorau o'r ddau fyd.

Ar hyn o bryd, rydyn ni wedi ad-drefnu ein campysau i alluogi addysgu mewn grwpiau bach, gan gynnwys seminarau a thiwtorialau. Lle bynnag y mae ein myfyrwyr - ar y campws neu oddi arno – mae modd iddyn nhw allu manteisio ar amrywiaeth o wasanaethau cymorth astudio gan gynnwys yr Hwb, Desgiau Gwasanaeth a gwasanaethau’r Llyfrgell.

Mae ein hamgylchedd ar-lein yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i sicrhau bod modd i chi fwynhau profiad ar-lein gwych, ac mae ein dull o weithredu’n un cydweithredol, personol, cynhwysol gyda ffocws proffesiynol.

Ail ddychmygu ein Cwricwlwm

Mae’r Coronafeirws wedi newid y ffordd mae pawb yn byw, yn gweithio ac yn astudio. Caiff rhai o'r newidiadau hynny effaith bellgyrhaeddol a pharhaol ar ein cymdeithas. Bydd gweithio gartref, er enghraifft, yn dod yn fwy cyffredin i lawer o weithwyr. 

Rydym wedi adfyfyrio ar dueddiadau cyflogaeth cenedlaethol. Yn  y dyfodol, gall graddedigion gael dwsin neu ragor o yrfaoedd a chaiff technolegau newydd a thechnolegau sy'n datblygu effaith sylweddol ar y gweithle. Mae angen i'n graddedigion allu cyfrannu a chefnogi’r datblygiadau hyn.

Rydym wedi cyflwyno ystod o fodiwlau i fwyafrif ein rhaglenni israddedig fel rhan o'n Fframwaith Rhinweddau Graddedigion. Nod y modiwlau yw datblygu eich sgiliau a'ch cymhwysedd proffesiynol ochr yn ochr â'ch gwybodaeth pwnc academaidd.

Nod y modylau newydd, a gaiff eu darparu ar-lein, yw canolbwyntio ar briodoleddau  Cyflogadwyedd, Sgiliau Digidol a Dysgu am Oes. Mae'r modylau'n sicrhau bod graddedigion Y Drindod Dewi Sant yn cael eu paratoi ar gyfer amgylchedd gweithle sydd   wedi'i alluogi'n ddigidol a lle bydd mwy o alw am greadigrwydd, arloesedd a gwydnwch.