Exam Hall

Y Gofrestrfa sy’n gyfrifol am drefnu arholiadau ar draws pob campws yn y brifysgol gan gynnwys amserlennu a gwneud trefniadau cysylltiedig.

Sylwer y caiff rhai arholiadau eu trefnu gan yr Athrofa berthnasol ac ni chaiff y rhain eu cynnwys ar eich amserlen arholiadau bersonol.  Cysylltwch â’r Athrofa i gael gwybodaeth am y rhain.

Bwriad y dudalen hon yw rhoi gwybodaeth i fyfyrwyr am eu harholiadau.

Dyddiadau a Lleoliadau Arholiadau

Cyfnodau Arholiadau

Y cyfnodau asesu am y flwyddyn academaidd gyfredol yw:

Arholiadau Semester 1:

Arholiadau Semester 2:

Arholiadau Ailsefyll:

Amserlen Arholiadau

Mae Amserlenni Arholiadau Personol ar gael ar MyTSD

Gwiriwch yr amserlen ac os na allwch weld arholiad roeddech yn disgwyl ei sefyll, cysylltwch â’r Gofrestrfa ar unwaith ar 01267 676716 neu 01792 481097.

Lleoliadau Arholiadau

Bydd y lleoliad ble byddwch yn sefyll eich arholiad, gan gynnwys y campws a’r ystafell, wedi’i farcio’n glir ar eich amserlen bersonol.   Gweler y wybodaeth deithio ar bob un o’n tudalennau campws

Diwrnod eich Arholiad

Cyn eich Arholiad

Amseroedd Arholiadau

Byddwch yn ymwybodol bod angen i chi gyrraedd yn lleoliad yr arholiad 15 munud cyn dechrau’r arholiad.

Os ydych yn hwyr, gallwch sefyll yr arholiad os cyrhaeddwch o fewn 30 munud i’r amser cychwyn a gyhoeddwyd.  Fodd bynnag, nid ychwanegir unrhyw amser ychwanegol ar ddiwedd yr arholiad.  

Ni fyddwch yn gallu sefyll yr arholiad os cyrhaeddwch yn fwy na 30 munud ar ôl yr amser cychwyn a gyhoeddwyd.   

Beth dylwn i fynd ag ef i Arholiad?

Cofiwch ddod â’ch cerdyn myfyrwyr i bob arholiad.

Os nad oes cerdyn myfyrwyr gennych ac mae angen un newydd arnoch, cysylltwch â’r Ddesg Wasanaeth TG.

Mae angen i chi ddod ag unrhyw nwyddau swyddfa sydd eu hangen arnoch i gwblhau’r arholiad, er enghraifft beiros a phensiliau, a bydd angen eu storio mewn cas pensiliau clir neu boced plastig.  

Caniateir eitemau eraill megis cyfrifiannell dim ond os ydy’r arholiad penodol yn eu caniatáu. Siaradwch â’ch tiwtor cwrs os ydych yn ansicr.  Bydd angen i chi ddod â’r rhain eich hun.

Bagiau ac Eitemau Gwerthfawr

Rhaid gadael pob bag, cas, cot, ffôn symudol (wedi’i ddiffodd) ac oriawr clyfar ym mlaen yr ystafell arholiad.  

Mae’r Brifysgol yn argymell na ddylech ddod ag eitemau gwerthfawr i’ch arholiadau oherwydd ni all y Brifysgol dderbyn atebolrwydd am unrhyw eitemau a gaiff eu colli, eu dwyn neu eu difrodi.

Yn ystod eich Arholiad

Pethau y Bydd Angen i Chi eu Cofio

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y canlynol:

 • Rydych yn mynd i mewn i’r ystafell arholiad mewn tawelwch ac yn aros yn dawel tan ar ôl i’r arholiad orffen a’r papurau gael eu casglu ac y rhoddir caniatâd i chi siarad.
 • Rydych yn diffodd eich ffôn symudol ac yn rhoi’ch holl fagiau, cotiau, ffonau symudol ac oriorau clyfar ym mlaen yr ystafell.
 • Rydych yn eistedd wrth y ddesg gywir ac mae’r papur cwestiynau cywir o’ch blaen.
 • Mae eich cerdyn myfyriwr i’w weld o’ch blaen ar eich desg trwy gydol yr arholiad.
 • Rydych yn llenwi’r slip presenoldeb â’ch enw, rhif myfyriwr a chod y modwl ac ati.
 • Rydych yn rhoi eich rhif myfyriwr, eich enw a manylion eraill ar bob llyfryn ysgrifennu a ddefnyddir gennych ac yn nodi teitl y modwl a chod y modwl. Er mwyn cydymffurfio â’r system marcio dienw, nodwch eich enw ar yr adran berthnasol a phlygu’r fflap drosodd i’w ddiogelu.
 • Nid ydych yn gadael yr ystafell arholiad yn ystod y 45 munud cyntaf nac yn ystod 15 munud olaf yr arholiad.
 • Nid ydych yn gadael eich desg heb gael caniatâd y goruchwyliwr.
 • Rydych yn aros yn eich sedd ar ddiwedd yr arholiad tan i’r holl sgriptiau arholiad gael eu casglu gan y goruchwyliwr a rhoddir caniatâd i chi adael.

 

Gofyn Cwestiwn

Os oes gennych gwestiwn yn ystod yr arholiad, codwch eich llaw a daw goruchwyliwr at eich desg.

Larwm Tân

Mae pob prawf larwm tân a gynlluniwyd yn cael ei ganslo yn ystod y cyfnod arholiadau felly os bydd y larwm tân yn canu nid yw’n brawf.   Arhoswch yn dawel a gwrando ar y cyfarwyddiadau a roddir gan y goruchwylwyr.

Tywydd Gwael

Os bydd y Brifysgol yn penderfynu gohirio arholiadau oherwydd amodau tywydd difrifol, bydd y Gofrestrfa yn anfon e-bost atoch cyn gynted ag y gwneir y penderfyniad hwnnw.  Hefyd bydd negeseuon yn cael eu postio ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gwiriwch eich cyfrif e-bost myfyriwr yn rheolaidd.  

Byddwch yn derbyn e-bost ar wahân i gadarnhau dyddiad ac amser newydd ar gyfer unrhyw arholiadau sy’n cael eu gohirio.

Sylwer os NAD yw’r Brifysgol yn gohirio arholiad ond rydych yn penderfynu na allwch deithio i’r arholiad, byddai’n ofynnol wedyn i chi gyflwyno cais am amgylchiadau esgusodol ar MyTSD o fewn un ar hugain o ddiwrnodau i ddyddiad yr arholiad.  Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth annibynnol i gefnogi eich cais.

Ddim yn Gallu Dod i Arholiad

Os na allwch ddod i arholiad, dylech wneud y canlynol:

 • Yn gyntaf ffoniwch y Gofrestrfa ar eich campws:
  • Caerfyrddin: 01267 676716
  • Llambed: 01570 424831
  • Abertawe: 01792 481097
 • Hefyd bydd angen i chi wneud cais am amgylchiadau esgusodol drwy MyTSD
   
 • Bydd angen i chi gynnwys unrhyw dystiolaeth ddogfennol annibynnol wiriadwy e.e. tystysgrif feddygol.
Camymddwyn Academaidd

Gellir diffinio camymddwyn academaidd fel unrhyw weithred gan fyfyriwr sy’n rhoi neu a allai roi mantais annheg mewn arholiad neu asesiad, neu a allai gynorthwyo rhywun arall i gael mantais annheg. 

Gallai hyn gynnwys bod â deunydd neu dechnoleg heb ganiatâd yn ystod yr arholiad neu geisio cael mynediad at ddeunyddiau asesu nas gwelir cyn arholiad.

Os ydy myfyriwr dan amheuaeth o Gamymddwyn Academaidd yn ystod arholiad, bydd y goruchwyliwr yn hysbysu’r myfyriwr y bydd yr amgylchiadau’n cael eu hadrodd i’w hymchwilio ond y gall ef/hi barhau â’i arholiad heb amharu ar unrhyw benderfyniad a gaiff ei wneud.   Caiff unrhyw dystiolaeth ei chymryd a’i chadw ar gyfer ymchwiliad dilynol.  

Gweler y Polisi Camymddwyn Academaidd  am ragor o wybodaeth.

Consesiynau mewn Arholiadau

Consesiynau mewn Arholiadau yw unrhyw addasiadau rhesymol sy’n cael eu gwneud mewn arholiad pan fydd y trefniadau safonol am arholiadau’n eich rhoi dan anfantais oherwydd nam corfforol neu feddyliol, anhawster dysgu penodol neu gyflwr iechyd.

Mae staff Gwasanaethau Myfyrwyr yn rhoi gwybod i’r Gofrestrfa am y consesiynau sydd ar gael i chi drwy eich Datganiad o Fesurau Cydadferol. 

Beth dylech ei wneud os ydy’ch consesiynau ar goll o’ch amserlen?

Os ydych yn credu bod gennych hawl i gonsesiynau mewn arholiad ac nid yw’ch amserlen ar MyTSD yn adlewyrchu hynny:

Cysylltwch â Gweinyddwr DSA eich campws ar unwaith.