Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Dysgu Ar-lein ac o Bell

Online distance banner

Dewch i gyrraedd eich potensial llawn gyda chyrsiau ar-lein a dysgu o bell YDDS.

Mae dysgu ar-lein ac o bell yn ffordd o ddysgu o bell heb orfod cael cyswllt wyneb yn wyneb â darlithydd mewn ystafell ddosbarth.

Prif fantais dysgu ar-lein ac o bell yw ei fod yn caniatáu i chi ffitio eich dysgu o gwmpas eich gwaith a’ch bywyd personol, gan eich helpu i gyrraedd eich potensial llawn.

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig cyrsiau ar-lein ac o bell ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, mewn amrywiaeth o bynciau o fusnes a rheolaeth i’r Dyniaethau.

Pam astudio ar-lein ac o bell yn YDDS?

Hyblygrwydd 

Flexibility icon

Cewch chi ddewis pryd a ble i astudio, ac ar ba gyflymder.

Cefnogol

Supportive icon

Daeth YDDS yn 6ed yn y DU am Gymorth Myfyrwyr.

WUSCA 2018

Cadernid Academaidd

Academic rigour icon

Mae cyrsiau dysgu ar-lein ac o bell yn cyd-fynd â’r safonau academaidd uchel y byddech yn eu disgwyl ar gampws.


Hefyd, byddwch yn gallu dathlu cwblhau eich astudiaethau ar-lein ac o bell drwy fynychu seremoni raddio YDDS!

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â gwybodaeth@pcydds.ac.uk

Ffioedd a Nawdd Ysgoloriaethau a BwrsarïauGwneud caisTystebau Myfyrwyr

Mae gan YDDS hanes hir o gynnig rhaglenni trwy ddysgu o bell.

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cydnabod nad yw mynychu darlithoedd ar gampws yn gweddu pawb, a dyna pam rydym yn cynnig ystod o raglenni y gellir eu hastudio o’ch cartref eich hun – neu ble bynnag arall y mynnwch!

Fel dysgwr ar-lein/o bell yn YDDS byddwch yn ymuno â chymuned fywiog, ryngwladol o ddysgwyr sy’n dod atom o bob cefndir.

Moodle

Bydd y rhan fwyaf o raglenni’n defnyddio cyfuniad o dechnolegau newydd a thraddodiadol gan gynnwys tiwtorialau ymchwil ac ar-lein unigol. Unwaith y byddwch wedi cofrestru ar raglen, bydd gennych fynediad at ein rhith-amgylchedd dysgu o’r enw Moodle. Yn amodol ar eich rhaglen, bydd gennych fynediad, trwy Moodle, at ystod o becynnau dysgu, casgliad sy’n tyfu o adnoddau a griwyd yn arbennig, cyfnodolion electronig ac e-lyfrau.

Curatr

Mae rhai o gyrsiau’r Drindod Dewi Sant yn defnyddio platfform dysgu cymdeithasol o’r enw Curatr. Yn yr amgylchedd hwn, fe gewch siwrneiau dysgu wythnosol sy’n gofyn i chi arsylwi a chymryd rhan er mwyn symud ymlaen.

Byddwch hefyd yn dod o hyd i dasg wythnosol, o’r enw giât, y mae angen i chi ei gwblhau cyn i chi allu cyrchu siwrne dysgu’r wythnos olynol. Byddwch yn gallu mynd yn ôl o hyd, i ailedrych ar wythnosau blaenorol, ond ni allwch fynd ymlaen nes i chi adeiladu’r sail wybodaeth sydd ei angen i ryngweithio â cham nesaf eich dysgu.

MyDay

Yn fyfyriwr gyda’r Drindod Dewi Sant, byddwch hefyd yn gallu cyrchu MyDay, drwy brif wefan y brifysgol.  Bydd MyDay yn rhoi mynediad ichi at Moodle, gwasanaethau llyfrgell, gwasanaethau myfyrwyr, desg gymorth TG, arweiniad gyrfaoedd, e-bost y brifysgol, newyddion a digwyddiadau, Undeb y Myfyrwyr, Microsoft Office 365 a storfa ar-lein drwy OneDrive Microsoft.

Bydd dysgu drwy’r platfformau hyn yn rhoi ichi:

  • Hyblygrwydd – ffordd o astudio pan fydd yn eich gweddu chi
  • Cymorth cymheiriaid – mae fforymau ar-lein yn rhoi ffordd ichi gyfathrebu gyda myfyrwyr eraill a darlithwyr
  • Arddull ddysgu hyblyg – offeryn dysgu sy’n gallu cynnwys llawer o arddulliau dysgu, clybodol a gweledol gyda’r posibilrwydd o recordio darlithoedd
  • Atgyfnerthu dysgu – gallwch ailedrych ar ddeunydd nifer o weithiau
  • Gwaith tîm a grŵp – Mae Moodle yn galluogi cymheiriaid i gydweithio ar waith prosiect o bell
  • Asesiadau – Mae Moodle yn rhoi mynediad i chi at ‘Turnitin’, offeryn sector-benodol, arfer gorau ar gyfer cyflwyno eich gwaith a chael adborth.

Clustnodir tiwtor personol i bob myfyriwr, sef cydlynydd y rhaglen fel arfer, a byddant yn gallu cyrchu ystod o wasanaethau myfyrwyr sy’n cynnwys sesiynau ymsefydlu a hyfforddi, help a chymorth TG, sgiliau astudio ac amrywiaeth o sesiynau datblygu personol, a gyflwynir ar-lein neu drwy ‘cymorthfeydd’ sgiliau astudio dysgu o bell.