Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Dysgu Ar-lein ac o Bell  -  Astudiaethau Ôl-Raddedig o Bell

Manteisio i’r eithaf ar astudiaethau ôl-raddedig o bell

Mae bod yn fyfyriwr ôl-raddedig dysgu o bell yn gyfle unigryw i ddyfnhau eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth yn eich dewis faes.

Wrth i chi symud ymlaen, byddwch yn datblygu, adfyfyrio ar a pharhau i ddatblygu ystod o sgiliau. Wrth i chi fynd trwy eich cwrs, bydd y rhain yn cynnwys:

  • Sgiliau cysylltiedig â darllen ac ysgrifennu
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth
  • Sgiliau ymchwil
  • Sgiliau cyfathrebu

Wrth i chi symud ymlaen trwy eich astudiaethau fe gewch chi’r holl sgiliau hyn, efallai na fyddwch yn eu meistroli dros nos ond wedi ichi gwblhau eich MA fe welwch pa mor bell rydych wedi dod.

Dod yn Fyfyriwr

Rydym yn sicr y byddwch yn mwynhau astudio gyda ni, ac y gwelwch y cwrs yn ddiddorol ac yn foddhaus.

Cyn i chi ddechrau ar eich taith, mae’n bwysig eich bod yn treulio ychydig amser yn ystyried beth y bydd hyn yn ei gynnwys a beth a fydd eich ymrwymiadau wrth i chi ymgymryd â’r cwrs. Yma, dylech feddwl nid yn unig yn nhermau gwybodaeth pwnc, ond hefyd yn nhermau sut y byddwch yn cynnwys astudio yn eich bywyd fel myfyriwr sy'n dysgu o bell (a fwy na thebyg yn gweithio ac yn hŷn). 

Bydd angen ichi ddatblygu ystod o sgiliau sy’n caniatáu ichi fwynhau eich cwrs yn llawn a manteisio i’r eithaf ar eich gwaith darllen, profiadau eich cyd-fyfyrwyr a thiwtoriaid eich cwrs.  Bydd y sgiliau hyn yn cynnwys:

  1. Sgiliau trefnu, ystyried sut y byddwch yn cynllunio a threfnu eich amser darllen, meddwl ac ysgrifennu;
  2. Sgiliau astudio, datblygu ystod o sgiliau cysylltiedig â darllen, ysgrifennu;
  3. Sgiliau ysgrifennu, sut y byddwch yn dadansoddi a syntheseiddio’r hyn a ddarllenwch yna ysgrifennu mewn arddull a ddisgwylir gennych gan dîm y cwrs o fewn y gyfradd amser gofynnol;
  4. Gwybodaeth a dealltwriaeth, cael gwybodaeth pwnc-benodol a pherthnasu a deall hyn mewn cyd-destun;
  5. Sgiliau ymchwil, chwilio am a dod o hyd i wybodaeth berthnasol a phriodol yn gysylltiedig â’ch maes diddordeb;
  6. Sgiliau cyfathrebu, mae cyfathrebu ar-lein yn dod yn rhan o fywyd yr oes sydd ohoni a byddwch yn dysgu a datblygu eich ymdeimlad chi o hunaniaeth ac arddull wrth i ni ymgysylltu â’n dysgu ar-lein

Felly, mae’r holl raglenni astudio yn dechrau gyda modwl Dulliau Ymchwil i’ch cefnogi wrth ichi gaffael neu gyfoethogi’r sgiliau newydd sydd eu hangen i ymgymryd â’ch astudiaethau a llwyddo.

Sut i Astudio – Cydbwyso’r cartref, gwaith ac astudio

Un o’r heriau mwyaf i fyfyrwyr dysgu o bell yw her amser. 

Efallai bod gennych ymrwymiadau teulu a gwaith a nawr, rhaid i chi ddod o hyd i amser i astudio hefyd.  Rydym yn deall yr her hon, ac wedi ystyried hyn wrth ddylunio’r modwl a’r cwrs.  Mae yna nifer o sgiliau a nodweddion ymarferol y gallwch eu gweithredu i gefnogi eich act falansio.

Cynlluniwch eich amser, byddwch yn glir ynghylch dyddiadau cyflwyno a chynlluniwch yr amser sydd ei angen arnoch (ac sydd gennych) i fodloni’r rhain. Os nad ydych wedi gwneud hynny yn barod, edrychwch ar y calendr astudio a ddarparwyd gan eich tiwtor a rhowch gofnod yn eich dyddiadur o ddyddiad cyflwyno eich aseiniadau.

Cadwch amser yn eich dyddiadur; gwnewch yn siŵr eich bod yn neilltuo amser i astudio.  Fe all fod yn rhy anodd i chi ffitio eich astudio o gwmpas popeth arall y mae’n rhaid ichi ei wneud, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn clustnodi amser ac yn cadw ato.

Hyfforddwch eich teulu a’ch ffrindiau; efallai bod hyn yn swnio’n od, ond os oes gennych deulu, fe fyddant ar y daith gyda chi ac mae arnoch angen eu cefnogaeth.  Mae angen iddynt pam eich bod yn astudio a sut y gallant helpu.  Trafodwch yr amser sydd ei angen arnoch i astudio fel bod pawb adref yn deall ac yn teimlo’n rhan o’ch taith (wrth gwrs, mae croeso iddynt ddod â choffi i chi pan fyddwch ar ganol ysgrifennu eich aseiniad!). Bydd eich ffrindiau (a chydweithwyr) hefyd yn seinfyrddau ar gyfer eich syniadau a’ch ymdrechion deallusol newydd.  Efallai y bydd rhaid i chi fethu ambell noson allan neu hoff sioe deledu. Bydd eich teulu a’ch ffrindiau’n eich cefnogi ac yn teimlo’n rhan o’ch cyrhaeddiad pan fyddwch yn ei gwblhau.

Dewch i adnabod eich patrwm astudio; mae pawb ar ei orau ar wahanol amseroedd.  Ydych chi’n berson bore ynteu brynhawn? Byddwch yn hyblyg ar y cychwyn ond dysgwch pryd rydych ar eich gorau, ewch i’r afael â’r gwaith mwyaf heriol pan fyddwch ar eich cryfaf, a chofiwch gymryd seibiant yn rheolaidd.

Pan fydd pethau’n anodd...

Rhyw bryd neu ei gilydd, bydd pob myfyriwr yn methu â deall pam y bu iddynt ddechrau (pan fydd dyddiad cyflwyno ar y gweill ac mae’r haul yn gwenu!)

Nid yw dysgu o bell mor ynysig a fu unwaith; weithiau gall cael gair bach gyda myfyrwyr eraill fod yn help mawr.

Felly cofiwch nad ydych ar ben eich hun ar eich taith, mae gennych deulu, ffrindiau, eich cyfoedion a thiwtoriaid ac mae’r amgylchedd ar-lein yn caniatáu ichi gadw mewn cysylltiad. 

Os byddwch fyth yn teimlo eich bod yn llithro gyda’ch darllen a’ch ysgrifennu, cysylltwch ag aelodau eich cwrs a’ch tiwtoriaid, rydym yno i helpu a rhoi cymorth.

Cyflwyniad i Astudiaethau Ôl-raddedig Dysgu o Bell